Newsletter
Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Polityka legalności
Serwis poświęcony jest szeroko pojętemu tematowi szczepień i kontrowersji z nimi związanych. Cytowanie jest mile widziane, oczywiście z podaniem źródła. Fragmenty i cytaty pochodzące z innych niż polskie źródeł są odpowiednio oznaczone, a do większości z nich podano oryginalne linki. Strona nie jest zastępnikiem konsultacji medycznej. Choć tworzą ją osoby będące przeciwnikami przymusu szczepień i doskonale zdające sobie sprawę z tego, jak wielkim ryzykiem są one obarczone, uważają one również, że powinien im towarzyszyć wolny wybór – tak jak każdej innej metodzie profilaktyki czy jakiejkolwiek decyzji związanej ze zdrowiem własnym i rodziny. Mimo że na stronie znajdują się informacje o Stowarzyszeniu Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP, wiele opublikowanych tu materiałów nie reprezentuje poglądów członków Stowarzyszenia, lecz przedstawia osobiste poglądy autorów artykułów.

Badania naukowe, które wskazują na niebezpieczeństwa związane ze szczepionkami

Oto lista badań naukowych dotyczących związku między szczepieniami a zaburzeniami neurologicznymi, immunologicznymi, hematologicznymi i innymi. Badania posegregowano tematycznie. Niektóre występują więcej niż jeden raz, ponieważ związane są z wieloma tematami jednocześnie.

Aluminium (glin):

Tomljenovic L, Shaw CA.
Curr Med Chem. 2011;18(17):2630-7.

Aluminum Vaccine Adjuvants: Are they Safe?
[Zawierające aluminium adiuwanty szczepionek. Czy są bezpieczne?]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21568886

Konkluzja badania:
Badania eksperymentalne wykazały, że aluminium jest neurotoksyną, która jest najpowszechniej używana w składzie adiuwantu w szczepionkach. Pomimo ponad 90-letniego szerokiego używania adiuwantów na bazie glinu, oparte na wiedzy medycznej zrozumienie jego mechanizmu działania jest niezwykle ubogie. Istnieje również zaskakujący brak danych o toksykologii i farmakokinetyce tych składników. Na przekór temu opinia, że aluminium w szczepionkach jest bezpieczne, jest szeroko akceptowana. Jednak badania eksperymentalne wyraźnie pokazują, że adiuwanty na bazie aluminium wykazują potencjał w indukowaniu poważnych zaburzeń immunologicznych u ludzi. W szczególności aluminium w adiuwantach niesie ze sobą ryzyko chorób autoimmunologicznych, przewlekłego zapalenia mózgu i związanych z nim komplikacji neurologicznych, i może ze sobą nieść znaczące i szeroko rozpowszechnione niepożądane konsekwencje dla zdrowia. W naszej opinii prawdopodobieństwo, że korzyści ze szczepień przewyższają ryzyko potencjalnego efektu ubocznego są niedoszacowane i nie zostały w prawidłowy sposób zbadane przez społeczność medyczną i naukową. Mamy nadzieję, że poniższe badanie dostarczy bazy dla długofalowej oceny tego wysoce kontrowersyjnego zagadnienia medycznego.Mechanisms of aluminum adjuvant toxicity and autoimmunity in pediatric populations
[Mechanizm toksyczności i wywoływania reakcji autoimmunologicznych zawierającego glin (aluminium) adiuwantu (szczepionek – dop. nasz) w populacji dzieci].
http://lup.sagepub.com/content/21/2/223.shortAluminum hydroxide injections lead to motor deficits and motor neuron degeneration
[Iniekcje z wodorotlenku glinu (aluminium) prowadzą do deficytów w motoryce i degeneracji neuronów ruchowych].
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2819810/Long-term Persistence of Vaccine-Derived Aluminum Hydroxide is Associated with Chronic Cognitive Dysfunction
[Długotrwałe utrzymywanie się w ciele otrzymanego wraz ze szczepionkami wodorotlenku aluminium (glinu) powiązane jest z przewlekłym zaburzeniem funkcji poznawczych]
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0162013409001895Long-term follow-up of cognitive dysfunction in patients with aluminum hydroxide-induced macrophagic myofasciitis (MMF)
[Długoterminowe badanie zaburzeń funkcji poznawczych u pacjentów z zespołem makrofagowego zapalenia mięśniowo-powięziowego, spowodowanego przez wodorotlenek aluminium (w skrócie – MMF)].
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0162013411002194Do aluminum vaccine adjuvants contribute to the rising prevalence of autism?
[Czy zawierające aluminium adiuwanty szczepionek prowadzą do wzrostu występowania przypadków autyzmu].
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22099159Aluminum Adjuvant Linked to Gulf War Illness Induces Motor Neuron Death in Mice
[Zawierający aluminium adiuwant (szczepionek) powiązany z Syndromem Zatoki Perskiej (sytuacja, kiedy żołnierze amerykańscy chorowali po podanej im jednorazowo ogromnej liczbie szczepionek – dop. red.) indukuje śmierć neuronów ruchowych u myszy].
http://www.springerlink.com/content/x457214811q62412/The immunobiology of aluminium adjuvants: how do they really work?
[Immunobiologia zawierających aluminium adiuwantów (szczepionek): jak naprawdę działają?].

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1471490609002488Aluminum inclusion macrophagic myofasciitis: a recently identified condition
[Makrofagowe zapalenie mięśniowo-powięziowe: ostatnio zidentyfikowana choroba]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14753387Macrophagic myofasciitis lesions assess long-term persistence of vaccine-derived aluminium hydroxide in muscle
[Zmiany chorobowe przy makrofagowym zapaleniu mięśniowo-powięziowym określone jako skutek długoterminowego przebywanie w mięśniach wodorotlenku glinu pochodzenia szczepionkowego].
http://brain.oxfordjournals.org/content/124/9/1821.full.pdf+htmlA role for the body burden of aluminium in vaccine-associated macrophagic myofasciitis and chronic fatigue syndrome
[Rola obciążenia ciała aluminium w związanych ze szczepionkami makrofagowych zapaleniach mięśniowo-powieziowych i zespole przewlekłego zmęczenia].
http://www.medical-hypotheses.com/article/S0306-9877(08)00493-3/abstractAluminum as an adjuvant in Crohn’s disease induction
[Rola aluminium jako adiuwanta prowokującego chorobę Crohna]
http://lup.sagepub.com/content/21/2/231.abstractAluminum is a potential environmental factor for Crohn’s disease induction: extended hypothesis
[Aluminium jest potencjalnym czynnikiem środowiskowym w prowokowaniu choroby Crohna: rozszerzona hipoteza].
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17804561DNA released from dying host cells mediates aluminum adjuvant activity
[DNA uwolnione z obumierających komórek gospodarza pośredniczy w aktywności zawierającego aluminium adiuwantu].
http://www.nature.com/nm/journal/v17/n8/full/nm.2403.htmlRtęć:

Sorting out the spinning of autism: heavy metals and the question of incidence
[Porządkowanie interpretacji związanych z autyzmem: rola metali ciężkich i pytanie o częstotliwość występowania].
http://www.ane.pl/pdf/7021.pdfComparison of blood and brain mercury levels in infant monkeys exposed to methylmercury or vaccines containing thimerosal
[Porównanie poziomów rtęci we krwi i w mózgu u małpich niemowląt wyeksponowanych na wpływ metylortęci lub szczepionek zawierającyh thimerosal (którego niemal połowę objętości stanowietylortęć – dop. red.)]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16079072A Case Series of Children with Apparent Mercury Toxic Encephalopathies Manifesting with Clinical Symptoms of Regressive Autistic Disorders
[Seria przypadków dzieci z widocznymi encefalopatiami na podłożu zatrucia rtęcią, manifestujące się objawami klinicznymi w postaci regresywnych zaburzeń spektrum autyzmu]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17454560Neurodevelopmental disorders following thimerosal-containing childhood immunizations: a follow-up analysis
[Zaburzenia neurorozwojowe następujące po immunizacji zawierającymi thimerosal szczepionkami: kontynuacja analizy].
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15764492Persistent behavioral impairments and alterations of brain dopamine system after early postnatal administration of thimerosal in rats
[Trwałe upośledzenie behawioralne i zmiany w układzie produkcji dopaminy w mózgu po wczesnym poporodowym podaniu thimerosalu u szczurów].
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21549155Maternal thimerosal exposure results in aberrant cerebellar oxidative stress, thyroid hormone metabolism, and motor behavior in rat pups; sex- and strain-dependent effects
[Ekspozycja na thimerosal u matki skutkuje anormalnym mózgowym stresem oksydacyjnym, nieprawidłowym metabolizmem hormonów tarczycy i zachowaniami motorycznymi u młodych szczurów; efekty uzależnione od płci i stopnia ekspozycji].
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22015705Neonatal administration of thimerosal causes persistent changes in mu opioid receptors in the rat brain
[Podawanie thimerosalu w okresie poporodowym powoduje trwałe zmiany w receptorach opioidowych w mózgu szczura].
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20803069Integrating experimental (in vitro and in vivo) neurotoxicity studies of low-dose thimerosal relevant to vaccines
[Badania neurotoksyczne nad niskimi dawkami thimerosalu, będącymi odpowiednikiem dawek stosowanych w szczepionkach, obejmujące testy in vitroin vivo].

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21350943Thimerosal-Derived Ethylmercury Is a Mitochondrial Toxin in Human Astrocytes: Possible Role of Fenton Chemistry in the Oxidation and Breakage of mtDNA
[Etylortęć pochodząca z thimerosalu jest toksyną mitochondrialną w astrocytach (największych komórkach nerwowych gleju – dop. red.): prawdopodobna rola reakcji Fentona w procesie utleniania i uszkadzania DNA mitochondrialnego].
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3395253/Activation of methionine synthase by insulin-like growth factor-1 and dopamine: a target for neurodevelopmental toxins and thimerosal
[Aktywacja metylotransferazy homocysteinowej przez insulinopodobny czynniki wzrostu typu 1 i dopaminę: cel toksyn neurorozwojowych i thimerosalu].
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14745455Administration of thimerosal to infant rats increases overflow of glutamate and aspartate in the prefrontal cortex: protective role of dehydroepiandrosterone sulfate.
[Podawanie thimerosalu noworodkom szczurów zwiększa nadmiar glutaminianu i asparaginianu w korze przedczołowej: ochronna rola siarczanu dehydroepiandrosteronu (DHEA-S)].
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3264864/?tool=pubmedRozwój zaburzeń neurologicznych i immunologicznych:

The Emerging Link Between Autoimmune Disorders and Neuropsychiatric Disease
[Powiązanie pomiędzy chorobami autoimmunologicznymi a chorobami neuropsychiatrycznymi].
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3086677/Influence of pediatric vaccines on amygdala growth and opioid ligand binding in rhesus macaque infants: A pilot study
[Wpływ szczepionek dziecięcych na przerost migdałka i opioidowe wiązania ligandowe u niemowląt rezusa makaka: studium pilotażowe].
http://www.ane.pl/pdf/7020.pdfPrimary Immunization of Premature Infants with Gestational Age
[Pierwsza immunizacja wcześniaków w wieku nie przekraczającym czasu trwania ciąży].
http://www.jpeds.com/article/S0022-3476(07)00185-0/abstractNeonatal administration of thimerosal causes persistent changes in mu opioid receptors in the rat brain
[Pourodzeniowe podawanie thimerosalu powoduje trwałe zmiany w receptorach opioidowych w mózgu szczura].
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20803069Maternal thimerosal exposure results in aberrant cerebellar oxidative stress, thyroid hormone metabolism, and motor behavior in rat pups; sex- and strain-dependent effects
[Ekspozycja na thimerosal u matki skutkuje anormalnym mózgowym stresem oksydacyjnym, nieprawidłowym metabolizmem hormonów tarczycy i zachowaniami motorycznymi u młodych szczurów; efekty uzależnione od płci i stopnia ekspozycji].
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22015705Administration of thimerosal to infant rats increases overflow of glutamate and aspartate in the prefrontal cortex: protective role of dehydroepiandrosterone sulfate.
[Podawanie thimerosalu noworodkom szczurów zwiększa nadmiar glutaminianu i asparaginianu w korze przedczołowej: ochronna rola siarczanu dehydroepiandrosteronu (DHEA-S)].
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3264864/?tool=pubmedMolecular mechanisms underlying anti-inflammatory phenotype of neonatal splenic macrophages
[Mechanizmy molekularne leżące u podstaw przeciwzapalnego fenotypu neonatalnych makrofagów śledzionowych].
http://www.jleukbio.org/content/82/2/403.full.pdf+htmlAbnormal measles-mumps-rubella antibodies and CNS autoimmunity in children with autism
[Nieprawidowy poziom przeciwciał przeciwko odrze, śwince i różyczce i choroby autoimmunologiczne centralnego układu nerwowego u dzieci z autyzmem].
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12145534Integrating experimental (in vitro and in vivo) neurotoxicity studies of low-dose thimerosal relevant to vaccines
[Badania neurotoksyczne nad niskimi dawkami thimerosalu, będącymi odpowiednikiem dawek stosowanych w szczepionkach, obejmujące testy in vitroin vivo].
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21350943Serological association of measles virus and human herpesvirus-6 with brain autoantibodies in autism
[Związek serologiczny wirusa odry i ludzkiego herpeswirusa 6 z przeciwciałami w mózgu w przypadku autyzmu].
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9756729In Harm’s Way: Toxic Threats to Child Development
[Na tropie czynników szkodliwych: zagrożenia toksyczne w rozwoju dziecka].
http://action.psr.org/site/DocServer/frontmatter.pdf?docID=5121Novel roles for immune molecules in neural development: implications for neurodevelopmental disorders (Many toxic insults discussed but not vaccines)
[Nowe spojrzenie na czasteczki układu immunologicznego w rozwoju układu nerwowego: implikacje dla dla schorzeń neurorozwojowych (przeanalizowano wiele obciążeń toksycznych, lecz nie wspomniano o szczepionkach].
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3059681/


Kurt M. Lucin, Tony Wyss-Coray

Immune Activation in Brain Aging and Neurodegeneration: Too Much or Too Little?
[Aktywacja immunologiczna w starzeniu się mózgu i procesach neurodegeneracyjnych: zbyt dużo czy zbyt mało?].
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896627309006771

Badanie to wskazuje na to, że nie można odseparowywać problemów neurologicznych od aspektów immunologii.

Konkluzja badania:

Do niedawna mózg był badany prawie wyłącznie przez naukowców zajmujących się układem nerwowym, a system immunologiczny przez immunologów, co podtrzymywało pogląd, że układy te reprezentują dwie oddzielne całości. Jednakże w miarę jak coraz więcej danych sugeruje ważną rolę układu immunologicznego w regulacji procesu starzenia się mózgu i chorób neurodegeneracyjnych, stało się jasne, że zakłócenia w przekazywaniu danych pomiędzy tymi układami nie mogą być dłużej ignorowane i potrzbne jest stworzenie zupełnie nowego podejścia interdyscyplinarnego. Kluczową kwestią, która się wyłania, jest to, czy ścieżki immunologiczne i zapalne stały się hiperaktywne wraz z wiekiem i sprzyjają procesom degeneracji, czy też niewystarczająca odpowiedź immunologiczna, która nie daje sobie rady ze związanym z wiekiem stresem, może przyczynić się do choroby. Próbujemy zająć się w niniejszej pracy konsekwencjami wzrostu i utraty funkcji ze szczególnym naciskiem na komórki mikrogleju jako czujniki i wyzwalacze funkcji immunologicznej mózgu, oraz omawiamy potencjalną rolę środowiska zewnętrznego w przypadku chorób neurodegeneracyjnych.Dysfunkcje neurologiczne i immunologiczne:

Primary Immunization of Premature Infants with Gestational Age
[Pierwsza immunizacja wcześniaków w wieku nie przekraczającym czasu trwania ciąży].
http://www.jpeds.com/article/S0022-3476(07)00185-0/abstractNeurodevelopmental disorders following thimerosal-containing childhood immunizations: a follow-up analysis
[Zaburzenia neurorozwojowe następujące po immunizacji zawierającymi thimerosal szczepionkami: kontynuacja analizy].
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15764492Persistent behavioral impairments and alterations of brain dopamine system after early postnatal administration of thimerosal in rats
[Trwałe upośledzenie behawioralne i zmiany w układzie brodukcji dopaminy w mózgu po wczesnym poporodowym podaniu thimerosalu u szczurów].
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21549155Maternal thimerosal exposure results in aberrant cerebellar oxidative stress, thyroid hormone metabolism, and motor behavior in rat pups; sex- and strain-dependent effects
[Ekspozycja na thimerosal u matki skutkuje anormalnym mózgowym stresem oksydacyjnym, nieprawidłowym metabolizmem hormonów tarczycy i zachowaniami motorycznymi u młodych szczurów; efekty uzależnione od płci i stopnia ekspozycji].
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22015705Administration of thimerosal to infant rats increases overflow of glutamate and aspartate in the prefrontal cortex: protective role of dehydroepiandrosterone sulfate
[Podawanie thimerosalu noworodkom szczurów zwiększa nadmiar glutaminianu i asparaginianu w korze przedczołowej: ochronna rola siarczanu dehydroepiandrosteronu (DHEA-S)].
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3264864/?tool=pubmedA possible central mechanism in autism spectrum disorders, part 1
[Możliwy główny mechanizm w schorzeniach ze spektrum autyzmu, część 1].
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19043938A possible central mechanism in autism spectrum disorders, part 2: immunoexcitotoxicity
[Możliwy główny mechanizm w schorzeniach ze spektrum autyzmu, część 2].
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19161050A possible central mechanism in autism spectrum disorders, part 3: the role of excitotoxin food additives and the synergistic effects of other environmental toxins
[Możliwy główny mechanizm w schorzeniach ze spektrum autyzmu, część 3: rola ekscytotoksycznych dodatków do żywności (takich jak glutaminian sodu – dop. red.) i synergistyczny efekt innych toksyn środowiskowych].
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19284184Oily adjuvants and autoimmunity: now time for reconsideration?
[Oleiste adiuwanty i choroby autoimmunologiczne: czy nastał czas na przemyślenie sprawy?].
http://lup.sagepub.com/content/21/2/217.abstractEvidence of Mitochondrial Dysfunction in Autism and Implications for Treatment
[Dowody na dysfunkcje mitochndriów występującą przy autyzmie i implikacje dla leczenia].
http://www.icdrc.org/documents/Mitoandautism2008.pdfFatal outcome after postexposure rabies vaccination in a patient with Parkinson’s disease
[Śmiertelny przypadek po ekspozycji na szczepionkę przeciwko różyczce u pacjenta z chorobą Parkinsona].
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15675624


Zaburzenia neurologiczne i immunologiczne po konkretnych szczepionkach:

Neurological Complications of Pertussis Immunization
[Komplikacje neurologiczne po szczepionce przeciw krztuścowi].
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2025848/?page=1DPT Vaccine and Chronic Nervous System Dysfunction: A New Analysis
[Szczepionka DTP i przewlekłe dysfunkcje układu nerwowego: nowa analiza].
http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=9814#tocAbnormal measles-mumps-rubella antibodies and CNS autoimmunity in children with autism
[Nieprawidowy poziom przeciwciał przeciwko odrze, śwince i różyczce i choroby autoimmunologiczne centralnego układu nerwowego u dzieci z autyzmem].
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12145534Pertussis toxin is required for pertussis vaccine encephalopathy
[Toksyna krztuśca jest niezbędna dla wywołania zapalenia mózgu po szczepionce przeciw krztuścowi].
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC391511/pdf/pnas00364-0469.pdfHepatitis B triple series vaccine and developmental disability in US children aged 1-9 years
[Potrójna seria szczepionki przeciw zapaleniu wątroby typu B i ułomność rozwojowa u amerykańskich dzieci w wieku 1–9 lat].
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02772240701806501CNS demyelination and quadrivalent HPV vaccination
[Demielinizacja centralnego układu nerwowego a czterowalentna szczepionka przeciw HPV].
http://msj.sagepub.com/content/15/1/116.shortIncreased Incidence and Clinical Picture of Childhood Narcolepsy following the 2009 H1N1 Pandemic Vaccination Campaign in Finland
[Podwyższająca się liczba przypadków i obraz kliniczny narkolepsji dziecięcej, następującej po związanej z pandemią H1N1 kampanią szczepionkową w FInlandii].
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0033723Safety and immunogenicity of H5N1 vaccine
[Bezpieczeństwo i immunogenność szczepionki przeciw H5N1].
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(06)69891-7/fulltextChild influenza vaccination: Ramifications of adverse events in children in Australia
[Szczepienia dzieci przeciwko grypie: konsekwencje reakcji niepożądanych u dzieci w Australii].
http://www.bmj.com/content/340/bmj.c2994Progression of Renal Disease in Henoch-Schönlein Purpura After Influenza Vaccination
[Postęp choroby nerek przy plamicy alergicznej (dawniej choroba Schönleina-Henocha – dop. red.) nastepująca po szczepionce przeciw grypie].
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=367705Henoch–Schönlein purpura following meningitis C vaccination
[Plamica alergiczna następująca po szczepionce przeciw meningokokom].
http://rheumatology.oxfordjournals.org/content/40/3/345.fullFatal outcome after postexposure rabies vaccination in a patient with Parkinson’s disease
[Śmiertelny przypadek po ekspozycji na szczepionkę przeciwko różyczce u pacjenta z chorobą Parkinsona].
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15675624


Rev. Chil.Pediatr. 57(3): 292-296,1986

Dr Patricio Jail Latife

Complicaciones Neurologicas de las Vacunas
[Powikłania neurologiczne szczepień]

http://www.scielo.cl/pdf/rcp/v57n3/art13.pdf


Rozwój alergii:

Nakayama T1, Aizawa C, Kuno-Sakai H.

