Newsletter
Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Polityka legalności
Serwis poświęcony jest szeroko pojętemu tematowi szczepień i kontrowersji z nimi związanych. Cytowanie jest mile widziane, oczywiście z podaniem źródła. Fragmenty i cytaty pochodzące z innych niż polskie źródeł są odpowiednio oznaczone, a do większości z nich podano oryginalne linki. Strona nie jest zastępnikiem konsultacji medycznej. Choć tworzą ją osoby będące przeciwnikami przymusu szczepień i doskonale zdające sobie sprawę z tego, jak wielkim ryzykiem są one obarczone, uważają one również, że powinien im towarzyszyć wolny wybór – tak jak każdej innej metodzie profilaktyki czy jakiejkolwiek decyzji związanej ze zdrowiem własnym i rodziny. Mimo że na stronie znajdują się informacje o Stowarzyszeniu Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP, wiele opublikowanych tu materiałów nie reprezentuje poglądów członków Stowarzyszenia, lecz przedstawia osobiste poglądy autorów artykułów.

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego „Prawda o szczepionkach”

Regulamin Sklepu Internetowego, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych Towarów Kupującemu, uiszczaniu przez Kupującego ceny sprzedaży towarów, uprawnienia Kupującego do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.  

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

Sprzedawcy – rozumie się przez to spółkę Cosiewydaje.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-394) przy ul. Siennickiej 19A/100, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000445687, NIP 1132861863, kapitał zakładowy w kwocie 5000 złotych,

Kupującym – rozumie się przez to pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która  zaakceptowała Regulamin i dokonuje Zamówienia,

Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu Internetowego,

Zamówienie – sporządzona i wysłana przez Kupującego, za pośrednictwem Sklepu Internetowego, lista Towarów, które Kupujący planuje zakupić od Sprzedawcy.

Towar – produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym.

Sklep Internetowy – sklep internetowy zlokalizowany pod adresem www.cosiewydaje.pl, za pośrednictwem której Kupujący składa, a Sprzedawca przyjmuje zamówienie.

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkich krajów, do których dociera Poczta Polska.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Kupującego.


SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

Zamówienia są przyjmowane przez Sprzedającego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, na stronie Sklepu Internetowego:
po zarejestrowaniu się – w przypadku nowego Kupującego, lub zalogowaniu – w przypadku Kupującego, który ma już konto Klienta w Sklepie, bez zalogowania (szybkie zakupy);

W trakcie składania Kupujący przechodzi kolejno przez następujące etapy:
– wybranie Towarów z oferty znajdującej się w Sklepie Internetowym Sprzedawcy; dodanie Towarów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku „Dodaj”,
– wybranie sposobu dostawy,
– wybranie sposobu płatności,
– wypełnienie formularza Zamówienia Towaru, przy wskazaniu rzeczywistych danych osoby Kupującej, adresu e-mail,  adresu dostawy oraz numeru telefonu,
– oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu,
– potwierdzenie złożenia zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

Kupujący otrzymuje potwierdzenie złożenia Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres e-mail podany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia.

Rozpoczęcie realizacji Zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez Kupującego Zamówienia.


REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Koszt dostawy określony jest każdorazowo i uwidoczniony dla Kupującego w procesie składania Zamówienia.

Dostawa jest realizowana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i krajów obsługiwanych przez Pocztę Polską.

Towary dostarczane są do Kupującego na wskazany przez niego adres za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, zgodnie z wybranym przez niego sposobem dostawy i płatności wskazanym w formularzu Zamówienia. Wymagany jest kompletny adres wraz z kodem pocztowym, na który ma być wysłane zamówienie, oraz numer telefonu kontaktowego osoby odbierającej przesyłkę.

Zamówione Towary są wysyłane przez Sprzedawcę w terminie do 3 dni roboczych. Zamówienia złożone po godzinie 13:00, albo w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, traktuje się jako złożone następnego dnia roboczego.


CENA. FORMY PŁATNOŚCI

Ceny Towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie Internetowym  umieszczone są przy danym Towarze. Wszystkie podawane ceny wyrażone są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT. Kupujący  oprócz ceny za Towar zobowiązany jest dodatkowo do uiszczenia kosztów dostawy.  
Kupujący dokonuje płatności za zakupy w sposób określony w procesie akceptacji Zamówienia.

Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności:
płatność on-line - płatność przelewem elektronicznym, bankowym bądź kartą kredytową,
płatność przy odbiorze - płatność gotówką przedstawicielowi Poczty Polskiej lub kurierowi .

W przypadku wyboru metody płatności „płatność on-line” realizacja złożonego przez Kupującego Zamówienia rozpocznie się dopiero po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności. Złożone zamówienia z wybraną opcją „płatności on-line” oczekują na wpłatę Kupującego przez 10 dni od dnia złożenia Zamówienia, po tym czasie nieopłacone Zamówienie zostaje automatycznie anulowane. 

