Newsletter
Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Polityka legalności
Serwis poświęcony jest szeroko pojętemu tematowi szczepień i kontrowersji z nimi związanych. Cytowanie jest mile widziane, oczywiście z podaniem źródła. Fragmenty i cytaty pochodzące z innych niż polskie źródeł są odpowiednio oznaczone, a do większości z nich podano oryginalne linki. Strona nie jest zastępnikiem konsultacji medycznej. Choć tworzą ją osoby będące przeciwnikami przymusu szczepień i doskonale zdające sobie sprawę z tego, jak wielkim ryzykiem są one obarczone, uważają one również, że powinien im towarzyszyć wolny wybór – tak jak każdej innej metodzie profilaktyki czy jakiejkolwiek decyzji związanej ze zdrowiem własnym i rodziny. Mimo że na stronie znajdują się informacje o Stowarzyszeniu Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP, wiele opublikowanych tu materiałów nie reprezentuje poglądów członków Stowarzyszenia, lecz przedstawia osobiste poglądy autorów artykułów.

Regulamin serwisu

REGULAMIN
korzystania z serwisu www.prawdaoszczepionkach.hartigrama.pl


§ 1

Regulamin niniejszy określa podstawowe zasady bezpłatnego korzystania z Portalu Informacyjnego www.prawdaoszczepionkach.hartigrama.pl (dalej zwanego „Serwisem”), w tym umożliwienia Użytkownikom uczestniczenia w celu wymiany informacji, komentarzy i opinii związanych z tematyką Serwisu. Serwis umożliwia również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego, na zasadach określonych w odrębnym regulaminie znajdującym się pod adresem https://prawdaoszczepionkach.hartigrama.pl/regulamin-sklepu,8,52.htm.

Serwis jest administrowany i redagowany przez Cosiewydaje.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-394) przy ul. Siennickiej 19A/100, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000445687, NIP 1132861863, kapitał zakładowy w kwocie 5.000 złotych, zwaną dalej również „Administratorem”.
Każda osoba korzystająca z Serwisu (dalej zwana „Użytkownikiem”) przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

§ 2
Dostęp do części zasobów Serwisu określanej jako serwis informacyjny nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie Serwisu.
Korzystanie z funkcjonalności sklepu internetowego dostępnego w Serwisie, odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie sklepu internetowego „Prawda o szczepionkach” dostępnego pod https://prawdaoszczepionkach.hartigrama.pl/regulamin-sklepu,8,52.htm.
Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.

§ 3
Użytkownik zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich do materiałów znajdujących się w Serwisie zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Użytkownik Serwisu publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na łamach stron Serwisu.
Każdy Użytkownik zamieszczając wpis, komentarz, na łamach Serwisu w pełni akceptuje to, że bierze na siebie całą odpowiedzialność prawną powstania i istnienia takiego wpisu.
Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników w Serwisie treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, a także treści uznanych powszechnie za obraźliwe, naganne moralnie, społecznie niewłaściwe. Administrator zastrzega sobie w takim przypadku prawo edytowania lub kasowania treści zamieszczonych przez Użytkowników.

§ 4
Użytkownik korzysta z informacji dostępnych w Serwisie na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko. Administrator informuje, iż promowane treści odbiegają od oficjalnego stanowiska Ministerstwa Zdrowia. Z informacji uzyskanych przez Użytkownika poprzez stronę internetową www.prawdaoszczepionkach.hartigrama.pl korzysta wyłącznie na własną odpowiedzialność wraz ze wszystkimi potencjalnymi skutkami prawnymi. Serwis nie podważa powszechnie obowiązujących aktów prawnych takich jak ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych. Serwis www.prawdaoszczepionkach.hartigrama.pl wskazuje jedynie alternatywne w stosunku do szczepionek sposoby zapobiegania chorobom zakaźnym.
Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wadliwym działaniem Serwisu, systemem transmisji, awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami jak i innymi wadami o charakterze technicznym, które mogą wpłynąć na poprawność, brak wadliwości, jakość, szybkość i właściwą parametryzację korzystania z Serwisu.
Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Serwisu.

§ 5
Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu, komentarzy lub dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu.
Reklamacje można zgłaszać telefonicznie, a także pisemnie w formie listu poleconego, bądź za pośrednictwem poczty e-mail, na adresy:
adres e-mail: cosiewydaje@gmail.com
telefonicznie na numer: 22 810 60 25
korespondencyjnie na adres: Cosiewydaje.pl sp. z o.o., ul. Siennicka 19A/100, 04-394 Warszawa
Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Administratora.
Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail podany w reklamacji.

§ 6
Świadczenie usług przez Administratora będzie możliwe w chwili spełnienia przez Użytkownika następujących wymagań technicznych:
rozdzielczość ekranu: 1024x768 lub wyższa,
przeglądarka zgodna z HTML5,
włączona obsługa Plików Cookie,
włączona obsługa JavaScript,
dostęp do sieci internet.

§ 7
Korzystanie z niektórych zasobów  Serwisu może wymagać podania danych użytkownika . Zakres wymaganych danych każdorazowo określany jest w odpowiednich sekcjach Serwisu.
Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu, gromadzonych i przetwarzanych w zakresie niezbędnym do prowadzenia Serwisu jest Administrator. Użytkownicy mogą ponadto wyrazić zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingowych i reklamowych przez Administratora, oraz na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
Użytkownik, który przekazał za pośrednictwem Serwisu swoje dane ma prawo wglądu w treść swoich danych oraz prawo do ich poprawiania, a w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy o ochronie danych osobowych, ma prawo do złożenia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na istotne okoliczności, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w celach marketingowych lub ich przekazywania innym administratorom danych.

§ 8
Administrator zachowuje prawo do jednostronnej zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie z chwilą umieszczenia tekstu regulaminu po zmianach na stronie Serwisu.
W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną.
Regulamin dostępny jest pod adresem strony internetowej https://prawdaoszczepionkach.hartigrama.pl/regulamin-serwisu,8,58.htm
Niniejszy Regulamin obowiązuje począwszy od dnia 1 września 2015 r.

Książki o szczepieniach

Polecamy

Wszystkie prawa zastrzeżone. Teksty z serwisu mogą być linkowane i kopiowane, ale pod warunkiem powoływania się na źródło.