A clinical analysis of gelatin allergy and determination of its causal relationship to the previous administration of gelatin-containing acellular pertussis vaccine combined with diphtheria and tetanus toxoids.
[Analiza kliniczna alergii na żelatynę i określenie jej związku przyczynowego z uprzednio podawaną zawierającą żelatynę bezkomórkową szczepionkę przeciw krztuścowi, połączoną z toksynami błonicy i tężca].

Konkluzja badania:
Większość reakcji anafilaktycznych i niektóre reakcje skórne na zawierające żelatynę monowalentne szczepionki przeciwko śwince, odrze i różyczce są związane z IgE zależną alergią na żelatynę. Historia immunizacji przeciwko DTaP sugeruje, że zawierająca żelatynę szczepionka DTaP może mieć związek przyczynowy z rozwojem alergii na żelatynę.


Wirus SV-40 i jego rola w powstawaniu niektórych nowotworów

Odmałpi wirus SV-40 to zanieczyszczenie wirusowe, które pojawiło się w pierwszych szczepionkach przeciw polio. Szacuje się, że kampania szczepień przeciw polio zaraziła nim setki milionów ludzi na całym świecie. Są dowody, że wirus może być przekazywany od matki do dziecka. Wielu badaczy upatrywało i upatruje w nim jednek z przyczyn ogromnego wzrostu chorób nowotworowych w populacji.


C. Cicala, F. Pompetti, M. Carbone

SV40 induces mesotheliomas in hamsters
[Wirus SV-40 undukuje powstawanie międzybłoniaka opłucnej u chomików syryjskich].

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1886912/Regis A. Vilchez, Janet S. Butel

Emergent Human Pathogen Simian Virus 40 and Its Role in Cancer

[Nowy patogen człowieka Simian Virus 40 i jego rola w powstawaniu raka].

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC452549/


Butel JS, Jafar S, Wong C, Arrington AS, Opekun AR, Finegold MJ, Adam E
Evidence of SV40 infections in hospitalized children
[Dowód infekcji wirusem SV40 u hospitalizowanych dzieci].


Butel JS, Dis Markers. 2001; 17(3):167–72.

Increasing evidence for involvement of SV40 in human cancer

[Zwiększająca się ilość dowodów na udział wirusa SV40 w ludzkich nowotworach].


In K. Khalili and G. L. Stoner (ed.), Arrington, A. S., and J. S. Butel. 2001., s. 461–489.

SV40 and human tumors
[SV40 i ludzkie guzy].


Gazdar AF, Butel JS, Carbone M, Nat Rev Cancer. 2002 Dec; 2(12):957-64.

SV40 and human tumours: myth, association or causality?

[Wirus SV40 i ludzkie nowotwory: mit, powiązanie czy związek przyczynowo-skutkowy?].


Jasani B, Cristaudo A, Emri SA, Gazdar AF, Gibbs A,
Krynska B, Miller C, Mutti L, Radu C, Tognon M, Procopio A;
Semin Cancer Biol. 2001 Feb; 11(1):49-61.

Association of SV40 with human tumours
[Związek wirusa SV40 z nowotworami człowieka].


Stratton, K., D. A. Almario, and M. C. McCormick. 2003
The National Academies Press, Washington, D.C.;
Hum Pathol. 1999 Dec; 30(12):1496-502.

Immunization safety review: SV40 contamination of polio vaccine and cancer
[Przegląd bezpieczeństwa immunizacji: zanieczyszczenie szczepionki przeciw polio wirusem SV40 a rak].


Suzuki, S. O., M. Mizoguchi, and T. Iwaki. 1997.
Brain Tumor Pathol. 14:125-129.

Detection of SV40 T antigen genome in human gliomas
[Wykrycie antygenu wirusa SV40  w glejakach u ludzi].


Trombocytopenia (małopłytkowość) poszczepienna (po różnych szczepionkach):
Małopłytkowość (trombocytopenia) wymieniona jako powikłanie w ulotce do szczepionki DTP:
http://www.whale.to/m/dpt.html#Thrombocytopenia%20purpura.Yuh-Lin Hsieh, Lung-Huang Lin

Thrombocytopenic Purpura Following Vaccination in Early Childhood: Experience of a Medical Center in the Past 2 Decades
[Pierwotna małopłytkowość immunologiczna następująca po szczepieniu we wczesnym dzieciństwie: Doświadczenie centrym medycznego z ostatnich dwóch dekad].

Konkluzja badania:
Szczepienie może być czynnikiem ryzyka dla dziecięcej małopłytkowości (Vaccination may be a risk factor for infant thrombocytopenic purpura).
[J Chin Med Assoc 2010;73(12):634–637]

http://homepage.vghtpe.gov.tw/~jcma/73/12/634.pdfSean T. O’Leary, MD i inni

The Risk of Immune Thrombocytopenic Purpura After Vaccination in Children and Adolescents
[Ryzyko pierwotnej małopłytkowości immunologicznej (ITP) po szczepionkach u dzieci i młodzieży].

Pediatrics 2012;129:1–8
http://pediatricWiersbitzky, S · Bruns, R · Müller, C · Wiersbitzky, H · Mentel, R · Seidel, W
Postvaccinal thrombocytopenia: fact or myth?
[Małopłytkowość poszczepienna: fakt czy mit?]

Pediatric hematology and oncology, 1995 Sep-Oct, Pubmed ID 8292527Autret E, et al.
Thrombocytopenic purpura after isolated or combined vaccination against measles, mumps and rubella.
[Pierwotna małopłytkowość następująca po pojedyńczych lub poliwalentnych szczepieniach przeciwko odrze, śwince i różyczce].

Therapie. 1996 Nov-Dec;51(6):677-80. French. PMID: 9164004; UI: 97306737.Azeemuddin S.
Thrombocytopenia purpura after combined vaccine against measles, mumps, and rubella.
[Pierwotna małopłytkowość immunologiczna po poliwalentnych szczepionkach przeciwko odrze, śwince i różyczce].

Clin Pediatr (Phila). 1987 Jun;26(6):318. No abstract available. PMID: 3581644; UI: 87216801.Bartos HR. 
Thrombocytopenia associated with rubella vaccination.
[Trombocytopenia związana ze szczepionką przeciw różyczce].
NY State J Med. 1972 Feb 15;72(4):499. No abstract available.PMID: 4501388; UI: 72119111Casoli P, et al.
Acute idiopathic thrombocytopenic purpura after anti-influenza vaccination.
[Ostra pierwotna małopłytkowość immunologiczna po szczepionce przeciw grypie].
Medicina (Firenze). 1989 Oct-Dec;9(4):417-8. Italian. PMID: 2634230; UI: 90231074.Chang SK, Farrell DL, Dougan K, Kobayashi B. 
Acute idiopathic thrombocytopenic purpura following combined vaccination against measles, mumps, and rubella.
[Ostra pierwotna małopłytkowość immunologiczna następująca po podaniu poliwalentnej szczepionki przeciwko odrze, śwince i różyczce].
J Am Board Fam Pract. 1996 Jan-Feb;9(1):53-5. Streszczenie niedostępne. PMID: 8770810 UI: 96366633.Cummins D, Wilson ME, Foulger KJ, Dawson D, Hogarth AM. 
Haematological changes associated with influenza vaccination in people aged over 65: case report and prospective study.
[Zmiany hematologiczne związane ze szczepionką przeciw grypie podaną ludziom w wieku ponad 65 lat: opis przypadku i badanie perspektywiczne].
Clin Lab Haematol. 1998 Oct;20(5):285-7.PMID: 9807675.Drachtman RA, et al.
Exacerbation of chronic idiopathic thrombocytopenic purpura following measles-mumps-rubella immunization.
[Nasilenie przewlekłej małopłytkowości immunologicznej następujące po szczepionce przeciwko odrze, śwince i różyczce].
Arch Pediatr Adolesc Med. 1994 Mar;148(3):326-7. Streszczenie niedostępne. PMID: 8130872; UI: 94177263.Jonville-Bera AP, et al
Thrombocytopenic purpura after measles, mumps and rubella vaccination: a retrospective survey by the French regional pharmacovigilance centres and pasteur-merieux serums et vaccins.
[Pierwotna małopłytkowość immunologiczna po szczepionce przeciw odrze, śince i różyczce: sondaż retrospektywny przeprowadzony wśród francuskich regionalnych organów nadzoru farmacji i surowic szczepionkowych Pasteur-Merieux].
Pediatr Infect Dis J. 1996 Jan;15(1):44-8. PMID: 8684875; UI: 6274272.Kiefaber RW.
Thrombocytopenic purpura after measles vaccination.
[Małopłytkowość immunologiczna po szczepionce przeciw odrze].
N Engl J Med. 1981 Jul 23;305(4):225. Streszczenie niedostępne.
PMID: 7195464; UI: 81220839.Miller E, Waight P, Farrington CP, Andrews N, Stowe J, Taylor B.  
Idiopathic thrombocytopenic purpura and MMR vaccine.
[Pierwotna małopłytkowość immunologiczna i szczepionka MMR].
Arch Dis Child. 2001 Mar;84(3):227-9.
PMID: 11207170.Moniuk O, et al.
Case of acute thrombocytopenia following 1st smallpox vaccination in a 5-month-old infant.
[Przypadek ostrej małopłytkowości po pierwszej dawce szczepionki przeciwko ospie prawdziwej u 5-miesięcznego niemowlęcia].
Pediatr Pol. 1971;46(7):919-21. Polish.
Streszczenie niedostępne.
PMID: 5092962; UI: 72000715.Nieminen U, et al.  
Acute thrombocytopenic purpura following measles, mumps and rubella vaccination. A report on 23 patients.
[Ostra małopłytkowość immunologiczna po szczepieniu przeciw odrze, śwince i różyczce. Raport dotyczący 23 pacjentów].
Acta Paediatr. 1993 Mar;82(3):267-70.
PMID: 8495082; UI: 93264730.Neau D, Bonnet F, Michaud M, Perel Y, Longy-Boursier M, Ragnaud JM, Guillard JM.  
Immune thrombocytopenic purpura after recombinant hepatitis B vaccine: retrospective study of seven cases.
[Pierwotna małopłytkowość immunologiczna po rekombinowanej szczepionce przeciwko WZW typu B. Badanie retrospektywne siedmiu przypadków].
Scand J Infect Dis. 1998;30(2):115-8.
PMID: 9730294.Neiderud J. 
Thrombocytopenic purpura after a combined vaccine against morbilli, parotitis and rubella.
[Małopłytkowość po poliwalentnej szczepionce przeciwko odrze, śwince i różyczce].
Acta Paediatr Scand. 1983 Jul;72(4):613-4. Streszczenie niedostępne.
PMID: 6684869; UI: 84020310.De Ritis L, et al.
Thrombopenic purpura following measles vaccination.
[Małopłytkowość po szczepionce przeciw odrze].
Pediatr Med Chir. 1990 Mar-Apr;12(2):161-3. Italian.
PMID: 2235661; UI: 91045301.Ronchi F, Cecchi P, Falcioni F, Marsciani A, Minak G, Muratori G, Tazzari PL, Beverini S.  
Thrombocytopenic purpura as adverse reaction to recombinant hepatitis B vaccine.
[Pierwotna małopłytkowość immunologiczna jako reakcja niepożądana na rekombinowaną szczepionkę przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B].
Arch Dis Child. 1998 Mar;78(3):273-4.
PMID: 9613364.Rejjal AL, et al.  
Thrombocytopenic purpura following measles-mumps-rubella vaccination.
[Pierwotna małopłytkowość immunologiczna po szczepionce przeciwko odrze, śwince i różyczce].
Ann Trop Paediatr. 1993;13(1):103-4.
Streszczenie niedostępne.
PMID: 7681639.
UI: 93213086.Wiersbitzky S, et al.    
Thrombocytopenic purpura following immunization with a live vaccine (mumps-measles-rubella vaccination)?
[Małopłytkowość po immunizacji żywymi szczepionkami (świnka, odra, różyczka)?]
Kinderarztl Prax. 1992 Feb;60(1):28-9. German.
Streszczenie niedostępne.
PMID: 1556850; UI: 92211905.Vlacha V, et al.   
Recurrent thrombocytopenic purpura after repeated measles-mumps-rubella vaccination.
[Powtarzająca się małołytkowość po kolejnych dawkach szczepionki przeciw odrze, śwince i różyczce].
Pediatrics. 1996 May;97(5):738-9.
Streszczenie niedostępne.
PMID: 8628619; UI: 96206314.Inne dotyczące małopłytkowości (niektóre mogą sie powtarzać):

Alter HJ, Scanlon RT, Schechter GP, “Thrombocytopenic purpura following vaccination with attenuated measles Virus”, Am J Dis Child. 1968 Jan;115(1):111-3.

Arya LS, Ghai OP, Saraya AK, “Thrombocytopenic purpura following DPT vaccination”, Pediatr Hematol Oncol. 1993 Oct-Dec;10(4):381-3

Autret E, Jonville-Bera AP, Galy-Eyraud C, Hessel L., [Thrombocytopenic purpura after single or combined vaccination against measles, mumps and rubella], Arch Pediatr. 1996 Apr;3(4):393-4 & Autret E, Jonville-Bera AP, Galy-Eyraud C, Hessel L., Therapie. 1996 Nov-Dec; 51(6):677-80 & Pediatr Infect Dis J 1996 Jan;15(1):44-8

Bartos HR., “Thrombocytopenia associated with rubella vaccination”, N Y State J Med. 1972 Feb 15;72(4):499.

Beeler J, Varricchio F, Wise R., “Thrombocytopenia after immunization with measles vaccines: review of the vaccine adverse events reporting system (1990 to 1994)”, Pediatr Infect Dis J. 1996 Jan;15(1):88-90.

Brown RC, Blecher TE, French EA, Toghill PJ., “Thrombotic thrombocytopenic purpura after influenza vaccination”, Br Med J. 1973 May 5;2(5861):303

Casoli P, Tumiati B., [Acute idiopathic thrombocytopenic purpura after anti-influenza vaccination.], Medicina (Firenze) 1989 Oct-Dec;9(4):417-8

Casteles-Van Daele M., “Vaccination and Henoch-Schoenlein purpura”, N Engl J Med. 1969 Apr 3;280(14):781.

Champsaur HF, Bottazzo GF, Bertrams J, Assan R, Bach C., “Virologic, immunologic, and genetic factors in insulin-dependent diabetes mellitus”, J Pediatr 1982 Jan;100(1):15-20

Chang SK, Farrell DL, Dougan K, Kobayashi B, “Acute idiopathic thrombocytopenic purpura following combined vaccination against measles, mumps, and rubella”, J Am Board Fam Pract. 1996 Jan-Feb; 9(1):53-5.

Chiappo GF, Licata D, Mignone F, Remogna M., [The Schonlein-Henoch syndrome in childhood. I. Nosographical classification], Minerva Pediatr. 1973 Oct 13;25(35):1465-72.

Courtney PA, Patterson RN, Lee RJ., “Henoch-Schonlein purpura following meningitis C vaccination”, Rheumatology (Oxford). 2001 Mar;40(3):345-6

Corvaglia E., [Jennerian vaccination. 2 unusual complications], Minerva Pediatr. 1975 Apr 7;27(12):708-13

Damjanov J, Amato JA., “Progression of renal disease in Henoch-Schonlein purpura after influenza Vaccination”, JAMA. 1979 Dec 7;242(23):2555-6.

De Jong MC, Monnens LA ,  “Recurrent haemolytic uraemic syndrome”, Padiatr Padol 1976;11(3):521-7

De Ritis L, Pecorari R., [Thrombopenic purpura following measles vaccination.], Pediatr Med Chir 1990 Mar-Apr;12(2):161-3

Farrington P, Pugh S, Colville A, Flower A, Nash J, Morgan-Capner P, Rush M, Miller E ., “A new method for active surveillance of adverse events from diphtheria/tetanus/pertussis and measles/mumps/rubella vaccines”, Lancet 1995 Mar 4;345(8949):567-9

Feyling T, Hestetun S., [Thrombocytopenic purpura after smallpox vaccination], Tidsskr Nor Laegeforen. 1969 May 15;89(10):725-6.

Hofele U, [Abdominal purpura following smallpox vaccination], Arch Kinderheilkd. 1965 Nov;173(2):175-8

Jimenez EL, Dorrington HJ., “Vaccination and Henoch-Schoenlein purpura”, N Engl J Med. 1968 Nov 21;279(21):1171

Kelton JG., “Vaccination-Associated relapse of immune thrombocytopenia”, JAMA 1981 Jan 23-30;245(4):369-70

Lane JM., “Vaccination and Henoch-Schoenlein purpura”, N Engl J Med. 1969 Apr 3;280(14):781.

Ledermann JA, Hoffbrand BI, “Dapsone in allergic vasculitis: its use in Henoch-Schonlein disease following

Vaccination”, J R Soc Med. 1983 Jul;76(7):613-4.

Lee SY, Komp DM, Andiman W, “Thrombocytopenic purpura following varicella-zoster vaccination”, Am J Pediatr Hematol Oncol 1986 Spring;8(1):78-80

Lewis K, Jordan SC, Cherry JD, Sakai RS, Le CT., “Petechiae and urticaria after DTP vaccination: detection of circulating immune complexes containing vaccine-specific antigens”, J Pediatr. 1986 Dec;109(6):1009-12

Lohse A, Michel F, Auge B, Toussirot E, Wendling D., “Vascular purpura and cryoglobulinemia after influenza vaccination. Case-report and literature review”, Rev Rhum Engl Ed. 1999 Jun;66(6):359-60.