Do każdego zamówienia jest wystawiany paragon/faktura, który/a jest doręczany/a Kupującemu wraz z Towarem.


REKLAMACJE

Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć produkt wolny od wad.

W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową po jego wydaniu Kupujący ma prawo złożyć reklamację bezpośrednio u Sprzedawcy, bądź mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane są w rozdz. VIII Regulaminu.

W celu rozpatrzenia reklamacji Kupujący powinien dostarczyć Sprzedawcy Towar (na adres wskazany w rozdz. VIII lit. c) Regulaminu wraz z dowodem zakupu.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Kupującego. O sposobie jej rozpatrzenia Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie, e-mailem lub telefonicznie.

Zwrot pieniędzy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi w terminie 14 dni od dnia poinformowania o tym Kupującego przez Sprzedawcę. Sprzedający dokona omawianego zwrotu w taki sam sposób, w jaki została dokonana pierwotna transakcja sprzedaży, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

Sprzedawca informuje, że odpowiedzialność przedsiębiorcy za jakość świadczenia oraz odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy regulują w Polsce przepisy o odpowiedzialności cywilnej, o rękojmi oraz o gwarancji, zawarte w ustawie Kodeks cywilny,  jak również przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.


ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Kupujący może od umowy sprzedaży odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając Sprzedawcy  stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zrealizowania Zamówienia, tj. od dnia doręczenia przesyłki Kupującemu. Jeżeli jednak Kupujący wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie wypełnionego formularza o odstąpieniu od umowy mailowo lub  drogą pocztową na adres wskazany w rozdz. VIII Regulaminu. W przypadku przesłania formularza drogą mailową Sprzedawca niezwłocznie prześle na adres mailowy nadawcy potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 1  do niniejszego Regulaminu.

W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest do zwrotu Towarów na adres wskazany w rozdz. VIII lit. c ) Regulaminu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest:

– rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

– nagranie dźwiękowe lub wizualne albo program komputerowy dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

– dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący otrzyma zwrot wszelkich uiszczonych płatności oraz zobowiązany będzie zwrócić otrzymany Towar. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. W sytuacji nadmiernego zużycia rzeczy Sprzedający potrąci odpowiednią kwotę Kupującemu, stanowiącą różnicę pomiędzy wartością nowej rzeczy a rzeczy zwróconej.

W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego Sprzedający w terminie 14 dni dokona zwrotu należności Kupującemu. Sprzedający dokona omawianego zwrotu w sposób zgodny z przesłanym oświadczeniem, a w przypadku braku takiej informacji, w taki sam sposób, w jaki została dokonana pierwotna transakcja sprzedaży. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub dostarczenia przez Kupującego potwierdzenia, że Towary  te odesłał, w zależności od tego, które z tych zdarzeń (zwrot czy dostarczenie potwierdzenia) nastąpi wcześniej.

Kupujący ponosi wszystkie koszty bezpośrednio powiązane ze zwrotem Towaru  do Sprzedawcy w związku z odstąpieniem od umowy, tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania do Sprzedawcy.


DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych jest Cosiewydaje.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-394) przy ul. Siennickiej 19A/100, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000445687, NIP 1132861863.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
Podawane przez Kupującego dane są niezbędne do realizacji Zamówienia.

Kupujący ma pełne prawo wglądu do podanych przez siebie danych osobowych, ich modyfikacji oraz żądania ich usunięcia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.


KONTAKT

Reklamacje, oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz wszelkie inne oświadczenia,  pytania, uwagi bądź wątpliwości należy kierować:
na adres e-mail: cosiewydaje@gmail.com
telefonicznie na numer: 22 810 60 25
korespondencyjnie na adres: Cosiewydaje.pl sp. z o.o., ul. Siennicka 19A/100, 04-394 Warszawa


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.

Wszelkie spory wynikające z realizacji Zamówienia, w przypadku braku polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany nie mogą naruszać praw Kupującego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w Sklepie Internetowym.


Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1), informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest firma
cosiewydaje.pl sp. z o.o.
ul. Siennicka 19A/100
04-394 Warszawa
NIP 113-286-18-63
REGON 146492493
KRS 0000445687
Kontakt: cosiewydaje@gmail.com
tel. 22 810 60 25

2. Państwa dane przetwarzane są na podstawie:
– RODO, art. 6, ust. 1b – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji składanych zamówień;
– RODO, art. 6, ust. 1c – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w tym: wystawiania dokumentów sprzedaży, ewidencji sprzedaży, rzetelnego rozliczania działalności oraz innych celów nałożonych na Administratora przepisami prawa;
– RODO, art. 6, ust. 1f – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w szczególności: prowadzenia działań marketingowych, kontaktowania się z Państwem również w sytuacjach, gdy nie jest to związane z wykonaniem umowy, windykacji należności i obsługi innych wzajemnych roszczeń.