Mastroiacovo P., [Measles vaccination and Schonlein-Henoch purpura], Minerva Pediatr. 1976 Aug 4;28(25):1591.

Majchrowicz H., [Post-vaccination reactions to diploid rabies vaccine.], Przegl Epidemiol 1989;43(3):259-62

Meyboom RH, Fucik H, Edwards IR., “Thrombocytopenia reported in association with hepatitis B and A vaccines”, Lancet. 1995 Jun 24;345(8965):1638.

Molina M, Ortega G, Galvez J, Munoz L., [Leukocytoclastic vasculitis secondary to flu vaccination], Med Clin (Barc). 1990 Jun 9;95(2):78.

Monnet P, Lauras B., [Acute thrombopenia in the child], Pediatrie. 1969 Dec;24(8):885-909.

Neau D, Bonnet F, Michaud M, Perel Y, Longy-Boursier M, Ragnaud JM, Guillard JM., “Immune thrombocytopenic purpura after recombinant hepatitis B vaccine: retrospective study of seven cases”,  Scand J Infect Dis. 1998;30(2):115-8.

Nielsen LJ, Karup Pedersen F, Ellegaard J.,  “Failure of pneumococcal vaccination in a splenectomized child”, Acta Paediatr Scand 1982 Mar;71(2):331-3

Nieminen U, Peltola H, Syrjala MT, Makipernaa A, Kekomaki R, “Acute thrombocytopenic purpura following measles, mumps and rubella vaccination. A report on 23 patients”, Acta Paediatr 1993 Mar;82(3):267-70

Patel U, Bradley JR, Hamilton DV, “Henoch-Schonlein purpura after influenza vaccination”, Br Med J (Clin Res Ed). 1988 Jun 25;296(6639):1800.

Pool V, Chen R, Rhodes P., “Indications for measles-mumps-rubella vaccination in a child with prior thrombocytopenia purpura”, Pediatr Infect Dis J. 1997 Apr;16(4):423-4.

Ramakrishnan N, Parker LP., “Thrombotic thrombocytopenic purpura following influenza vaccination--a brief case report”, Conn Med. 1998 Oct;62(10):587-8.

Rejjal AL, Britten G, Nazer H., “Thrombocytopenic purpura following measles-mumps-rubella vaccination”, Ann Trop Paediatr. 1993;13(1):103-4.

Richter KH, Buchwald G., [Smallpox, purpura and incubation vaccination. Simultaneously a reply and correction to Buchwald's article "Incubation vaccinations"], Med Welt. 1973 Nov 9;24(45):1765-74.

Richter KH, Hoffmann F, Schwenen M., [Smallpox: vaccination and incubation vaccination], Fortschr Med. 1972 Sep 14; 90(25):902-6. 

Senatore S, Tedeschi F., [Uremic-hemolytic syndrome: clinical and pathological observations of a case (author's transl).], Ateneo Parmense Acta Biomed 1978;49(4):377-87

Slee DS, Lagro SW, Frenkel J., [Acute hemorrhagic edema in children: excellentprognosis.], Ned Tijdschr Geneeskd 2001 Apr 28;145(17):830-4

Sourreil P, Battin JP, Beylot C., [Postvaccinal erythemato-purpuric acrodermatitis], Bull Soc Fr Dermatol Syphiligr. 1969;76(1):79-80.

Stopfkuchen H, Jungst BK, Wilutzky H., [Purpura fulminans associated with varicella and polyvalent protective inoculations], Klin Padiatr. 1976 Mar;188(2):190-3.

Symmers WS, “Thrombocytopenic purpura and haemolytic anaemia after influenza vaccination”, Br Med J. 1973 Jun 9;2(5866):614

Terragna A, Cottafava F., [Thrombcytopenic purpura during viral infections], Minerva Pediatr. 1967 Apr 21;19(16):816-25.

Ullrich E, Schmutzler R., [Skin manifestations following smallpox vaccination], Padiatr Grenzgeb. 1974;13(2-3):119-25.

Vlacha V, Forman EN, Miron D, Peter G., “Recurrent thrombocytopenic purpura after repeated measles-mumps-rubella Vaccination”, Pediatrics. 1996 May;97(5):738-9.

Von Muhlendahl KE., [Side effects and complications of measles-mumps vaccination.], Monatsschr Kinderheilkd 1989 Aug;137(8):440-6 & von Muhlendahl KE., “Side-effects of measles-mumps vaccination”, Lancet. 1990 Mar 3;335(8688):540-1.

Wasser S, Schone D, Hauschild G., [Schoenlein-Henoch syndrome after smallpox vaccination], Kinderarztl Prax. 1969 Jul;37(7):299-303.

Watanabe T, Onda H., “Henoch-Schonlein purpura with antiphospholipid antibodies following an influenza vaccination”, Pediatr Nephrol. 2001 May;16(5):458-9; discussion 460-2.

Wiersbitzky S, Bruns R, Schroder C, Warmuth M., “[Thrombocytopenic purpura following immunization with a live vaccine (mumps-measles-rubella vaccination)?], Kinderarztl Prax. 1992 Feb;60(1):28-9

Wiersbitzky S, Bruns R, Muller C, Wiersbitzky H, Mentel R, Seidel W., Postvaccinal thrombocytopenia: fact or myth?, Pediatr Hematol Oncol. 1995 Sep-Oct;12(5):503-5. No abstract available., PMID: 8519638 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Wilhelm DJ, Paegle RD, “Thrombocytopenic purpura and pneumonia following measles vaccination”, Am J Dis Child. 1967 May;113(5):534-7

Wong KY, “Anaphylactoid purpura associated with smallpox vaccination”, Hawaii Med J. 1971 Sep-Oct;30(5):388-9

Yamamoto T, Kino T, Yagi K, Miyata H, Yoshioka K., [Acute thrombocytopenic purpura following rubella vaccination]. Rinsho Ketsueki. 1996 Nov;37(11):1328-30
Objawy choroby Parkinsona po szczepieniu


Alves RS, Barbosa ER, Scaff M., “
Postvaccinal parkinsonism”
[Poszczepionkowy parkinsonizm].
Mov Disord 1992;7(2):178-80Reijneveld JC, Taphoorn MJ, Hoogenraad TU, van Gijn J.,
Severe but transient parkinsonism after tetanus vaccination.
[Ciężki ale mijający parkinsonizm po szczepionce przeciw tężcowi].
J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1997 Aug;63(2):258.Przypadki paraliżu po szczepieniu

Anatomo-clinical study],
Acta Neurol (Napoli). 1969 Mar-Apr;24(2):248-58.


Asindi AA, Bell EJ, Browning MJ, Stephenson JB.
“Vaccine-induced polioencephalomyelitis in Scotland”,
Scott Med J 1988 Aug;33(4):306-7


Douglas SD, Anolik R.,
Postvaccination paralysis in a 20-month-old child.
Hosp Pract (Off Ed). 1981 Sep;16(9):40A, 40F.


Eggers HJ, Weyer J.“
Provocation paralysis”, Lancet.
1993 Jan 2;341(8836):62.


Foo D, Rossier AB.
“Anterior spinal artery syndrome and its natural history”,
Paraplegia 1983 Feb;21(1):1-10


Rizzuto N, Napoleone-Capra A, Ferrari G.
Atonic diplegia caused by antipoliomyelitic oral vaccination.


Sackey AH, Broadhead RL.
“Hemiplegia after measles, mumps, and rubella vaccination”
British Medical Journal, 1993 May 1;306(6886):1169.


Schrader H.,
A case of Guillain-Barre syndrome following cholera vaccination
J Neurol 1975;209(1):69-74


Selvaraj N, Moonis M, Ravin P.
“Hemiparesis following influenza vaccination”
Postgrad Med J. 1998 Oct;74(876):633-5.


Wanschitz J, Hainfellner JA, Simonitsch I, Schnizer M, Deisenhammer E, Terunuma H, Iwasaki Y, Budka H.
“Non-HTLV-I associated pleomorphic T-cell lymphoma of the brain mimicking post-vaccinal acute inflammatory demyelination”
Neuropathol Appl Neurobiol 1997 Feb;23(1):43-9


Poszczepienne zapalenia trzustki

Cebria L, Perez Roldan F, Sanchez E, Rodriguez-Laiz JM, Casado M, Robles J, Gonzalez-Lara V, Cos E.,
“Acute pancreatitis caused by parotiditis vaccine”,
Pancreas. 1994 May;9(3):390-1.


 
Haviv YS, Sharkia M, Galun E, Safadi R,

“Pancreatitis following hepatitis A vaccination”,
Eur J Med Res 2000 May 23;5(5):229-30.


Ramis Pedromingo M, Canete Diaz A, Torres Rubio J, Magro Rodriguez R.
Pancreatitis following vaccination against measles, mumps, and rubella in a young adult
Aten Primaria. 1993 Feb 1;11(2):105.


Choroby psychiczne po szczepieniach

Duverne J, Volle H, Gogue Y.,
Hyperergic accidents of the Sanarelli-Shwartzman type caused by DT-polio vaccination in children.
Bull Soc Fr Dermatol Syphiligr. 1966 Mar-Apr;73(2):221-3


Ashmarin IP, Danilova RA, Obukhova MF, Belopol'skaia MV.
Induction of long-term depression (with anxiety and fear components) by immunization of rats against pargyline.
Vestn Ross Akad Med Nauk 1998;(8):27-32


Collomb H, Rey M, Dumas M, Berne C.
Neuro-psychic syndromes during postvaccinal encephalitis (yellow fever vaccination)]
Bull Soc Med Afr Noire Lang Fr. 1966;11(3):575-86


Delaveleye R, Filipe-Lourenco A.
Neuro-psychiatric sequelae, principally epileptic, of vaccinal and, serological immunizations. Study of 24 cases
Rev Neuropsychiatr Infant. 1965 Jun-Jul;13(6):419-38.


Nasr JT, Andriola MR, Coyle PK.
“ADEM: literature review and case report of acute psychosis presentation”
Pediatr Neurol 2000 Jan;22(1):8-18


Infekcje wirusami poszczepiennymi

Forrest JM, Menser MA, Honeyman MC, Stout M, Murphy AM.
Clinical rubella eleven months after vaccination., Lancet. 1972 Aug 26;2(7774):399-400.


Wilkins J, Leedom JM, Salvatore MA, Portnoy B.
Transmission of rubella vaccine virus from vaccinees to contacts.
Calif Med. 1971 Nov;115(5):16-22.


Bichel J.,
Postvaccinial lymphadenitis developing into Hodgkin's disease.,
Acta Med Scand. 1976;199(6):523-5.


Flehmig B, Normann A, Bohnen D., “Transmission of hepatitis A virus infection despite vaccination”, N Engl J Med. 2000 Jul 27;343(4):301-2.


Hirschel BJ, Hirschel-Scholz S, Luthy R, Bonetti A., [Abdominal typhus following vaccination with the live vaccine Vivotif]., Schweiz Med Wochenschr. 1983 Apr 23;113(16):605-7.


Straumann A, Gyr N, Thommen A, Muller R., [Abdominal typhoid following vaccination with the attenuated vaccine Vivotif]., Schweiz Med Wochenschr. 1983 Aug 27;113(34):1205.


Kato Y, Horikawa Y, Nishimura Y, Shimoda H, Shigeto E, Ueda K., “Sternal tuberculosis in a 9-month-old infant after BCG vaccination”, Acta Paediatr 2000 Dec;89(12):1495-7


Kobune F, Funatu M, Takahashi H, Fukushima M, Kawamoto A, Iizuka S, Sakata H, Yamazaki S, Arita M, Xu W, “Characterization of measles viruses isolated after measles vaccination”, Vaccine 1995 Mar;13(4):370-2


Pandey P, Cave W, Shlim DR., “Hepatitis A post hepatitis A vaccination?”, J Travel Med. 2000 Jul-Aug;7(4):213-4


Sawada H, Yano S, Oka Y, Togashi T., Transmission of Urabe mumps vaccine between siblings., Lancet. 1993 Aug 7;342(8867):371. No abstract available., PMID: 8101611 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Wilkins J, Leedom JM, Salvatore MA, Portnoy B.,
Transmission of rubella vaccine virus from vaccinees to contacts.
Med. 1971 Nov;115(5):16-22. Streszczenie niedostępne
PMID: 5117594


Walter R, Hartmann K, Pool V, Gargiullo P, Kuhn M.
Reactivation of herpes virus infections by vaccination: evidence or coincidence?

Chweiz Med Wochenschr 2000 Nov 4;130(44):1685-8


Uszkodzenia organów wzroku (oczu, nerwów wzrokowych, nerwów poruszającym okiem) po szczepieniach – relacje prasowe i z badań:

[2011] Austrian Court Affirms: School Vaccinations Not Obligatory, Lack of Informed Consent is Malpractice  As a consequence of this vaccination, a student suffered an inflammation of the optic nerve. The result was a severe visual impairment causing almost total blindness, with a reduction in employment potential of 90%.


[2012 July] The Story of Lorrin Kain, a Deadly DPT "Hot Lot" and a Mother's Love By Anne Dachel   Karen's daughter Lorrin was born in 1994 and was a healthy, normally developing baby until at six weeks of age she received a DPT vaccine from a reported "hot lot" that injured 30 children.  (A surrounding lot was responsible for the death of 10 children.)  Lorrin was left with extensive brain damage and debilitating physical problems. She was blind and had only partial hearing. She had severe seizures. She was non-verbal and had spastic quadriplegia which left her totally dependent. She endured countless hospital stays, deep comas and months of life support. On December 22, 2009, Lorrin died at her home in the arms of her mother.


[2011 Oct] 'My headache's about to explode': U.S. girls just dropping dead  "The adverse-reaction reports detail 26 new deaths reported between Sept. 1, 2010, and Sept. 15, 2011, as well as incidents of seizures, paralysis, blindness, pancreatitis, speech problems, short-term memory loss and Guillain-Barré Syndrome," Judicial Watch said.


[2010 pdf] Francis J. DiMario et al, J Child Neurol 2010 A 16-Year-Old Girl With Bilateral Visual Loss and Left Hemiparesis Following an Immunization Against Human Papilloma Virus

We report the course of a 16-year-old girl who presented with near complete visual loss associated with chiasmal neuritis and a biopsy proven tumefactive demyelinating lesion on magnetic resonance imaging (MRI) in association with a recent immunization against human papilloma virus. She had received her second vaccination against human papilloma virus 10 days prior to her presentation. Larger epidemiologic studies will be needed to confirm a role of the human papilloma virus immunization and demyelinating disease.


[2000] Ophthalmological and Biological Features of the Oculorespiratory Syndrome after Influenza Vaccination


[2009 may] EXCLUSIVE: CANCER JAB HAS LEFT ME UNABLE TO WALK A child specialist has linked the controversial cervical cancer vaccine to a joint disorder that has left a 13-year-old girl unable to walk. Rebecca Ramagge, who has had three doses of the drug in the past six months, suffers agonising joint pains, fatigue, nausea and sight problems.


Albitar S, et al.     Bilateral retrobulbar optic neuritis with hepatitis B vaccination. Nephrol Dial Transplant. 1997 Oct;12(10):2169-70. No abstract available.PMID: 9351086; UI: 98012356.


Baglivo E, et al.      Multiple evanescent white dot syndrome after hepatitis B vaccine. Am J Ophthalmol. 1996 Sep;122(3):431-2. PMID: 8794720; UI: 96387180.

Berkman N.  [A case of segmentary unilateral occlusion of the central retinal vein following hepatitis B vaccination]. Presse Med. 1997 Apr 26;26(14):670. French. No abstract available.PMID: 9180888; UI: 97324783.
Bienfang DC, et al.    Ocular abnormalities after influenza immunization. Arch Ophthalmol. 1977 Sep;95(9):1649. No abstract available.PMID: 561590; UI: 77266169.

Brezin A, et al.    Visual loss and eosinophilia after recombinant hepatitis B vaccine. Lancet. 1993 Aug 28;342(8870):563-4. No abstract available.PMID: 8102709; UI: 93360669.

Fong KS, et al.  Multiple evanescent white dot syndrome--an uncommon cause for an enlarged blind spot. Ann Acad Med Singapore. 1996 Nov;25(6):866-8. Review. PMID: 9055018; UI: 97207761.
Granel B, et al. [Occlusion of the central retinal vein after vaccination against viral hepatitis B with recombinant vaccines. 4 cases]. Presse Med. 1997 Feb 1;26(2):62-5. French. PMID: 9082411; UI: 97226577.       
Hull TP, et al.     Optic neuritis after influenza vaccination. Am J Ophthalmol. 1997 Nov;124(5):703-4. PMID: 9372734; UI: 98040003.

Helies P, et al.    [Oculo-palpebral complication of vaccination. Review of the literature]. J Fr Ophtalmol. 1994;17(1):62-6. Review. French. PMID: 8176177; UI: 94230905.
Kazarian EL, et al.     Optic neuritis complicating measles, mumps, and rubella vaccination. Am J Ophthalmol. 1978 Oct;86(4):544-7. PMID: 707601; UI: 79039497.

Kawasaki A, et al.    Bilateral anterior ischemic optic neuropathy following influenza vaccination. J Neuroophthalmol. 1998 Mar;18(1):56-9. PMID: 9532544; UI: 98193723.

Kline L, Margulies SL, Oh SJ. Optic neuritis and myelitis following rubella vaccination. Arch Neurol 1982;39:443-4.
Milkowski S.   [Ocular complications following influenza]. Wiad Lek. 1971 Jan 15;24(2):103-8. Polish. No abstract available.PMID: 5100901; UI: 71109124.

McKibbin M, et al.    Bilateral optic neuritis after hepatitis A. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1995 Apr;58(4):508. No abstract available.PMID:  7738570; UI: 95256879.       

Ray CL, et al.    Bilateral optic neuropathy associated with influenza vaccination. J Neuroophthalmol. 1996 Sep;16(3):182-4. PMID: 8865010; UI: 97018394      

Voigt U, Baum U, Behrendt W, Hegemann S, Terborg C, Strobel J.  [Neuritis of the optic nerve after vaccinations against hepatitis A, hepatitis B and yellow fever] Klin Monatsbl Augenheilkd. 2001 Oct;218(10):688-90. German.PMID: 11706386 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Schuil J, van de Putte EM, Zwaan CM, Koole FD, Meire FM.  Retinopathy following measles, mumps, and rubella vaccination in an immuno-incompetent girl.Int Ophthalmol. 1998;22(6):345-7.PMID: 10937849 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Solomon A, et al.     Bilateral simultaneous corneal graft rejection after influenza vaccination. Am J Ophthalmol. 1996 Jun;121(6):708-9. PMID: 8644815; UI: 96243666.

Solomon A, et al.   Adverse ocular effects following influenza vaccination. Eye. 1999 Jun;13 (Pt 3A):381-2. No abstract available.[MEDLINE record in process]PMID: 10624444; UI: 20089570.

Stevenson VL, et al. Optic neuritis following measles/rubella vaccination in two 13-year-old children. Br J Ophthalmol. 1996 Dec;80(12):1110-1. No abstract available.PMID: 9059281; UI: 97212425.

Kawasaki A, et al.    Bilateral anterior ischemic optic neuropathy following influenza vaccination. J Neuroophthalmol. 1998 Mar;18(1):56-9. PMID: 9532544; UI: 98193723.

Simultaneous administration of hepatitis B and polio vaccines associated
with bilateral optic neuritisSzczepionki i nagła śmierć łóżeczkowa (SIDS)

Buck BE, Yang LC, Caleb MH, Greene JM, South MA
Measles virus panniculitis subsequent to vaccine administration.
[Zapalenie tkanki tłuszczowej wywołane wirusem odry, które nastąpiło po podaniu szczepionki].
(Dwuletni chłopiec zmarł, autopsja potwierdziła obecnośc w tkance poszczepionkowego wirusa odry).
J Pediatr 1982 Sep;101(3):366-7


Apostolov. et al
Death of an Infant in Hyperthermia After Vaccination
J Clin Path, Mar 1961, 14:196-197.


Aragona, F
Fatal Acute Adrenal Insufficiency Caused by Bilateral Apoplexy of the Adrenal Glands (WFS) following Anti-poliomyelitis Vaccination
Minerva Medicolegale, Aug 1960; 80:167-173.


Arevalo,
Vaccinia Necrosum. Report on a Fatal Case
Bol Ofoc Sanit Panamer, Aug 1967, 63:106-110.


Baraff, LJ, et al
Possible Temporal Association Between Diphtheria-tetanus toxoid-Pertussis Vaccination and Sudden Infant Death Syndrome
Pediatr Infect Disorder, Jan-Feb 1983, 2(1): 5-6.

 


Bouvier-Colle, MH
Sex-Specific Differences in Mortality After High-Titre Measles Vaccination
Rev Epidemiol Sante Publique, 1995; 43(1): 97.


Braun MM, Ellenberg SS.
“Descriptive epidemiology of adverse events after immunization: reports to the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), 1991-1994”
J Pediatr 1997 Oct;131(4):529-35


Buck BE, Yang LC, Caleb MH, Greene JM, South MA.
“Measles virus panniculitis subsequent to vaccine


Connolly, J H, Dick, G W, Field, CM
A Case of Fatal Progressive Vaccinia
Brit Med Jour, 12 May 1962; 5288:1315-1317.


Erdos Z, Romhanyi J, Szemenyei C.
“Fatal BCG vaccination”
Acta Paediatr Acad Sci Hung 1976;17(4):287-92


Flahault A
Sudden infant death syndrome and diphtheria/tetanus toxoid/pertussis/poliomyelitis immunisation.
Lancet 1988 Mar 12;1(8585):582-583.


Fulginiti, V
Sudden Infant Death Syndrome, Diphtheria-Tetanus Toxoid-Pertussis Vaccination and Visits to the Doctor: Chance Association or Cause and Effect?
Pediatr Infect Disorder, Jan-Feb 1983, 2(1): 7–11.


Geraghty KC.
DTP immunization and SIDS
J Pediatr. 1984 Jul;105(1):169-71.


Goetzeler, A
Fatal Encephalitis after Poliomyelitis Vaccination
22 Jun 1961, Muenchen Med Wschr, 102:1419-1422.


Larbre, F et al
Fatal Acute Myocarditis After Smallpox Vaccination
Pediatrie, Apr-May 1966, 21:345-350.


Mittermayer CH.
“Lethal complications of typhoid-cholera-vaccination. (Case report and review of the literature)”
Beitr Pathol 1976 Jul;158(2):212-24


Mobius G, Wiedersberg H, Wunscher W, Backer F.
Pathological-anatomical findings in cases of death following poliomyelitis and diphtheria-pertusis-tetanus vaccination
Dtsch Gesundheitsw. 1972 Jul 20;27(29):1382-6.


Monafo WJ, Haslam DB, Roberts RL, Zaki SR, Bellini WJ, Coffin CM.
“Disseminated measles infection after vaccination in a child with a congenital immunodeficiency”
J Pediatr 1994 Feb;124(2):273-6


Mortimer EA Jr,
DTP and SIDS: when data differ
Am J Public Health 1987 Aug; 77(8):925-926.


Mortimer EA Jr, Jones PK, Adelson L.
DTP and SIDS
Pediatr Infect Dis. 1983 Nov-Dec;2(6):492-3.


Na, DPT Vaccination and Sudden Infant Death – Tennessee
US Dept HEW, MMWR Report, Mar 23, 1979, vol 28(11): 132.


Na, "Immunizations and Cot Deaths"
Lancet, Sept 25, 1982, np.


Retailliau HF, Curtis AC, Storr G, Caesar G, Eddins DL, Hattwick MA.
Illness after influenza vaccination reported through a nationwide surveillance system, 1976-1977
Am J Epidemiol 1980 Mar;111(3):270-8


Reynolds, E, Fatal Outcome of a Case of Eczema Vaccinatum
Lancet, 24 Sept 1960, 2:684-686.


Ridgway D.
“Disputed claims for pertussis vaccine injuries under the National Vaccine Injury Compensation Program”
J Investig Med 1998 Apr;46(4):168-74


Schmitt HJ, Schuind A, Knuf M, Beutel K, Schulte-Wissermann H, Gahr M, Schult R, Folkens J, Rauh W, Bogaerts H, Bork HL, Clemens R.
Clinical experience of a tricomponent acellular pertussis vaccine combined with diphtheria and tetanus toxoids for primary vaccination in 22,505 infants
J Pediatr 1996 Nov;129(5):695-701


Schnorr JJ, Cutts FT, Wheeler JG, Akramuzzaman SM, Alam MS, Azim T, Schneider-Schaulies S, ter-Meulen V.
“Immune modulation after measles vaccination of 6-9 months old Bangladeshi infants”
Vaccine 2001 Jan 8;19(11-12):1503-10


Stewart GT.
“Deaths of infants after triple vaccine”
Lancet. 1979 Aug 18;2(8138):354-5.


Wecht CH.
“The swine flu immunization program: scientific venture or political folly?”
Am J Law Med 1977-78 Winter;3(4):425-4


Przypadki wysypki po szczepieniach

Bergmannova V, Stehlikova J, Domorazkova E, Dankova E.
Follow-up of a group of children with severe reactions to mixed vaccine against diphtheria, tetanus and whooping cough from the aspect of their immunological profile
Cesk Pediatr. 1988 Oct;43(10):599-601.


 

Blattner RJ, Feigin RD.
“Diphtheria, pertussis, and tetanus (DTP) immunization local reactions do not predict central nervous system reactions”
Pediatrics. 1986 Dec;78(6):1168-9.


Brauer H.

“Are we sweeping DTP contraindications under the rug?”
Am J Dis Child. 1988 Jul;142(7):698.


Briantseva VV.

On vaccine reactions in children
Vopr Okhr Materin Det. 1968 Sep;13(9):87.


Burianova B, Hegerova H, Hybaskova J, Malicky J, Pruchova J, Puzanova L, Vlcek J.

Reactions after immunization with the triple vaccine against diphtheria, tetanus, and pertussis
Cesk Pediatr. 1981 Nov;36(11):646-7. Czech.


Cherry JD, Shields WD.
“Recurrent seizures after diphtheria, tetanus, and pertussis immunization, Cause and effect v temporal association”
Am J Dis Child. 1984 Oct;138(10):904-7.


Cooverji ND, D'Sa JA.
“Reactions to adsorbed triple vaccine”, Indian Pediatr. 1975 Sep;12(9):875-7.


Denning DW, Peet L, Poole J.

“Skin rash after triple vaccine”
Arch Dis Child. 1987 May;62(5):510-1.


Deutsch J.

Temperature changes after triple-immunization in infant age
Padiatr Grenzgeb. 1976;15(1):3-6.


Ehrengut W.

“Central nervous sequelae of vaccinations”
Lancet. 1986 May 31;1(8492):1275-6.


Fedotova AM.

The pathogenesis of manifestations of nonspecific allergy during vaccinations
Pediatriia. 1967 Jan;46(1):56-60.


Geraghty KC.

A call for clinical prudence in use of DTP and other vaccines”
Pediatrics, 1984 Nov;74(5):902-3.


Gray JA, Burns SM.

“Mumps vaccine meningitis”
Lancet. 1989 Oct 14;2(8668):927.


Gross TP, Milstien JB, Kuritsky JN.

“Bulging fontanelle after immunization with diphtheria-tetanus-pertussis vaccine and diphtheria-tetanus vaccine”
J Pediatr. 1989 Mar;114(3):423-5.


Hall RD

“Reactions to diphtheria-tetanus-pertussis antigen”
Public Health. 1965 Sep;79(6):332-9


Hanrahan A, Waters J.

“Adverse local reactions to fourth and fifth doses of DPT vaccine—Alberta”
Can Dis Wkly Rep. 1988 Mar 19;14(11):45-7.


Holliday PL, Bauer RB.

“Polyradiculoneuritis secondary to immunization with tetanus and diphtheria toxoids”
Arch Neurol. 1983 Jan;40(1):56-7


Illingsworth R.

“Skin rashes after triple vaccine”
Arch Dis Child. 1987 Sep;62(9):979.


Kaly-Ibala R, Mabiala-Babela JR, Senga P.

Post-vaccination encephalopathy
Arch Pediatr. 2000 Feb;7(2):216-7.


Kolata G.

“Litigation causes huge price increases in childhood vaccines”
Science. 1986 Jun 13;232(4756):1339.


Laude TA.

“Herald patch in a DPT injection site”
J Am Acad Dermatol. 1981 Oct;5(4):475-6.


Leung AK.

“Anaphylaxis to DPT vaccine”
J R Soc Med. 1985 Feb;78(2):175.


 

Leung A.
“Congenital heart disease and DPT vaccination”
Can Med Assoc J. 1984 Sep 15;131(6):541.


Leung AK.

“Erythema multiforme following DPT vaccination”
J R Soc Med. 1984 Dec;77(12):1066-7.


Leung AK, Szabo TF.

“Erythema multiforme following diphtheria-pertussis-tetanus vaccination”
Kobe J Med Sci. 1987 Aug;33(4):121-4


Levenbuk IS, Chebotareva SV, Chertkova FA.

Clinical-anatomical analysis of some post-vaccinal complications in children
Zh Mikrobiol Epidemiol Immunobiol. 1971 Sep;48:55-60.


Linchevskii GL.

Effect of immunization with whooping cough-diphtheria-tetanus vaccine on the condition of several factors of blood coagulation in children
Pediatriia. 1968 Jun;6:30-3.


Mathur R, Kumari S.

“Bulging fontanel following triple vaccine”
Indian Pediatr. 1981 Jun;18(6):417-8


[Brak wymienionych autorów]

“Local adverse reactions to diphtheria and tetanus toxoids and pertussis vaccine, adsorbed, in Surrey, BC”
CMAJ. 1989 Aug 15;141(4):312-3.


[Brak wymienionych autorów]

A case of mumps meningitis: a complication of vaccination?”
CMAJ. 1988 Jan 15;138(2):135.


Mori I, Torii S, Hamamoto Y, Kanda A, Tabata Y, Nagafuji H.

Virological evaluation of mumps meningitis following vaccination against mumps
Kansenshogaku Zasshi. 1991 Feb;65(2):226-33.


Omokoku B, Castells S.

“Post-DPT inoculation cervical lymphadenitis in children”
N Y State J Med. 1981 Oct;81(11):1667-8.


Orlans D, Verbov J.
“Skin reactions after triple vaccine”
Practitioner. 1982 Jul;226(1369):1295-6.


Prensky AL.

“History of convulsions and use of pertussis vaccine”
J Pediatr. 1985 Aug;107(2):244-5.


Reactions after immunization with the triple vaccine against diphtheria, tetanus, and pertussis
Cesk Pediatr. 1981 Nov;36(11):646-7


Scheifele DW.
“Pertussis vaccine and encephalopathy after the Loveday trial”
CMAJ. 1988 Dec 1;139(11):1045-6.


Silina ZM, Galaktionova TI, Shabunina NR.

Causes of postvaccinal complications in the kidneys in young infants
Pediatriia. 1978 Dec;(12):59-61.


Silina EM.
Some diseases of the kidneys in children during the 1st year of life, following primary smallpox vaccination and administration of pertusis-diphtheria-tetanus vaccine
Vopr Okhr Materin Det. 1968 Mar;13(3):79-80.


Snider GB, Gogate SA.

“A possible systemic reaction to hepatitis B vaccine”
JAMA. 1985 Mar 1;253(9):1260-1


Strom J.

“Further experience of reactions, especially of a cerebral nature, in conjunction with triple vaccination: a study based on vaccinations in Sweden 1959-65”
Br Med J. 1967 Nov 11;4(575):320-3.


Swaak AJ.
Local reactions following booster injections with DWTP-vaccine (diphtheria-whooping cough-tetanus-poliovirus vaccine) in children born in 1960 and 1961
Ned Tijdschr Geneeskd. 1966 Feb 12;110(7):332-4.


Thoman M.

“The toxic shot syndrome”
Vet Hum Toxicol. 1986 Apr;28(2):163-6.


Ueda K, Miyazaki C, Hidada Y, Osaka K, Kusuhara K., Kadoya R.

“Aseptic meningitis caused by measles-mumps-rubella vaccine in Japan”
Lancet. 1995 Sep 9;346(8976):701-2.


Urokawa T, Mizuno Y, Tomita S, Ueda K, Mitsudome A, Yokota K, Hanai T, Narasaki O.
Neurological complications related to immunization.
No To Hattatsu. 1986 Mar;18(2):98-104.


Wehrle PF.

“Injury associated with the use of vaccines”
Clin Ther. 1985;7(3):282-4.


Wilkins J.

“Circulating immune complexes after DTP vaccination”
J Pediatr. 1987 Jul;111(1):162.


Biron P, Montpetit P, Infante-Rivard C, Lery L.

“Myasthenia gravis after general anesthesia and hepatitis B vaccine”
Arch Intern Med 1988 Dec;148(12):2685


Caspary EA

“Effect of live attenuated vaccines on the course of experimental allergic encephalomyelitis. A pilot study”
Eur Neurol 1977;16(1-6):176-80


Cizman M, Mozetic M, Radescek-Rakar R, Pleterski-Rigler D, Susec-Michieli M.

“Aseptic meningitis after vaccination against measles and mumps”
Pediatr Infect Dis J 1989 May;8(5):302-8


Dourado I, Cunha S, Teixeira MG, Farrington CP, Melo A, Lucena R, Barreto ML.

“Outbreak of aseptic meningitis associated with mass vaccination with a urabe-containing measles-mumps-rubella vaccine: implications for immunization programs”
Am J Epidemiol 2000 Mar 1;151(5):524-30


Fujinaga T, Motegi Y, Tamura H, Kuroume T.

“A prefecture-wide survey of mumps meningitis associated with measles, mumps and rubella vaccine”
Pediatr Infect Dis J 1991 Mar;10(3):204-9


Haneberg B, Matre R, Winsnes R, Dalen A, Vogt H, Finne PH.

“Acute hemolytic anemia related to diphtheria-pertussis-tetanus vaccination”
Acta Paediatr Scand 1978 May;67(3):345-50


Ipp MM, Gold R, Greenberg S, Goldbach M, Kupfert BB, Lloyd DD, Maresky DC, Saunders N, Wise SA.

“Acetaminophen prophylaxis of adverse reactions following vaccination of infants with diphtheria-pertussis-tetanus toxoids-polio vaccine”, Pediatr Infect Dis J. 1987 Aug;6(8):721-5.


Miller E, Goldacre M, Pugh S, Colville A, Farrington P, Flower A, Nash J, MacFarlane L, Tettmar R.

“Risk of aseptic meningitis after measles, mumps, and rubella vaccine in UK children”, Lancet 1993 Apr 17;341(8851):979-82


Sugiura A, Yamada A.

“Aseptic meningitis as a complication of mumps Vaccination”
Pediatr Infect Dis J 1991 Mar;10(3):209-13


Waight PA, Pollock TM, Miller E, Coleman EM.

“Pyrexia after diphtheria/tetanus/pertussis and diphtheria/tetanus vaccines”
Arch Dis Child. 1983 Nov;58(11):921-3


Astma i alergie po szczepionkach

Is infant immunization a risk factor for childhood asthma or allergy?”, Epidemiology 1997 Nov;8(6):678-80 

Alm JS; Swartz J; Lilja G; Scheynius A; Pershagen G Johan.Alm@sos.ki.se

Atopy, Casale TB, Bernstein IL, Busse WW, LaForce CF, Tinkelman DG, Stoltz RR, Dockhorn RJ, Reimann J, Su JQ, Fick RB Jr, Adelman DC., “Use of an anti-IgE humanized monoclonal antibody in ragweed-induced allergic rhinitis”, J Allergy Clin Immunol 1997 Jul;100(1):110-21 children of families with an anthroposophic lifestyle [see comments]; Lancet 1999 May 1;353(9163):1485-8

Ekbom K., “A case of asthma after vaccination against smallpox”, Acta Med Scand Suppl. 1966;464:170-1.

Goldman II.,  [Allergic rhinosinusbronchopathy in a patient after the use of dry anti-influenza serum],Vestn Otorinolaringol. 1966 Mar-Apr;28(2):98-9.

Hurwitz EL, Morgenstern H., “Effects of diphtheria-tetanus-pertussis or tetanus vaccination on allergies and allergy-related respiratory symptoms among children and adolescents in the United States”, J Manipulative Physiol Ther 2000 Feb;23(2):81-90

Kemp T; Pearce N; Fitzharris P; Crane J; Fergusson D; St. George I; Wickens K; Beasley R;

Lewis SA, Britton JR, “Measles infection, measles vaccination and the effect of birth order in the aetiology of hay fever”, Clin Exp Allergy 1998 Dec;28(12):1493-500

McIntyre PB, O'Brien ED, Heath TC., “Immunisation and asthma”, Commun Dis Intell. 1998 Mar 19;22(3):38.

Muhlemann K; Alexander ER; Weiss NS; Pepe M; Schopfer K, “Risk factors for invasive Haemophilus influenzae disease among children 2-16 years of age in the vaccine era, Switzerland 1991-1993.

The Swiss H. Influenzae Study Group”, Int J Epidemiol 1996 Dec;25(6):1280-5

Odent, MR et al; Pertussis Vaccination and Asthma : is there a link ? ; JAMA 1994- Vol. 272, No. 8 pag. 592-593

Reed CE., “Pertussis sensitization as an animal model for the abnormal bronchial sensitivity of asthma”, Yale J Biol Med. 1968 Apr-Jun;40(5):507-21.

Reizis Z, Frank J, Sikuler E., [Allergic vasculitis and bronchial asthma following influenza vaccination], Harefuah. 1987 Jan 15;112(2):70-1.

Singh M., “Influenza vaccination and asthma”, Indian Pediatr. 2000 Apr;37(4):459-60.

Watson JM, Cordier JF, Nicholson KG., “Does influenza immunisation cause exacerbations of chronic airflow obstruction or asthma?”, Thorax. 1997 Feb;52(2):190-4.

Deisenhammer F, Pohl P, Bosch S, Schmidauer C., "Acute cerebellar ataxia after immunisation with recombinant hepatitis B vaccine", Acta Neurol Scand. 1994 Jun;89(6):462-3.

Duenwald JC, Holland JM, Gorham JR, Ott RL., “Feline panleukopenia: experimental cerebellar hypoplasia produced in neonatal ferrets with live virus vaccine”, Res Vet Sci. 1971 Jul;12(4):394-6.