3. W związku z małą skalą działalności spółki i tym, że działalnością firmy nie jest przetwarzanie dużych ilości danych osobowych (jak ma to miejsce w wypadku firm ubezpieczeniowych, banków, niektórych podmiotów medycznych itp.), a także niegromadzeniem przez spółkę danych szczególnie wrażliwych, nazywanych w RODO „szczególnymi kategoriami danych” (np. o stanie zdrowia, danych genetycznych, o karalności, wyznawanej religii, pochodzeniu rasowym lub etnicznym, orientacji seksualnej itp.), nie wyznacza się Inspektora Ochrony  Danych Osobowych.

4. Zbierane przez naszą stronę dane osobowe wykorzystywane są jedynie do:
a) Procesu dokonywania i realizacji zamówienia (maile powiadamiające o złożeniu zamówienia, opłaceniu go i wysłaniu). Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim ma miejsce jedynie w momencie, gdy klient wybiera opcję przesyłki firmą kurierską lub pocztą. Przekazywane są dane teleadresowe niezbędne do dostarczenia paczki, w tym telefon i adres e-mail do powiadamiania klienta o porze dostarczenia przesyłki przez kuriera. Żadne dane osobowe nie są w żaden sposób przekazywane żadnym innym firmom niż wymieniona.
Dane wykorzystywane do opłacenia zamówienia (np. nr karty kredytowej i kod CVV), jeśli klient korzysta z systemów płatności PayU, PayPal i Przelewy24, które obsługuje nasz sklep, przekazywane są przez klienta bezpośrednio do firm oferujących dany system płatności w bezpiecznym, szyfrowanym połączeniu i w żaden sposób nie trafiają do naszego systemu.
b) Wysyłania newslettera, o ile klient wybrał tę opcję.
c) Generowania dokumentów księgowych, paragonów i faktur, zgodnie z odpowiednimi ustawami o rachunkowości. W tym wypadku część danych osobowych może zostać przekazana biuru rachunkowemu, w zależności od formy dokumentu, jaki został wybrany w momencie składania zamówienia przez klienta.

5. Dane osobowe, zapisywane w trakcie składania zamówienia, to:
a) Imię i nazwisko zamawiającego.
b) Adres do wysyłki (w tym: państwo, kod pocztowy, ulica, numer budynku i mieszkania, numer telefonu, e-mail.
c) Dane o składnikach zamówienia.
Podanie wymienionych danych osobowych jest niezbędne do realizacji Państwa zamówienia.

6. Dane o składnikach zamówienia nie są wykorzystywane do tzw. profilowania (określania preferencji zakupowych klienta). Dane te nie są również przekazywane w tym celu żadnym podmiotom trzecim (patrz punkt 4).

7. Dane osobowe mogą być usunięte w dowolnym momencie na żądanie klienta. Umożliwia to opcja usunięcia konta w naszym sklepie. Można zgłosić również taką prośbę na naszego maila. Przysługuje Ci również prawo dostępu do swoich danych, sprostowania ich, ograniczenia przetwarzania (np. rezygnacji z wysyłania newslettera).
Jeśli takie żądanie nie wpłynie, maksymalny czas gromadzenia danych osobowych w naszych systemach wynosi 10 lat.

Żądanie usunięcia danych osobowych zostanie zrealizowane jedynie w zakresie oprogramowania i bazy danych sklepu internetowego, nie zostanie natomiast usunięte z dokumentów sprzedaży i księgowych oraz z bazy danych programów księgowych, gdyż jesteśmy zobligowani do przechowywania ich na potrzeby odpowiednich organów państwa przez 5 lat.

8. Możliwe jest składanie zamówień bez rejestracji (patrz regulamin) i bez tworzenia loginu klienta, lecz nie zmniejsza to minimalnej ilości danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia.

9. Dane osobowe przechowywane są na serwerze zabezpieczonym odpowiednio mocnymi hasłami. Dostęp do tych danych posiadają jedynie osoby zajmujące się w firmie realizacją zamówień i zarządzaniem serwerami.

10. Z uwagi na to, że przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 250 osób, nie prowadzi rejestru czynności związanych z gromadzeniem danych osobowych, ponieważ nie jest do tego zobligowane.

11. Ponieważ dane nie są wykorzystywane do czynności innych niż związanych z realizacją zamówienia, nie jest konieczne z naszej strony pozyskiwanie od Państwa żadnych dodatkowych zgód ani zatwierdzanie przez klientów dodatkowych klauzul o RODO.

12. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Dodaj własną opinię

Opinia:
Podpis:

Książki o szczepieniach

Wszystkie prawa zastrzeżone. Teksty z serwisu mogą być linkowane i kopiowane, ale pod warunkiem powoływania się na źródło.