Katafuchi Y, Aida K, Shiotsuki Y, Yamashita Y, Horikawa M, Andou H., [Acute cerebellar ataxia and facial palsy after DPT immunization.], No To Hattatsu 1989 Sep;21(5):465-9

Katsilambros L, "Il fenomeno di apatia in uomini ed animali dopo l'iniezione di virus in dosi molto elevate", Rev Med Moyen Orient, 20:539-546, nov.- dic. 1963

Plesner AM, Hansen FJ, Taudorf K, Nielsen LH, Larsen CB, Pedersen E., “Gait disturbance interpreted as cerebellar ataxia after MMR vaccination at 15 months of age: a follow-up study”, Acta Paediatr 2000 Jan;89(1):58-63

Pohl KR, Farley JD, Jan JE, Junker AK., “Ataxia-telangiectasia in a child with vaccine-associated paralytic poliomyelitis”, J Pediatr 1992 Sep;121(3):405-7

Provvidenza G, "Un caso di benigna atassia acuta del cervelletto nell'infanzia", Arch Ital Sci Med Trop, 43:189-194, aprile 1962

Saito H, Yanagisawa T., “Acute cerebellar ataxia after influenza vaccination with recurrence and marked cerebellar atrophy”, Tohoku J Exp Med 1989 May;158(1):95-103

Sunaga Y, Hikima A, Ostuka T, Morikawa A., "Acute cerebellar ataxia with abnormal MRI lesions after varicella vaccination", Pediatr Neurol 1995 Nov;13(4):340-2

Trump RC, White TR., "Cerebellar ataxia presumed due to live, attenuated measles virus vaccine", JAMA. 1967 Jan 9;199(2):129-30.


Ataksja po szczepieniach


Ataksja (szczególnie móżdżkowo-rdzeniowa) to schorzenie objawiające się problemami z równowagą i koordynacją ruchów, co jest zwykle skutkiem infekcji bądź neurodegeneracji w obrębie móżdżka, rdzenia kręgowego i rdzenia przedłużonego.

Deisenhammer F, Pohl P, Bosch S, Schmidauer C., "Acute cerebellar ataxia after immunisation with recombinant hepatitis B vaccine", Acta Neurol Scand. 1994 Jun;89(6):462-3.

Duenwald JC, Holland JM, Gorham JR, Ott RL., “Feline panleukopenia: experimental cerebellar hypoplasia produced in neonatal ferrets with live virus vaccine”, Res Vet Sci. 1971 Jul;12(4):394-6.

Katafuchi Y, Aida K, Shiotsuki Y, Yamashita Y, Horikawa M, Andou H., [Acute cerebellar ataxia and facial palsy after DPT immunization.], No To Hattatsu 1989 Sep;21(5):465-9

Katsilambros L, "Il fenomeno di apatia in uomini ed animali dopo l'iniezione di virus in dosi molto elevate", Rev Med Moyen Orient, 20:539-546, nov.- dic. 1963

Plesner AM, Hansen FJ, Taudorf K, Nielsen LH, Larsen CB, Pedersen E., “Gait disturbance interpreted as cerebellar ataxia after MMR vaccination at 15 months of age: a follow-up study”, Acta Paediatr 2000 Jan;89(1):58-63

Pohl KR, Farley JD, Jan JE, Junker AK., “Ataxia-telangiectasia in a child with vaccine-associated paralytic poliomyelitis”, J Pediatr 1992 Sep;121(3):405-7

Provvidenza G, "Un caso di benigna atassia acuta del cervelletto nell'infanzia", Arch Ital Sci Med Trop, 43:189-194, aprile 1962

Saito H, Yanagisawa T., “Acute cerebellar ataxia after influenza vaccination with recurrence and marked cerebellar atrophy”, Tohoku J Exp Med 1989 May;158(1):95-103

Sunaga Y, Hikima A, Ostuka T, Morikawa A., "Acute cerebellar ataxia with abnormal MRI lesions after varicella vaccination", Pediatr Neurol 1995 Nov;13(4):340-2

Trump RC, White TR., "Cerebellar ataxia presumed due to live, attenuated measles virus vaccine", JAMA. 1967 Jan 9;199(2):129-30.


Autoprzeciwciała pojawiające się po podaniu różnych szczepionek

Autoprzeciwciała to przeciwciałą skierowane przeciwko tkankom własnym organizmu. Już sama ich obecność stanowi przesłankę do możliwości pojawienia się (lub aktywnego istnienia) chorób autoimmunologicznych, takich jak
toczeń rumieniowaty układowy, twardzina, układowe zapalenia naczyń, reumatoidalne zapalenie stawów, reaktywne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, łuszczycowe zapalenie stawów, zapalenie tarczycy Hashimoto, choroba Gravesa-Basedowa
Aasted B., “Characterization of the antibody production in rabbits induced by streptococcal group A and C carbohydrate antigens. II. Evidence that the appearance of an antibody response of restricted heterogeneity is accompanied by an anti-antibody production”, Scand J Immunol. 1974;3(5):553-8.

Burova LA, Christensen P, Grubb R, Schalen C, Svensson ML, Beltukov PP, Totolian AA., "Anti-immunoglobulins in experimental streptococcal immunization; relation to bacterial growth conditions and Fc-receptors", Acta Pathol Microbiol Immunol Scand [C]. 1985 Feb;93(1):19-23

Burova LA, Christensen P, Grubb R, Shalen K, Ogurtsov RP.,  [Induction of anti-immunoglobulin synthesis during the immunization of rabbits with streptococci group A], Vestn Akad Med Nauk SSSR. 1986;(7):63-71.

Burova LA, Nagornev VA, Pigarevsky PV, Gladilina MM, Seliverstova VG, Schalen C, Totolian AA., "Circulating anti-IgG and glomerular damage in rabbits immunized with IgG Fc-receptor positive group A streptococci", Adv Exp Med Biol. 1997;418:531-5.

Colling RG, Brown JC., “The appearance of IgM and IgG cold agglutinins in rabbits hyperimmunized with group C streptococcal vaccine”, J Immunol. 1979 Jan;122(1):202-8.

Drozdz M, Kucharz E, Felus E., “Antiglobulin antibodies in blood serum of rabbits hyperimmunized with bovine albumin and treated chronically with hydrazinophtalazines”, Arch Immunol Ther Exp (Warsz). 1981;29(2):167-73.

Eichmann K, Braun DG, Feizi T, Krause RM., “The emergence of antibodies with either identical or unrelated individual antigenic specificity during repeated immunizations with streptococcal vaccines”, J Exp Med. 1970 Jun 1;131(6):1169-89.

Ferne M, Schlossberg M, Michel J., [Antibody formation in rabbits after vaccination with Streptococcus pyogenes cultured in the presence of subinhibitory concentrations of erythromycin], Pathol Biol (Paris). 1984 May;32(5):369-71. 

Grachev VP, Popova VD, Vasilyeva IG, Avdeyeva LI., “Formation of autoantibodies in laboratory animals after inoculation of viruses with different virulence. I. Results of studies on vaccine and wild strains of polio and measles viruses in guinea pigs”, Acta Virol. 1973 Jul;17(4):319-26.

Greenspan NS, Monafo WJ, Davie JM., "Interaction of IgG3 anti-streptococcal group A carbohydrate (GAC) antibody with streptococcal group A vaccine: enhancing and inhibiting effects of anti-GAC, anti-isotypic, and anti-idiotypic antibodies", J Immunol. 1987 Jan 1;138(1):285-92.

Koroleva IV, Burova LA, Shalen K., [Streptococcal immunoglobulin Fc receptors as inductors of anti-immunoglobulins.], Vestn Akad Med Nauk SSSR 1989;(11):37-41

Luster MI, Leslie GA., "Erythrocyte antinuclear antibodies in sera of chickens hyperimmunized with group A streptococcal vaccine", Infect Immun. 1976 Mar;13(3):825-9.

Luster MI, Leslie GA., “Erythrocyte antinuclear antibodies in sera of chickens hyperimmunized with group A streptococcal vaccine”, Infect Immun 1976 Mar;13(3):825-9

Movsesiants AA, Gurvich EB, Dzagurov SG, Grachev VP, Avdeeva LI., [Experimental study of the ability of different strains of vaccinia virus to induce autoantibody formation.], Vopr Virusol 1975 May-Jun;(3):297-302

Munk ME., [Vaccines with anti-idiotypic antibodies], AMB Rev Assoc Med Bras. 1987 Nov-Dec;33(11-12):241-4.

Negina IP.,  [Comparative study of autoantibody formation following immunization with different types of typhoid vaccines], Zh Mikrobiol Epidemiol Immunobiol. 1980 May;(5):69-72.

Onica D, Mihalcu F, Lenkei R, Gherman M, Tudor M., “Autoantibodies detected in rabbits hyperimmunized with group A, C, and G streptococcal vaccines”, Infect Immun 1977 Dec;18(3):624-8

Osterland CK, Miller EJ, Karakawa WW, Krause RM., “Characteristics of streptococcal group-specific antibody isolated from hyperimmune rabbits”, J Exp Med. 1966 Apr 1;123(4):599-614.

Vasil'eva IG, Semenov VF, Grachev VP, Popova VD.,  [Possibilities of using the phenomenon of autoantibody formation for evaluating the quality of vaccines], Lab Delo. 1972;6:368-9.

Zablocki B, Skalba D., “An attempt to induce the production of rheumatoid factor-like substance in rabbits by prolonged immunization with killed bacterial suspension”, Bull Acad Pol Sci Biol. 1966;14(1):23-4Choroby autoimmunologiczne po szczepieniach

Polymerase chain reaction detection of the hemagglutinin gene from an attenuated measles vaccine strain in the peripheral mononuclear cells of children with autoimmune hepatitis", Archives of Virology, volume 141, 1996, pages 877-884

Alm JS; Swartz J; Lilja G; Scheynius A; Pershagen G ; Atopy in children of families with an anthroposophic lifestyle [see comments]; Lancet 1999 May 1; 353(9163):1485-8 - Comment in: Lancet 1999 May 1;353(9163):1457-8

Bayer AS., Arthritis related to rubella: a complication of natural rubella and rubella immunization., Postgrad Med. 1980 May;67(5):131-4., PMID: 7375401 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Beijer WE, Sprenger MJ, Masurel N., [Polymyalgia rheumatica and influenza vaccination], Dtsch Med Wochenschr. 1993 Feb 5;118(5):164-5.

Biasi D, Carletto A, Caramaschi P, Frigo A, Pacor ML, Bezzi D, Bambara LM., [Rheumatological manifestations following hepatitis B vaccination. A report of 2 clinical cases.], Recenti Prog Med 1994 Sep;85(9):438-40

Biasi D, Carletto A, Caramaschi P, Tonoli M, Bambara LM., A case of reactive arthritis after influenza vaccination., Clin Rheumatol. 1994 Dec;13(4):645. No abstract available., PMID: 7697972 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Blumberg S, Bienfang D, Kantrowitz FG., “A possible association between influenza vaccination and small-vessel vasculitis”, Arch Intern Med 1980 Jun;140(6):847-8

Bracci M, Zoppini A., “Polyarthritis associated with hepatitis B vaccination”, Br J Rheumatol. 1997 Feb;36(2):300-1.

Brown MA, Bertouch JV., Rheumatic complications of influenza vaccination., Aust N Z J Med. 1994 Oct;24(5):572-3.

Casals JL, Vazguez MA.,  [Arthritis induced by antihepatitis B vaccine], An Med Interna. 1999 Nov;16(11):601-2.

Caspary EA, “Effect of live attenuated vaccines on the course of experimental allergic encephalomyelitis. A pilot study”, Eur Neurol 1977;16(1-6):176-80

Cathebras P, Cartry O, Lafage-Proust MH, Lauwers A, Acquart S, Thomas T, Rousset H., ”Arthritis, hypercalcemia, and lytic bone lesions after hepatitis B vaccination”, J Rheumatol 1996 Mar;23(3):558-60

Chantler JK, Tingle AJ, Petty RE, “Persistent rubella virus infection associated with chronic arthritis in children”,

Cherry JD., “Peripheral pain syndromes following rubella immunization”, J Pediatr. 1972 Mar;80(3):541-2.

Chin J, Werner SB., “Neuritis and arthritis following rubella immunization”, JAMA. 1971 Jan 18;215(3):485-6.

Christau B, Helin P., [Reactive arthritis following vaccination against hepatitis B], Ugeskr Laeger. 1987 Jul 6;149(28):1882.

Cohen AD, Shoenfeld Y., "Vaccine-induced autoimmunity", J Autoimmun. 1996 Dec;9(6):699-703.

De Keyser F, Naeyaert JM, Hindryckx P, Elewaut D, Verplancke P, Peene I, Praet M, Veys E., “Immune-mediated pathology following hepatitis B vaccination. Two cases of polyarteritis nodosa and one case of pityriasis rosea-like drug eruption”, Clin Exp Rheumatol 2000 Jan-Feb;18(1):81-5

Delaney JJ., “Problems of rubella vaccination in adult women”, Rocky Mt Med J. 1970 Oct;67(10):53-6.

Devey ME, Major PJ, Bleasdale-Barr KM, Holland GP, Dal Canto MC, Paterson PY., “Experimental allergic encephalomyelitis (EAE) in mice selectively bred to produce high affinity (HA) or low affinity (LA) antibody responses”, Immunology 1990 Apr; 69(4):519-24

Donnelly S, Loscher CE, Lynch MA, Mills KH., “Whole-cell but not acellular pertussis vaccines induce convulsive activity in mice: evidence of a role for toxin-induced interleukin-1beta in a new murine model for analysis of neuronal side effects of vaccination”, Infect Immun 2001 Jul;69(7):4217-23

Durand JM.,  [Arthritis after intravesicular BCG therapy], Presse Med. 1998 May 23-30;27(19):918.

Fisher MA, Eklund SA, James SA, Lin X, “Adverse events associated with hepatitis B vaccine in U.S. children less than six years of age, 1993 and 1994”, Ann Epidemiol 2001 Jan;11(1):13-21

Ford DK, da Roza DM, Reid GD, Chantler JK, Tingle AJ., “Synovial mononuclear cell responses to rubella antigen in rheumatoid arthritis and unexplained persistent knee arthritis”, J Rheumatol 1982 May-Jun; 9(3):420-3

Freedman DA, Stark PB , “The swine flu vaccine and Guillain-Barre syndrome. A case study in relative risk and specific causation”, Eval Rev 1999 Dec;23(6):619-47.

Frenkel LM, Nielsen K, Garakian A, Jin R, Wolinsky JS, Cherry JD., “A search for persistent rubella virus infection in persons with chronic symptoms after rubella and rubella immunization and in patients with juvenile rheumatoid arthritis”, Clin Infect Dis 1996 Feb;22(2):287-94

Geiger R, Fink FM, Solder B, Sailer M, Enders G., “Persistent rubella infection after erroneous vaccination in an immunocompromised patient with acute lymphoblastic leukemia in remission”, J Med Virol 1995 Dec;47(4):442-4

Gold JA., “Arthritis after rubella vaccination of women”, N Engl J Med. 1969 Jul 10;281(2):109.

Goldman II.,  [Allergic rhinosinusbronchopathy in a patient after the use of dry anti-influenza serum],Vestn Otorinolaringol. 1966 Mar-Apr;28(2):98-9.

Grahame R, Armstrong R, Simmons NA, Mims CA, Wilton JM, Laurent R., “Isolation of rubella virus from synovial fluid in five cases of seronegative arthritis”, Lancet 1981 Sep 26;2(8248):649-51

Granel B, Berbis P, Serratrice J, Pelletier J, Disdier P, Weiller PJ., [An unusual cause of long-term fever: Behcet disease.], Presse Med 1999 Dec 18-25;28(40):2221-2

Grasland A, Le Maitre F, Pouchot J, Hazera P, Bazin C, Vinceneux P., [Adult-onset Still's disease after hepatitis A and B vaccination?], Rev Med Interne 1998 Feb;19(2):134-6

Gross K, Combe C, Kruger K, Schattenkirchner M., “Arthritis after hepatitis B vaccination. Report of three cases”, Scand J Rheumatol 1995;24(1):50-2

Hale MS, Ruderman JE., Carpal tunnel syndrome associated with rubella immunization., Am J Phys Med. 1973 Aug;52(4):189-94. No abstract available., PMID: 4722385 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Hassan W, Oldham R., “Reiter's syndrome and reactive arthritis in health care workers after vaccination”, BMJ. 1994 Jul 9;309(6947):94.

Herroelen L, de Keyser J, Ebinger G., “Central-nervous-system demyelination after immunisation with recombinant hepatitis B vaccine”, Lancet 1991 Nov 9;338(8776):1174-5 - Comment in: Lancet. 1992 Jan 18; 339(8786):178-9

Hjorth RN, Bonde GM, Piner E, Hartzell RW, Rorke LB, Rubin BA., “Experimental neuritis induced by a mixture of neural antigens and influenza vaccines. A possible model for Guillain-Barre syndrome”, J Neuroimmunol 1984 Feb;6(1):1-8

Holtzman CM., “Postvaccination arthritis”, N Engl J Med. 1969 Jan 9;280(2):111-2.

Howson CP, Fineberg HV., “Adverse events following pertussis and rubella vaccines. Summary of a report of the Institute of Medicine”, JAMA 1992 Jan 15;267(3):392-6

Howson CP, Katz M, Johnston RB Jr, Fineberg HV., “Chronic arthritis after rubella vaccination”, Clin Infect Dis 1992 Aug;15(2):307-12.

Huang YP, Gauthey L, Michel M, Loreto M, Paccaud M, Pechere JC, Michel JP., “The relationship between influenza vaccine-induced specific antibody responses and vaccine-induced nonspecific autoantibody responses in healthy older women”, J Gerontol 1992 Mar;47(2):M50-5

Hurwitz ES, Schonberger LB, Nelson DB, Holman RC., “Guillain-Barre syndrome and the 1978-1979 influenza Vaccine”, N Engl J Med 1981 Jun 25;304(26):1557-61

Kaithamana S., Fan J., Osuga Y., Liang S., Prabhakar BS., “Induction of Experimental Autoimmune Graves’ Disease in BALB/c Mice”, The Journal of Immunology, 1999, 163: 5157-5164.

Kemp T; Pearce N; Fitzharris P; Crane J; Fergusson D; St. George I; Wickens K; Beasley R;  “Is infant immunization a risk factor for childhood asthma or allergy?”, Epidemiology 1997 Nov;8(6):678-80

Kilroy AW, Schaffner W, Fleet WF Jr, Lefkowitz LB Jr, Karzon DT, Fenichel GM., Two syndromes following rubella immunization. Clinical observations and epidemiological studies., JAMA. 1970 Dec 28;214(13):2287-92.

Klemparskaya N., “Autohaemolysin-producing cells in mice injected with bacterial vaccines”, Immunology. 1973 Jul;25(1):11-5

Kline LB, Margulies SL, Oh SJ., “Optic neuritis and myelitis following rubella vaccination”, Arch Neurol. 1982 Jul;39(7):443-4.

Laitinen O, Vaheri A, University Central Hospital and Department of Virology, University of Helsinki, Finland, "Very high measles and rubella virus antibody titres associated with hepatitis, systemic lupus erythematosus, and infectious mononucleosis", The Lancet, vol. 1, February 9, 1974, pp. 194-7

Le Hello C, Cohen P, Bousser MG, Letellier P, Guillevin L., “Suspected hepatitis B vaccination related vasculitis”, J Rheumatol 1999 Jan;26(1):191-4

Levine S, Saltzman A., “Inhibition of experimental allergic encephalomyelitis by lithium chloride: specific effect or nonspecific stress?”, Immunopharmacology 1991 Nov-Dec;22(3):207-13

Levinson AI, Tar L., “In vitro IgM rheumatoid-factor production induced by tetanus toxoid”, J Allergy Clin Immunol 1988 Apr;81(4):730-6

Liozon E, Ittig R, Vogt N, Michel JP, Gold G.. “Polymyalgia rheumatica following influenza vaccination”, J Am Geriatr Soc. 2000 Nov;48(11):1533-4.

Lozovskaia LS, Desiatskova RG, Mitchenko AF, Pokryshkina EL, Shigina OM., [Antibodies to rubella virus in the blood sera and in the synovial fluid of children with rheumatoid arthritis], Vopr Virusol 1980 Jul-Aug;(4):468-73

Luster MI, Leslie GA., “Erythrocyte antinuclear antibodies in sera of chickens hyperimmunized with group A streptococcal vaccine”, Infect Immun 1976 Mar;13(3):825-9

Martinez E, Domingo P., “Evans's syndrome triggered by recombinant hepatitis B vaccine”, Clin Infect Dis. 1992 Dec;15(6):1051.

Mitchell LA, Tingle AJ, Shukin R, Sangeorzan JA, McCune J, Braun DK., “Chronic rubella vaccine-associated arthropathy”, Arch Intern Med 1993 Oct 11;153(19):2268-74 

Mitchell LA, Tingle AJ, Shukin R, Sangeorzan JA, McCune J, Braun DK., “Chronic rubella vaccine-associated arthropathy”, Arch Intern Med 1993 Oct 11;153(19):2268-74

Muhlemann K; Alexander ER; Weiss NS; Pepe M; Schopfer K., “Risk factors for invasive Haemophilus influenzae disease among children 2-16 years of age in the vaccine era, Switzerland 1991-1993. The Swiss H. Influenzae Study Group”,  Int J Epidemiol 1996 Dec;25(6):1280-5

N Engl J Med 1985 Oct 31;313(18):1117-23

Nicolopoulos D, Matsaniotis N, Kattamis C, Athanassiades T., “Post-vaccinial complications. Report of 45 cases”, Helv Paediatr Acta. 1969 Aug;24(4):378-89.

Nisini R, Biselli R, Matricardi PM, Fattorossi A, D'Amelio R., “Clinical and immunological response to typhoid vaccination with parenteral or oral vaccines in two groups of 30 recruits”, Vaccine 1993;11(5):582-6

Odent, MR et al; Pertussis Vaccination and Asthma : is there a link ? ; JAMA 1994- Vol. 272, No. 8 pag. 592-593

Ogra PL, Chiba Y, Ogra SS, Dzierba JL, Herd JK., “Rubella-virus infection in juvenile rheumatoid arthritis”, Lancet 1975 May 24;1(7917):1157-61

Onica D, Mihalcu F, Lenkei R, Gherman M, Tudor M., “Autoantibodies detected in rabbits hyperimmunized with group A, C, and G streptococcal vaccines”, Infect Immun 1977 Dec;18(3):624-8

Pawlowski B, Gries FA., [Mumps vaccination and type-I diabetes], Dtsch Med Wochenschr. 1991 Apr 19; 116(16):635.

Perez C, Maravi E., “Polymyalgia rheumatica following influenza vaccination”, Muscle Nerve. 2000 May;23(5):824-5.

Peters ME, Horowitz S., Bone changes after rubella vaccination., AJR Am J Roentgenol. 1984 Jul;143(1):27-8.

Pope JE, Stevens A, Howson W, Bell DA., “The development of rheumatoid arthritis after recombinant hepatitis B vaccination”, J Rheumatol 1998 Sep;25(9):1687-93

Procaccia S, Borroni G, Lanzanova D, Papini E, Perego R, Ferrante P., “IgG rheumatoid factors behaviour in young normal subjects following vaccination”, Boll Ist Sieroter Milan 1983 Nov 30;62(5):451-61

Ray P, Black S, Shinefield H, Dillon A, Schwalbe J, Holmes S, Hadler S, Chen R, Cochi S, Wassilak S., “Risk of chronic arthropathy among women after rubella vaccination. Vaccine Safety Datalink Team”, JAMA 1997 Aug 20;278(7):551-6   & Comment in:  JAMA. 1997 Aug 20;278(7):594-5

Reizis Z, Frank J, Sikuler E., [Allergic vasculitis and bronchial asthma following influenza vaccination], Harefuah. 1987 Jan 15;112(2):70-1.

Riikonen RS., “Retinal vasculitis caused by rubella”, Neuropediatrics 1995 Jun;26(3):174-6

Russo F, Piro E, Frugiuele PL, Buffone E, Palma B, Greco LM., [Problems of rubella prevention: vaccination of 51 fertile young women with the Wister Ra 27/3 virus strain], Ann Sclavo. 1980 Jan-Feb;22(1):57-62.

Schonberger LB, Bregman DJ, Sullivan-Bolyai JZ, Keenlyside RA, Ziegler DW, Retailliau HF, Eddins DL, Bryan JA.“Guillain-Barre syndrome following vaccination in the National Influenza Immunization Program, United States, 1976—1977”, Am J Epidemiol 1979 Aug;110(2):105-23

Schutze MP, LeClerc C, Jolivet M, Deriaud E, Audibert F, Chang CC, Chedid L., “A potential anti-pregnancy vaccine built by conjugation of the beta-subunit of human chorionic gonadotropin to adjuvant-active muramyl peptide”, Am J Reprod Immunol Microbiol 1987 Jul;14(3):84-90

Schwartz M, Kipnis J., “Protective autoimmunity: regulation and prospects for vaccination after brain and spinal cord injuries”, Trends Mol Med 2001 Jun;7(6):252-8

Sebag O, Bolla G, Bebin B, Sebag F.,  [Exacerbation of chronic juvenile arthritis induced by hepatitis B vaccination], Arch Pediatr. 1998 Sep;5(9):1046.

Shoenfeld Y, Aron-Maor A., “Vaccination and autoimmunity-'vaccinosis': a dangerous liaison?”, J Autoimmun 2000 Feb;14(1):1-10

Shoenfeld Y., Vaccination and autoimmunity-'vaccinosis': a dangerous liaison?, “J. Autoimmun.”, 2000 Feb; 14 (1), pag.1-10

Sinaniotis CA, Daskalopoulou E, Lapatsanis P, Doxiadis S., “Letter: Diabetes mellitus after mumps vaccination”, Arch Dis Child. 1975 Sep;50(9):749-50.

Smith CA, Petty RE, Tingle AJ., ”Rubella virus and arthritis”,  Rheum Dis Clin North Am 1987 Aug;13(2):265-74, Rubella virus and the rubella virus vaccine are relatively common causes of acute arthralgias and occasionally objective arthritis

Smith MF, Haycock GB, Grahame R., “Rubella and juvenile chronic arthritis”, Arch Dis Child 1981 Apr;56(4):310-1

Soboleva VD, Lozovskaia LS, Mitchenko AF., [Viremia in children with rheumatoid arthritis]., Vopr Virusol. 1983 Mar-Apr;(2):207-10. Russian., PMID: 6868560 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Sokjer M, Jonsson T, Bodvarsson S, Jonsdottir I, Valdimarsson H., “Selective increase of IgA rheumatoid factor in patients with gluten sensitivity”,

Soubrier M, Dubost JJ, Bielsa C, Ristori JM, Bussiere JL.,[Erosive polyarthritis triggered by vaccination against hepatitis B], Presse Med. 1997 Feb 1;26(2):75.

Stratton KR, Howe CJ, Johnston RB Jr., “Adverse events associated with childhood vaccines other than pertussis and rubella. Summary of a report from the Institute of Medicine”, JAMA 1994 May 25;271(20):1602-9

Tarkowski A, Czerkinsky C, Nilsson LA., “Simultaneous induction of rheumatoid factor- and antigen-specific antibody-secreting cells during the secondary immune response in man”, Clin Exp Immunol 1985 Aug;61(2):379-87

Thurairajan G, Hope-Ross MW, Situnayake RD, Murray PI., “Polyarthropathy, orbital myositis and posterior scleritis: an unusual adverse reaction to influenza vaccine”, Br J Rheumatol 1997 Jan;36(1):120-3

Tingle AJ, Chantler JK, Pot KH, Paty DW, Ford DK., “Postpartum rubella immunization: association with development of prolonged arthritis, neurological sequelae, and chronic rubella viremia”, J Infect Dis 1985 Sep;152(3):606-12

Tingle AJ, Ford DK, Price GE, Kettyls DW., Prolonged arthritis in identical twins after rubella immunization., Ann Intern Med. 1979 Feb;90(2):203-4. No abstract available., PMID: 571689 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Tingle AJ, Pot CH, Chantler JK., Prolonged arthritis, viraemia, hypogammaglobulinaemia, and failed seroconversion following rubella immunisation”, Lancet. 1984 Jun 30;1(8392):1475-6.

Treves R, Lacoste L, Bontoux D, Pitrou E, Bertin P, Bonnet C., [Erosive nodular rheumatoid arthritis triggered by hepatitis B vaccination], Presse Med. 1997 Apr 26;26(14):670.

Vaandrager GJ, Molenaar JL, Bruining GJ, Plantinga AD, Ruitenberg EJ., “Islet cell antibodies, mumps infection and mumps vaccination”, Diabetologia. 1986 Jun; 29(6):406-7.

Van de Loo AA, Arntz OJ, Bakker AC, van Lent PL, Jacobs MJ, van den Berg WB., Role of interleukin 1 in antigen-induced exacerbations of murine arthritis., Am J Pathol. 1995 Jan;146(1):239-49., PMID: 7856731 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Vautier G, Carty JE., “Acute sero-positive rheumatoid arthritis occurring after hepatitis Vaccination”, Br J Rheumatol. 1994 Oct;33(10):991.

Vogel R., “AIDS transmission by hepatitis b vaccine”, Br Dent J. 1985 Dec 21;159(12):391.

Von Wehren U, von Torklus D, [Arthritis following rubella immunization],  Z Orthop Ihre Grenzgeb 1983 Nov-Dec;121(6):749-50

Von Wehren U, von Torklus D., [Arthritis following rubella immunization], Z Orthop Ihre Grenzgeb 1983 Nov-Dec;121(6):749-50

Wallace RB, Libert P, Ibrahim M, Isacson P., “Joint symptoms following an area-wide rubella immunization campaign--report of a survey”, Am J Public Health. 1972 May;62(5):658-61.

Wattiaux MJ, Moulonguet-Doleris L, Cabane J, Lebas J, Imbert JC., [Rheumatoid purpura following influenza vaccination], Presse Med. 1988 Apr 9;17(13):649-50

Weibel RE, Benor DE , “Chronic arthropathy and musculoskeletal symptoms associated with rubella vaccines. A review of 124 claims submitted to the National Vaccine Injury Compensation Program”, Arthritis Rheum 1996 Sep;39(9):1529-34

Welch MJ, Fong S, Vaughan J, Carson D., “Increased frequency of rheumatoid factor precursor B lymphocytes after immunization of normal adults with tetanus toxoid”, Clin Exp Immunol 1983 Feb;51(2):299-304

Zablocki B, Skalba D., “An attempt to induce the production of rheumatoid factor-like substance in rabbits by prolonged immunization with killed bacterial suspension”, Bull Acad Pol Sci Biol. 1966; 14(1):23-4.

Zecca T., D. Grafino, University of Medicine and Dentistry, New Jersey and Children's Hospital of New Jersey, Newark, "Elevated rubeola [measles] titers in autistic children linked to MMR vaccine" (abstract submitted to the National Institutes of Health, 1997-8; text available at http://webpages.netlink.co.nz/~ias/mmraut1.htm  )

Ziegler DW, Gardner JJ, Warfield DT, Walls HH., “Experimental allergic neuritis-like disease in rabbits after injection with influenza vaccines mixed with gangliosides and adjuvants”, Infect Immun 1983 Nov;42(2):824-3

Mutacje w chromosomach po szczepieniach

Cherkeziia, SE, et al, "Disorders in the Murine Chromosome Apparatus Induced By Immunization with a Complex of Anti-viral Vaccines," Vopr Virusol, 1979 Sept Oct, (5):547-550.

Knuutila, S et al, "An Increased Frequency of Chromosomal Changes and SCE’s in Cultured Lymphocytes of 12 Subjects Vaccinated Against Smallpox," Hum Genet, 1978 Feb 23; 41(1):89-96.


Szczepienia i głuchota

Angerstein, W, et al, "Solitary Hearing and Equilibrium Damage After Vaccinations", Gesundheitswesen, May 1995, 57(5): 264-268.

Brodsky, Stanievich, "Sensorineural Hearing Loss Following Live Measles Virus Vaccination", Int J Ped Oto, 1985 Nov; 10(2):159-163

Healy, "Mumps Vaccine and Nerve Deafness", Am J Disorder Child, 1972 Jun; 123(6):612

Hulbert, et al, "Bilateral Hearing Loss after Measles and Rubella Vaccination in an Adult", NEJM, 1991 July, 11;325(2):134

Jayarajan, Sedler, "Hearing Loss Following Measles Vaccination", J Infect, 1995 Mar; 30(2):184-185

Koga, "Unilateral Total Loss of Auditory and Vestibular Function as a Complication of Mumps Vaccination", Int J Ped Oto, Feb 1998, 43(1):73-73

Koga, et al, "Bilateral Acute Profound Deafness After MMR Vaccination- Report of a Case", Nippon Jibiin Gakkai Kai, 1991 Aug;94(8):1142-5

Nabe-Nielsen, Walter, "Unilateral Total Deafness as a Complication of the Measles- Mumps- Rubella Vaccination", Scan Audio Suppl, 1988, 30:69-70

Pantazopoulos, PE, "Perceptive Deafness Following Prophylactic use of Tetanus anittoxin", Laryngoscope, Dec 1965, 75:1832-1836.

Pialoux, P et al, "Vaccinations and Deafness", Ann Otolaryng (Paris), Dec 1963, 80:1012-1013.

Seiferth, LB, "Deafness after Oral Poliomyelitis Vaccination - a Case Report and Review", HNO, 1977 Aug; 25(8): 297-300

Zimmerman, W, "Observation of a case of Acute Bilateral Hearing Impairment Following Preventive Poliomyelitis Vaccination (type 3)", Arch Ohr Nas Kehlkopfheilk, 1965, 185:723-725.


Szczepienia a cukrzyca

Vaccinesand diabetes mellitus in childhood", Vaccine. 2000 Dec 8;19(9-10):1018-25. Review.

Aubertin J.,  [Diabetes and vaccination], J Med Bord. 1965 Apr;142(4):702-5. 

Blumberg DA, Lewis K, Mink CM, Christenson PD, Chatfield P, Cherry JD., “Severe reactions associated with diphtheria-tetanus-pertussis vaccine: detailed study of children with seizures, hypotonic-hyporesponsive episodes, high fevers, and persistent crying”, Pediatrics 1993 Jun;91(6):1158-65

Checinska Z, Galazka A, Smolik R.,  [A case of diabetes insipidus after smallpox vaccination], Przegl Lek. 1966;22(6):454-5.

Classen JB, "Childhood immunisation and diabetes mellitus," N Z Med J, 109(1022):195 1996 May 24 [letter]

Classen JB, "The diabetes epidemic and the hepatitis B vaccines," N Z Med J, 109(1030):366 1996 Sep 27. [letter]

Classen JB, Classen DC., "Immunisation and type 1 diabetes mellitus: is there a link?", Drug Saf. 1999 Nov;21(5):423-5.

Classen JB, Classen DC., “Association between type 1 diabetes and hib vaccine. Causal relation is likely”, BMJ. 1999 Oct 23;319(7217):1133.

Classen JB. , “The timing of immunization affects the development of diabetes in rodents”, Autoimmunity 1996;24(3):137-45

Dokheel, T M, "An Epidemic of Childhood Diabetes in the United States? Evidence from ....", Diabetes Care, 1993, 16:1606-1611.

Exp Clin Endocrinol Diabetes. 1999;107 Suppl 3:S93-100.

Franczak T, [Diabetes following virus hepatitis], Pol Tyg Lek. 1969 Oct 3;24(44):1705-6.

Hiltunen M, Lonnrot M, Hyoty H., “Immunisation and type 1 diabetes mellitus: is there a link?”, Drug Saf 1999 Mar;20(3):207-12

House DV, Winter WE, "Autoimmune diabetes. The role of auto-antibody markers in the prediction and prevention of insulin-dependent diabetes mellitus," Clin Lab Med 1997 Sep; 17(3):499-545.

Hummel M, Ziegler AG., “Vaccines and the appearance of islet cell antibodies in offspring of diabetic parents. Results from the BABY-DIAB Study”, Diabetes Care. 1996 Dec;19(12):1456-7.

Hyoty H, Hiltunen M, Reunanen A, Leinikki P, Vesikari T, Lounamaa R, Tuomilehto J, Akerblom HK., “Decline of mumps antibodies in type 1  (insulin-dependent) diabetic children and a plateau in the rising incidence of type 1 diabetes after introduction of the mumps-measles-rubella vaccine in Finland. Childhood Diabetes in Finland Study Group”,m Diabetologia 1993 Dec;36(12):1303-8      

Kahana D, Berant M., “Diabetes in an infant following inapparent mumps”, Clin Pediatr (Phila). 1967 Feb;6(2):124-5.

Knip M, Akerblom HK., "Environmental factors in the pathogenesis of type 1 diabetes mellitus",

Lonnrot M, Knip M, Roivainen M, Koskela P, Akerblom HK, Hyoty H., “Onset of type 1 diabetes mellitus in infancy after enterovirus infections”, Diabet Med 1998 May;15(5):431-4

Milne LM., "Difficulties in assessing the relationship, if any, between mumps vaccination

Otten A, Helmke K, Stief T, Mueller-Eckhard G, Willems WR, Federlin K., "Mumps, mumps vaccination, islet cell antibodies and the first manifestation of diabetes mellitus type I", Behring Inst Mitt. 1984 Jul;(75):83-8.

Palmar I, Kaljalovic R, Popovic M, Marcetic V., [Encephalopathy after vaccination against smallpox with permanent sequel--diabetes insipidus], Vojnosanit Pregl. 1972 May;29(5):242-4.

Parent ME, et al, "Bacille Calmette-Guerin vaccination and incidence of IDDM in Montreal, Canada," Diabetes Care 1997 May; 20(5):767-772.

Patan BD., [Postvaccinal severe diabetes mellitus], Ter Arkh. 1968 Jul;40(7):117-8.

Pawlowski B, Gries FA.,  [Mumps vaccination and type-I diabetes], Dtsch Med Wochenschr. 1991 Apr 19;116(16):635.  

Petousis-Harris H, Turner N., “Hepatitis B vaccination and diabetes”, N Z Med J. 1999 Aug 13;112(1093):303-4

Polster, H, "Diabetes insipidus after Smallpox vaccination", Z Aerztl Fortbild (Jena), 1 Apr 1966, 60:429-432.

Poutasi K., “Immunisation and diabetes”, N Z Med J. 1996 Jul 26;109(1026):283.

Quast U, Hennessen W, Widmark RM., “Vaccine induced mumps-like diseases”, Dev Biol Stand 1979;43:269-72

Royer P., [Problems raised by vaccination in diabetic children], Pediatrie. 1966 Sep;21(6):729-32

Schneider H., [Manifestation of diabetes after smallpox vaccination], Kinderarztl Prax. 1975 Mar;43(3):101-7.

Sinaniotis CA, Daskalopoulou E, Lapatsanis P, Doxiadis S., “Letter: Diabetes mellitus after mumps vaccination”, Arch Dis Child. 1975 Sep;50(9):749-50.

Vaandrager GJ, Molenaar JL, Bruining GJ, Plantinga AD, Ruitenberg EJ., “Islet cell antibodies, mumps infection and mumps vaccination”, Diabetologia. 1986 Jun;29(6):406-7     

Vuolo AM, Lustigman B., “Assay of pertussis vaccine reactivity factors by measurement of the paw swelling response, endotoxin and histamine-sensitizing factor”, Biologicals 1993 Mar;21(1):45-52

White H., “Association between type 1 diabetes and Hib vaccine. More research is still needed”, BMJ. 1999 Oct 23;319(7217):1133.

Zabicka J., [Vaccines and vaccination against mumps], Przegl Epidemiol. 1981;35(3):399-401.

Zeigler, M et al , "[Autoantibodies in type 1 diabetes mellitus]" Z Arztl Fortbild (Jena). 1994 Aug; 88(7-8):561-5


Szczepionki a epilepsja i konwulsje

Epilepsy following child immunisation, J. of Pediatrics, Vol 102, n.1

Agarwal RK., “Measles vaccination and risk of SSPE.”, Indian Pediatr. 1999 Mar;36(3):317

Aicardi J, Chevrie JJ., [Neurologic manifestations following pertussis vaccination.], Arch Fr Pediatr 1975 Apr;32(4):309-17

Ballerini Ricci B, Bilancia G, Cherubini E, Maccagnani F, Ricci G.,  [On the neurological complications of vaccination, with special reference to epileptic syndromes], Riv Neurol. 1973 Jul-Aug;43(4):254-8.

Baraff LJ, "Infants and children with convulsions and hypotonic-hypo-responsive episodes following diphtheria-tetanus-pertussis immunization: follow-up evaluation", Pediatrics 1988 Jun; 81(6):789-794.

Barkin RM, Jabhour JT, Samuelson JS., “Immunizations, seizures, and subsequent evaluation”, JAMA. 1987 Jul 10;258(2):201.

Blumberg DA, Mink CM, Lewis K, Chatfield P, Leach C, Smith LP, Christenson PD, Guravitz L, Steinfeld MB, Marcy SM, et al., “Pathophysiology of reactions associated with pertussis Vaccine”, Dev Biol Stand 1991;73:289-95

Cherry JD, Holtzman AE, Shields WD, Buch D, Nielsen C, Jacobsen V, Christenson PD, Zachau-Christiansen B., “Pertussis immunization and characteristics related to first seizures in infants and children”, J Pediatr 1993 Jun;122(6):900-3

Cizewska S, Huber Z, Sluzewski W., [Prophylactic inoculations and seizure activity in the EEG.], Neurol Neurochir Pol 1981 Sep-Dec;15(5-6):553-7

Coplan J., “Seizures following immunizations”, J Pediatr. 1983 Sep;103(3):496.

Cupic V,et al, "[Role of DTP vaccine in the convulsive syndromes in children]," Lijec Vjesn 1978 Jun; 100(6):345-348. [Article in Serbo-Croatian (Roman)]

Ehrengut W, Ehrengut J., “Convulsions following oral polio immunisation”, Dev Biol Stand 1979;43:165-71

Griffin MR, Ray WA, Mortimer EA, Fenichel GM, Schaffner W., “Risk of seizures after measles-mumps-rubella immunization”, Pediatrics 1991 Nov;88(5):881-5

Griffin MR, Ray WA, Mortimer EA, Fenichel GM, Schaffner W., “Risk of seizures and encephalopathy after immunization with the diphtheria-tetanus-pertussis vaccine”, JAMA 1990 Mar 23-30;263(12):1641-5

Gubser M, Blumberg A, Donati F., [Febrile convulsions: assessment of current status.], Schweiz Med Wochenschr 1999 May 1;129(17):649-57

Hirtz DG, Nelson KB, Ellenberg JH., “Seizures following childhood immunizations”, J Pediatr 1983 Jan;102(1):14-8

Huttenlocher PR, Hapke RJ, "A follow-up study of intractable seizures in childhood." Ann Neurol 1990 Nov; 28(5):699-705.

Ishikawa T, Ogino C, Chang S., “Lennox-Gastaut syndrome after a further attenuated live measles vaccination”, Brain Dev 1999 Dec;21(8):563-5

J Pediatr 1988 Nov;113(5):801-5

Jacobson V, Nielsen C, Buch D, Shields WD, Christenson P, Zachau-Christiansen B, Cherry JD., “Relationship of pertussis immunization to the onset of epilepsy, febrile convulsions and central nervous system infections: a retrospective epidemiologic study”, Tokai J Exp Clin Med 1988;13 Suppl:137-42

Jpn J Psychiatry Neurol 1991 Jun;45(2):435-6

Kaiser-UCLA Vaccine Study Group," Pediartics, 1993 Aug; 92(2):272-279. [The vaccines caused fevers, irritability, crying, and seizures, but were declared to be "safe and ... effective ... ".]

Murphy JV, Sarff LD, Marquardt KM., “Recurrent seizures after diphtheria, tetanus, and pertussis vaccine immunization. Onset less than 24 hours after vaccination”, Am J Dis Child 1984 Oct;138(10):908-11

Ono T, Ishii T., “Multicystic encephalomalacia in an adult case of Lennox-Gastaut syndrome: a case report”,

Pokrovskaia NIa, "[Convulsive syndrome in DPT vaccination (a clinico-experimental study)]," Pediatriia 1983 May;(5):37-39. [Article in Russian]

Prensky AL, et al, "History of convulsions and use of pertussis vaccine", J Pediatr 1985 Aug; 107(2):244-255.

Shields WD, Nielsen C, Buch D, Jacobsen V, Christenson P, Zachau-Christiansen B, Cherry JD., Relationship of pertussis immunization to the onset of neurologic disorders: a retrospective epidemiologic study”,

Skovrankova J, Komarek V, Domorazkova E., [Neurologic complications after vaccination against diphtheria, tetanus and whooping cough.], Cesk Pediatr 1992 Feb;47(2):122-4

Supino V.,  [Critical episode of an epileptic nature as complications of antipoliomyelitis vaccination with Sabin oral vaccine], Acta Neurol (Napoli). 1969 Jan-Feb;24(1):62-5.

Tonz O, Bajc S., [Convulsions after whooping-cough vaccination.], Schweiz Med Wochenschr 1980 Dec 20;110(51):1965-71 

Walker AM, Jick H, Perera DR, Knauss TA, Thompson RS., “Neurologic events following diphtheria-tetanus-pertussis Immunization”, Pediatrics 1988 Mar;81(3):345-9

Wiersbitzky S, Burtzlaff C, Weinke I, Wiersbitzky H, Herrmann H.,  [BNS epilepsy after the second triple (DPT) vaccination?], Kinderarztl Prax. 1993 Aug;61(6):229-31.

Wolf SM, Forsythe A, "Epilepsy and mental retardation following febrile seizures in childhood," Acta Paediatr Scand 1989 Mar;78(2):291-295.Następujące po szczepieniach choroby oczu

Arya SC., “Ophthalmic complications of vaccines against hepatitis B virus”, Int Ophthalmol. 1997;21(3):177-8

Baglivo E, Safran AB, Borruat FX., “Multiple evanescent white dot syndrome after hepatitis B vaccine”, Am J Ophthalmol 1996 Sep;122(3):431-2

Berkman N, Benzarti T, Dhaoui R, Mouly P., [Bilateral neuro-papillitis after hepatitis B vaccination], Presse Med. 1996 Sep 28;25(28):1301

Berkman N., [A case of segmentary unilateral occlusion of the central retinal vein following hepatitis B vaccination], Presse Med. 1997 Apr 26;26(14):670

Blanche P, Decrette C, Sicard D., “Development of uveitis following vaccination for influenza”, Clin Infect Dis. 1994 Nov;19(5):979.

Boulianne N, De Serres G, Duval B, Shadmani R, Rochette L., “Clinical manifestations and incidence of oculo-respiratory syndrome following influenza vaccination--Quebec, 2000”, Can Commun Dis Rep. 2001 May 15;27(10):85-90.

Brezin A, Lautier-Frau M, Hamedani M, Rogeaux O, Hoang PL., “Visual loss and eosinophilia after recombinant hepatitis B vaccine”, Lancet. 1993 Aug 28;342(8870):563-4.

Brezin AP, Massin-Korobelnik P, Boudin M, Gaudric A, LeHoang P., “Acute posterior multifocal placoid pigment epitheliopathy after hepatitis B vaccine”, Arch Ophthalmol 1995 Mar;113(3):297-300

De Juan Frigola J, Rodriguez Fernandez LM, Orejas Rodriguez-Arango G, Valdes-Hevia y Villa J, Crespo Hernandez M., [Isolated paralysis of the hypoglossal nerve in a child], An Esp Pediatr. 1988 Oct;29(4):341-2.

Devin F, Roques G, Disdier P, Rodor F, Weiller PJ., “Occlusion of central retinal vein after hepatitis B vaccination”, Lancet. 1996 Jun 8;347(9015):1626.

Dolinova L., [Bilateral uveoretinoneuritis following DITEPE vaccination], Cesk Oftalmol. 1974 Mar;30(2):114-6.

Felix JK, Schwartz RH, Myers GJ., “Isolated hypoglossal nerve paralysis following influenza vaccination”, Am J Dis Child 1976 Jan;130(1):82-3

Fried M, Conene D, Conzelmann M, Steinemann E, "Uveitis following hepatitis B vaccine", The Lancet, 1987; 2: 631-32

Goldman, A, "Ocular Vaccinia: A Case Report and Review of Treatment," Med J Aust, Nov 30, 1968, 2:921-922.

Granel B, Disdier P, Devin F, Swiader L, Riss JM, Coupier L, Harle JR, Jouglard J, Weiller PJ., [Occlusion of the central retinal vein after vaccination against viral hepatitis B with recombinant vaccines. 4 cases.], Presse Med 1997 Feb 1;26(2):62-5

Healy CE., “Mumps vaccine and nerve deafness”, Am J Dis Child. 1972 Jun;123(6):612

Helies P, Crepy P, Mve Mengome E, Batisse JL, Maille M., [Oculo-palpebral complication of vaccination. Review of the literature], J Fr Ophtalmol 1994;17(1):62-6

Kitani Y, Akita J., [A case of postvaccinal chorioretinitis], Nippon Ganka Kiyo. 1967 Dec;18(12):1142-6

Macoul KL., “Bilateral optic nerve atrophy and blindness following swine influenza Vaccination”, Ann Ophthalmol. 1982 Apr;14(4):398-9.

Marshall GS, Wright PF, Fenichel GM, Karzon DT., “Diffuse retinopathy following measles, mumps, and rubella vaccination”, Pediatrics. 1985 Dec;76(6):989-91

Rennie AG, "Ocular Vaccinia", The Lancet, 3 august 1974, 2:273-275

Sedan J.,  [2 points to emphasize in the matter of vaccinal ophthalmic complications], Ophthalmologica. 1967;153(3):198-9

Vadot E., [Chorioretinitis induced by vaccination], Bull Soc Ophtalmol Fr. 1981 Apr-May;81(4-5):501-3Poszczepienne komplikacje związane z sercem

Myocardic complications from vaccines", Annals of Clinical Research 1978 Vol 10

Sudden death among Finnish conscripts [following cardiac damage from vaccine]", British Med Journal, 1976

Baldini G, Bani E.,  [Cardiac complications in Jennerian vaccination (clinical and electrocardiographic studies)], Minerva Pediatr. 1979 Jan 15;31(1):35-9.

Chest 2000 Jun;117(6):1803-5

De Meester A, Luwaert R, Chaudron JM., “Symptomatic pericarditis after influenza vaccination: report of two cases”,

Desson JF, Leprevost M, Vabret F, Davy A., [Acute benign pericarditis after anti-influenza vaccination], Presse Med. 1997 Mar 22;26(9):415.

Keenlyside RA, Schonberger LB, Bregman DJ, Bolyai JZ., “Fatal Guillain-Barre syndrome after the national influenza immunization program”, Neurology 1980 Sep;30(9):929-33

Kringelbach J, Senstius J., [Hypsarrhythmia after triple vaccination], Nord Med. 1966 Dec 8;76(49):1433-6

Larbre, F et al, "Fatal Acute Myocarditis After Smallpox Vaccination", Pediatrie, Apr-May 1966, 21:345-350.

Mall T, Gyr K., “Episode resembling immune complex disease after cholera vaccination”, Trans R Soc Trop Med Hyg 1984;78(1):106-7

Park JM, Ledbetter EO, South MA, Sridaromont S, Mirkovic RR., "Paroxysmal supraventricular tachycardia precipitated by pertussis vaccine", J Pediatr. 1983 Jun;102(6):883-5.

Perez Diaz R, et al, "[Post-vaccinal Pericarditis. Report of 2 Cases]", Rev Cuba Med, 1:49-54, Jul-Aug 1962.

Peyriere H, Hillaire-Buys D, Pons M, Navarre C, Davy JM, Blayac JP.,  [Acute pericarditis after vaccination against hepatitis B: a rare effect to be known], Rev Med Interne. 1997;18(8):675-6.

Rudenko MI, Koldoba LG, Velichko VP.,  [Disorder of the nervous system and the heart following smallpox vaccination], Vrach Delo. 1968 Mar;3:134-5.

Sen S, Cloete Y, Hassan K, Buss P., “Adverse events following vaccination in premature infants”, Acta Paediatr 2001 Aug;90(8):916-20

Streifler JJ, Dux S, Garty M, Rosenfeld JB., “Recurrent pericarditis: a rare complication of influenza vaccination”, Br Med J (Clin Res Ed). 1981 Aug 22;283(6290):526-7.

Van Amsterdam JG, te Biesebeek JD, van de Kuil T, van der Laan JW, Wemer J, de Wildt DJ, Vleeming W., “The effect of pertussis toxin and whole-cell pertussis vaccine on haemodynamics and autonomic responsiveness in the rat depends on route of administration and age”, Vaccine 1998 Apr;16(7):666-71


Poszczepienne dysfunkcje nerek

Eisinger, AJ et al, "Acute Renal Failure after TAB and Cholera Vaccination", B Med J, Feb 10, 1979, 1(6160):381-382.

Elidrissy AT, Abdurrahman MB, Ramia S, Lynch JB., “Hepatitis B surface antigen associated nephrotic Syndrome”, Ann Trop Paediatr 1988 Sep;8(3):157-61

Giudicelli, et al, "Renal Risk in Vaccination", Presse Med, Jun 11, 1982, 12(25):1587-1590.

Graus F, Ribalta T, Ribera G, Condom E, Nadal P., “Acute necrotic myelopathy associated with influenza vaccination”, Lancet. 1987 Jun 6;1(8545):1311-2

Islek I, Cengiz K, Cakir M, Kucukoduk S., “Nephrotic syndrome following hepatitis B vaccination”, Pediatr Nephrol. 2000 Jan;14(1):89-90

Jacquot, C et al, "Renal Risk in Vaccination", Nouv Presse Med, Nov 6, 1982, 11(44):3237-3238.

Kielstein JT, Termuhlen L, Sohn J, Kliem V., “Minimal change nephrotic syndrome in a 65-year-old patient following influenza vaccination”, Clin Nephrol. 2000 Sep;54(3):246-8.

Kielstein JT, Termuhlen L, Sohn J, Kliem V., Minimal change nephrotic syndrome in a 65-year-old patient following influenza vaccination”, Clin Nephrol. 2000 Sep;54(3):246-8.

Macario F, Freitas L, Correia J, Campos M, Marques A., “Nephrotic syndrome after recombinant hepatitis B vaccine”, Clin Nephrol. 1995 May;43(5):349.

Mel'man NI., [Renal lesions after use of vaccines and sera]., Vrach Delo. 1978 Oct;(10):67-9.

Na, "Albuminurias", Concours Med, Mar 1964, 85:5095-5098. [vaccination adverse reactions]

Oszczak A, Kaniak AA., [Case of hepato-renal syndrome following vaccination against smallpox]., Wiad Lek. 1977 Oct 1;30(19):1519-21

Owda AK, Turney JH., “Typhoid vaccination and IgA nephropathy”, Nephrol Dial Transplant. 1995;10(8):1477-8.

Oyrl, A, et al, "Can Vaccinations Harm the Kidney?", Clin Nephrol, 1975, 3(5):204-205.

Ozdemir S, Bakkaloglu A, Oran O., “Nephrotic syndrome associated with recombinant hepatitis B vaccination: a causal relationship or just a mere association?”, Nephrol Dial Transplant. 1998 Jul;13(7):1888-9.

Pillai, JJ, et al, "Renal Involvement in Association with Post-vaccination Varicella", Clin Infect Disorder, Dec 1993, 17(6): 1079-1080.

Prandota J, Zwolinska D., [2 cases of acute renal failure in children following Di-Te-Per vaccination], Pediatr Pol. 1978 Feb;53(2):215-7.

Silina EM, et al, "[Some diseases of the kidneys in children during the 1st year of life, following primary smallpox vaccination and administration of pertusis-diphtheria-tetanus vaccine]." Vopr Okhr Materin Det 1968 Mar; 13(3):79-80, [Article in Russian]

Silina ZM, Galaktionova TI, Shabunina NR.,  [Causes of postvaccinal complications in the kidneys in young infants], Pediatriia. 1978 Dec;(12):59-61.

Tan, SY, et al, "Vaccine Related Glomerulonephritis", BMJ, Jan 23, 1993, 306(6872):248.

Toblli JE, Chirife AM, Budani AM, Marcuzzi A, Digioia MC, Collado H.,  [Membranoproliferative glomerulonephritis with semilunar forms and massive deposits of IgA associated with HBsAg.], Medicina (B Aires) 1990;50(1):57-60

Tomasevic M, Petrovic B, Kamenkovic J, Purisic S., [Incidence and variations of proteinuria following TABT vaccination], Vojnosanit Pregl. 1972 Jan;29(1):11-3

Zablocka I, Straczkowski W, Furmanowa K., [Renal complications after smallpox vaccination in adults]., Przegl Lek. 1965;21(11):685-7. Polish. No abstract available., PMID: 5861475 [PubMed - indexed for MEDLINE]


Poszczepienna immunosupresja

Effect of subclinical infection on maintaining immunity against measles in vaccinated children in West Africa, The Lancet, vol. 353, January 9, 1999, pp. 98-102

Auwaerter PG, “Changes within T cell receptor V beta subsets in infants following measles vaccination”, Clin Immunol Immunopathol 1996 May;79(2):163-70

Buimovici-Klein E, Cooper LZ., “Immunosuppression and isolation of rubella virus from human lymphocytes after vaccination with two rubella vaccines”, Infect Immun 1979 Jul;25(1):352-6

Hussey GD, Goddard EA, Hughes J, Ryon JJ, Kerran M, Carelse E, Strebel PM, Markowitz LE, Moodie J, Barron P, Latief Z, Sayed R, Beatty D, Griffin DE., “The effect of Edmonston-Zagreb and Schwarz measles vaccines on immune response in infants”,  J Infect Dis 1996 Jun;173(6):1320-6

Khalfan S, Aymard M, Lina B, Thouvenot D, Schuffenecker I, Foray S, Fernandes E, Baig B., “Epidemics of aseptic meningitis due to enteroviruses following national immunization days in Bahrain”, Ann Trop Paediatr 1998 Jun;18(2):101-9

Olin P, Romanus, V, Storsaeter, J, "Invasive Bacterial Infections During an Efficiacy Trial of Acellular Pertussis Vaccines --Implications For Future Surveilance In Pertussis Vaccine Programmes", Tokai J Exp Clin Med, 1988; 13 Suppl: 143-144.

Post-vaccinal decrease of resistance], Dtsch Med Wochenschr. 1966 Jul 22;91(29):1307-10

Rajagopalan P, Kumar R, Malaviya AN, “A study of humoral and cell-mediated immune response following typhoid vaccination in human volunteers”, Clin Exp Immunol 1982 Feb;47(2):275-82

Smedman L, Joki A, da Silva AP, Troye-Blomberg M, Aronsson B, Perlmann P., “Immunosuppression after measles vaccination”, Acta Paediatr 1994 Feb;83(2):164-8

Stickl H, Helming M., [Purulent meningitides following smallpox vaccination. On the problem of

Stickl, H, "Iatrogenic Immuno-suppression as a Result of Vaccination", Fortschr Med, Mar 5, 1981, 99(9);289-292.

Storsaeter, J, et al, "Mortality and Morbidity From Invasive Bacterial Infections During a Clinical Trial of Acellular Pertussis Vaccines in Sweden", Pediatr Infect Disorder J, 1988 Sept; 7(9):637-645.

Stratton KR, Howe CJ, Johnston RB Jr., “Adverse events associated with childhood vaccines other than pertussis and rubella. Summary of a report from the Institute of Medicine”, JAMA 1994 May 25;271(20):1602-5

Walter R, Hartmann K, Pool V, Gargiullo P, Kuhn M., [Reactivation of herpes virus infections by vaccination: evidence or coincidence?], Schweiz Med Wochenschr 2000 Nov 4;130(44):1685-8

Ward BJ, Griffin DE, “Changes in cytokine production after measles virus vaccination: predominant production of IL-4 suggests induction of a Th2 response”, Clin Immunol Immunopathol 1993 May; 67(2):171-7

Wiersbitzky S, Bruns R, Mentel R.,  [Increased risk of invasive bacterial infections after preventive mumps-measles-rubella vaccination?], Kinderarztl Prax. 1993 Jun;61(4-5):170-1. German.

Wu VH,. “Measles virus-specific cellular immunity in patients with vaccine failure”, J Clin Microbiol 1993 Jan; 31(1):118-22


Potwierdzone badaniami przypadki wywołania przez szczepionki chorób, którym miały zapobiec

A case of mumps meningitis: a complication of vaccination?", Canadian Medical Association Journal, vol. 138, 1988, p. 135

A case of mumps meningitis: a post-immunization complication?", Canada Disease Weekly Report, vol. 13-35, 1987, pp. 155-6

Aseptic meningitis after vaccination against measles and mumps", Paediatric Infectious Diseases, vol. 8, 1989, pp. 302-8.]

Disease caused by Haemophilus influenzae type b in the immediate period after homologous immunization: immunologic investigation", Pediatrics, vol. 85, number 4 part 2, April 1990, pp. 698-704

Epidemics of aseptic meningitis due to enteroviruses following national immunization days in Bahrain", (Annals of Tropical Paediatrics, vol. 18, no. 2, June 1998, pp. 101-9)

Measles Encephalomyelitis in a Patient With a History of Vaccination," Acta Paediatrica Japonica, vol. 37, number 3, June 1995, pp. 374-376

Measles, Mumps, Rubella Vaccine Induced Subacute Sclerosing Panencephalitis," Journal of the Indian Medical Association, November 1997, vol. 95 no. 11, page 594

Mumps meningitis following measles, mumps, and rubella immunisation" (The Lancet, vol. 2, July 8, 1989, p. 98; comments in vol. 2, August 12, 1989, pp. 394-5; vol. 2, September 16, 1989, p. 677)

Mumps meningitis, possibly vaccine related", Canada Disease Weekly Report, vol. 14-40, 1988, pp. 209-11

Polymerase chain reaction detection of the hemagglutinin gene from an attenuated measles vaccine strain in the peripheral mononuclear cells of children with autoimmune hepatitis," Archives of Virology volume 141, 1996, pages 877-884

Transmission of vaccine strain varicella-zoster virus from a healthy adult with vaccine-associated rash to susceptible household contacts" (Journal of Infectious Disease, vol. 176, no. 4, October 1997, pp. 1072-5):

Vaccine associated with polio", The Lancet, March 1994, Vol. 343

Vaccine-induced mumps-like disease", Development of Biological Standards, vol. 43, 1978, pp. 269-72

Basa, SN, "Paralytic Poliomyelitis Following Inoculation With Combined DTP Prophylactic. A review of Sixteen cases with Special Reference to Immunization Schedules in Infancy", J Indian Med Assoc, Feb 1, 1973, 60:97-99.

Forrest JM, "Mumps eleven months after vaccination", The Lancet, 26 August 1972, 2:399-400

Green, C et al, "A Case of Hepatitis Related to Etretinate Therapy and Hepatitis B Vaccine", Dermatologica, 1991, 182(2):119-120.

Johnson, RH, et al, "Nosocomial Vaccinia Infection", West J Med, Oct 1976, 125(4):266-270.

Landrigan, PJ et al, "Measles in Previously Vaccinated Children in Illinois", Ill Med J, Arp 1974, 141:367-372.

Malengreau, M, "Reappearance of Post-Vaccination Infection of Measles, Rubella, and Mumps. Should Adolescents be re-vaccinated?" Pedaitric, 1992;47(9):597-601 (25 ref)

Na, "Vaccine-Associated Poliomyelitis", Med J Aust, Oct 1973, 2:795-796.

Nkowane, et al, "Vaccine-Associated Paralytic Poliomyelitis, US 1973 through 1984, JAMA, 1987, Vol 257:1335-1340.

Pathel JC, "Tetanus following smallpox vaccine", J Pediatr, July 1960; 27:251-263

Quast, et al, "Vaccine Induced Mumps-like Diseases", nd, Int Symp on Immun, Development Bio Stand, Vol 43, p269-272.

Shasby, DM, et al, "Epidemic Measles in Highly Vaccinated Population", NEJM, Mar 1977, 296(11): 585-589.

Tesovic, G et al, "Aseptic Meningitis after Measles, Mumps and Rubella Vaccine", Lancet, Jun 12, 1993, 341(8859):1541

Trier H., Ronne T., "Duration of immunity and occurrence of secondary vaccine failure following vaccination against measles, mumps and rubella", Ugeskr Laeger, vo. 154, no. 29, July 13, 1992, pp. 2008-13


Nieskuteczność szczepionek w badaniach

Leads from the MMWR. Human rabies despite treatment with rabies immune globulin and human diploid cell rabies vaccine--Thailand", JAMA. 1988 Jan 1;259(1):25-6.

Anderson JA, Daly FT Jr, Kidd JC., "Human rabies after antiserum and vaccine postexposure treatment. Case report and review", Ann Intern Med. 1966 Jun;64(6):1297-302

Bolotovskii, V, et al, "Measles Incidence Among Children Properly Vaccinated Against This Infection", ZH Mikrobiol Epidemiol Immunobiol, 1974; 00(5):32-35.

Buddle, BM et al, "Contagious Ecthyma Virus-Vaccination Failures", Am J Vet Research, Feb 1984, 45(2):263-266.

Cherry, JD, et al, "A Clinical and Serologic Study of 103 Children With Measles Vaccine Failure", J Pediatr, May 1973; 82:801-808.

Coles, FB, et al, "An Outbreak of Influenza A (H3N2) in a Well-Immunized Nursing home Population," J Am ger Sociologist, Jun 1992, 40(6):589-592.

de Moraes-Pinto MI, Oruamabo RS, Igbagiri FP, Chan MC, Prado SM, Vancetto MD, Johnson PM, Hart CA., “Neonatal tetanus despite immunization and protective antitoxin antibody”, J Infect Dis. 1995 Apr;171(4):1076-7.

Fellat-Hamdouch R, Mouhadden F, Jorio M, Malki-Tazi A., [Rabies in supposedly vaccinated children, cases of long incubation (apropos of 2 cases)], Maroc Med. 1981 Dec;3(4):793-803

Forrest, JM, et al, "Failure of Rubella Vaccination to Prevent Congenital Rubella,"Med J Aust, 1977 Jan 15; 1(3): 77.

Gerth HJ.,  [Letter: Influenza following influenza vaccination], Dtsch Med Wochenschr. 1976 Jul 2;101(27):1043.

Hall WN, Goodman RA, Noble GR, Kendal AP, Steece RS., “An outbreak of influenza B in an elderly population”, J Infect Dis 1981 Oct;144(4):297-302

Hardy, GE, Jr, et al, "The Failure of a School Immunization Campaign to Terminate an Urban Epidemic of Measles," Amer J Epidem, Mar 1970; 91:286-293.

Hartmann, G et al, "Unsuccessful Inoculation against Hepatitis B," Dtsch Med Wochenschr, May 17, 1991, 116(20): 797.

Jilg, W, "Unsuccessful Vaccination against Hepatitis B", Dtsch Med Wochenschr, Nov 16, 1990, 115(46):1773.

Jilg, W, et al, "Inoculation Failure Following Hepatitis B Vaccination", Dtsch Med wochenschr, 1990 Oct 12; 115(41):1514-1548.

Johnson, RH, et al, "Nosocomial Vaccinia Infection", West J Med, Oct 1976, 125(4):266-270.

Landrigan, PJ, et al, "Measles in Previously Vaccinated Children in Illinois", Ill Med J, Apr 1974; 141:367-372.

Levi GC, de Mendonca JS, Granato C., “Hepatitis B virus infection in a successfully immunized patient”, Vaccine. 1991 Mar; 9(3):216.

Mathias, R G, "Whooping Cough In Spite of Immunization", Can J Pub Health, 1978 Mar/Apr; 69(2):130-132.

Morozova OV, Maksimova TG, Bakhvalova VN., "Tick-borne encephalitis virus NS3 gene expression does not protect mice from homologous viral challenge”, Viral Immunol 1999;12(4):277-80

Osterholm, MT, et al, "Lack of Efficacy of Haemophilus b Polysacharide Vaccine in Minnesota", JAMA, 1988 Sept 9; 260(10:1423-1428.

Plotkin, SA, "Failures of Protection by Measles Vaccine," J Pediatr, May 1973; 82:798-801.

Radvila P., [Prevention of tetanus in man and animal following injury], Arch Exp Veterinarmed 1975 Jun;29(3):469-81

Strebel, P et al, "An Outbreak of Whooping Cough in a Highly Vaccinated Urban Community", J Trop Pediatr, Mar 1991, 37(2): 71-76.

Waldvogel K, Bossart W, Huisman T, Boltshauser E, Nadal D, “Severe tick-borne encephalitis following passive immunization”, Eur J Pediatr 1996 Sep;155(9):775-9

White F., "Prior use of killed vaccine as a factor in measles incidence in Canada", Int J Epidemiol. 1999 Dec;28(6):1185-6.

Wolf JE, Eisen JE, Fraimow HS., "Symptomatic rubella reinfection in an immune contact of a rubella vaccine recipient", South Med J. 1993 Jan;86(1):91-3

 
Zapalenie mięśnia sercowego (myocarditis) po szczepionkach

Amsel SG, Hanukoglu A, Fried D, Wolyvovics M., “Myocarditis after triple immunisation”, Arch Dis Child. 1986 Apr; 61(4):403-5

Apostolski A, Stankovic M, Romano M, Anicic S, Popovic D.,  [Myocarditis following administration of antivariola vaccine], Vojnosanit Pregl. 1974 Mar-Apr;31(2):122-5.

Bessard G, Marchal A, Avezou F, Pont J, Rambaud P., [A new case of myocarditis following smallpox vaccination], Pediatrie. 1974 Mar;29(2):179-84.

Boccara F, Benhaiem-Sigaux N, Cohen A., “Acute myopericarditis after diphtheria, tetanus, and polio vaccination”, Chest 2001 Aug;120(2):671-2

Donadon W, Pagnan A, Dal Palu C., [Case of acute benign myocarditis caused by smallpox vaccination], Minerva Cardioangiol. 1974 Sep;22(9):642-5.

Driehorst J, Laubenthal F., [Acute myocarditis after cholera vaccination], Dtsch Med Wochenschr. 1984 Feb 3;109(5):197-8

Dyczkowska M, Szczeklik A., [Myocarditis following smallpox vaccination], Pol Tyg Lek. 1965 May 24;20(21):760-2.

Ebert H.,  [Smallpox vaccination and myocarditis?], Dtsch Gesundheitsw. 1967 Dec 28;22(52):2465-8.

Experimental myocarditis. II. Cardiac lesions in rats induced by immunization with heterologous heart extracts”, Jpn Circ J 1981 Dec;45(12):1399-402

Fukuta S, Kimura Y, Yamakawa K, Iwamoto S, Wada K, Kusukawa R., "Experimental myocarditis. II. Cardiac lesions in rats induced by immunization with heterologous heart extracts”, Jpn Circ J 1981 Dec;45(12):1399-402

Gatta AM, Pieroni P., [Acute fatal myocarditis following smallpox vaccination], Minerva Pediatr. 1976 Sep 8;28(27):1691-6.

Helle EP, Koskenvuo K, Heikkila J, Pikkarainen J, Weckstrom P., “Myocardial complications of immunisations”, Ann Clin Res 1978 Oct;10(5):280-7

Larbre F, Thivolet J, Hermier M, Cotton JB, Gaudin G, Richoux.,  [Fatal acute myocarditis after smallpox vaccination], Pediatrie. 1966 Apr-May;21(3):345-50.

Moschos A, Papaioannou AC, Nicolopoulos D, Anagnostakis D., “Cardiac complications after vaccination for smallpox”, Helv Paediatr Acta 1976 OCT;31(3):257-60

Myking OL., [Myocarditis after smallpox vaccination], Tidsskr Nor Laegeforen. 1969 Jan 15;89(2):87-9.

Zaludko J, Vrbova O.,  [Acute myocarditis as complication of smallpox vaccination in adulthood], Bratisl Lek Listy. 1976;66(3):345-8Stwardnienie rozsiane (SM) i choroby demielinizacyjne po szczepionkach

Multiple sclerosis and vaccinations, British Medical Journal, april 1967

Adams, JM et al, "Neuromyelitis Optica: Severe Demyelination Occurring Years After Primary Smallpox Vaccinations", Rev Roum Neurol, 1973, 10:227-231.

Ascherio A, Zhang SM, Hernan MA, Olek MJ, Coplan PM, Brodovicz K, Walker AM., "Hepatitis B vaccination and the risk of multiple sclerosis", N Engl J Med. 2001 Feb 1;344(5):327-32. 

Atkins GJ, McQuaid S, Morris-Downes MM, Galbraith SE, Amor S, Cosby SL, Sheahan BJ., “Transient virus infection and multiple sclerosis”, Rev Med Virol 2000 Sep-Oct;10(5):291-303

Campins Marti M, Moraga Llop FA., [Hepatitis B vaccine and multiple sclerosis], An Esp Pediatr. 1998 Dec;49(6):555-7. Review.

Creange A, Temam G, Lefaucheur JP., "Lumbosacral acute demyelinating polyneuropathy following hepatitis B vaccination", Autoimmunity. 1999;30(3):143-6.

Creange A, Temam G, Lefaucheur JP., “Lumbosacral acute demyelinating polyneuropathy following hepatitis B vaccination”,  Autoimmunity 1999;30(3):143-6

Desguerre I, Ponsot G., [Hepatitis B vaccination and neurologic manifestations in children], Arch Pediatr. 2001 May; 8 Suppl 2:325s-326s.

Diego Nunez MA, Gonzalez Menendez AE., [Vaccination against hepatitis B and multiple sclerosis], An Esp Pediatr. 1999 Jan;50(1):97

Fescharek R, Dass H., "Transverse myelitis unlikely to be due to measles, mumps, and rubella vaccine", BMJ. 1995 Dec 16;311(7020):1642.

Gout O., “Vaccinations and multiple sclerosis”, Neurol Sci 2001 Apr;22(2):151-4

Hall A, Kane M, Roure C, Meheus A., "Multiple sclerosis and hepatitis B vaccine?", Vaccine. 1999 Jun 4;17(20-21):2473-5.

Halsey NA, Duclos P, Van Damme P, Margolis H., “Hepatitis B vaccine and central nervous system demyelinating diseases”, Viral Hepatitis Prevention Board., Pediatr Infect Dis J. 1999 Jan;18(1):23-4.

Heller J, Holzer G, Schimrigk K., “Immunological differentiation between neuroborreliosis and multiple sclerosis”, J Neurol 1990 Dec;237(8):465-70

Herroelen L, de Keyser J, Ebinger G., “Central-nervous-system demyelination after immunisation with recombinant hepatitis B vaccine”, Lancet 1991 Nov 9;338(8776):1174-5 - Comment in: Lancet. 1992 Jan 18;339(8786):178-9

Herroelen, L et al, "Central-Nervous-System Demyelination After Immunization with Recombinant Hepatitis B Vaccine", Lancet, Nov 9, 1991, 338(8776):1174-1175.

Hughes PJ, Saadeh IK, Cox JP, Illis LS., “Probable post-hepatitis A vaccination encephalopathy”, Lancet. 1993 Jul 31;342(8866):302.

Kaplanski G, Retornaz F, Durand J, Soubeyrand J., “Central nervous system demyelination after vaccination against hepatitis B and HLA haplotype”, J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1995 Jun;58(6):758-9. 

Konstantinou D, Paschalis C, Maraziotis T, Dimopoulos P, Bassaris H, Skoutelis A., “Two episodes of leukoencephalitis associated with recombinant hepatitis b vaccination in a single patient”, Clin Infect Dis 2001 Nov 15;33(10):1772-3

Lacour JP.,  ["Hepatitis, the vaccine, multiple sclerosis and lichen": the story and its morale], Ann Dermatol Venereol. 1998 Jul;125(6-7):395-7

Mahassin F, Algayres JP, Valmary J, Bili H, Coutant G, Bequet D, Daly JP., [Acute myelitis after vaccination against hepatitis B.], Presse Med 1993 Dec 18;22(40):1997-8

Maillefert JF, Farge P, Gazet-Maillefert MP, Tavernier C,.”Mental nerve neuropathy as a result of hepatitis B vaccination”,

Matyszak MK, Perry VH, "Demyelination in the central nervous system following a delayed-type hypersensitivity response to bacillus Calmette-Guerin." Neuroscience 1995 Feb;64(4):967-977.

Miller H, Cendrowski W, Shapira K., “Multiple sclerosis and vaccination”, Br Med J. 1967 Apr 22;2(546):210-3.

Nadler JP., “Multiple sclerosis and hepatitis B vaccination”, Clin Infect Dis. 1993 Nov;17(5):928-9.

Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1997 Jun;83(6):663-4

Paradiso G, "Neuropatia multifocale demielinizzante a seguito di vaccino anti-tetano", Medicina (B Aires), 1990, 50(1):52-54

Renard JL, Guillamo JS, Ramirez JM, Taillia H, Felten D, Buisson Y., [Acute transverse cervical myelitis following hepatitis B vaccination. Evolution of anti-HBs antibodies.], Presse Med 1999 Jul 3-10;28(24):1290-2

Reutens DC, Dunne JW, Leather H., “Neuralgic amyotrophy following recombinant DNA hepatitis B vaccination.”, Muscle Nerve. 1990 May;13(5):461.

Song HK, Kim HC, Yun YH., “Acute Myelitis after hepatitis B vaccination”,  J Korean Med Sci 1997 Jun;12(3):249-51

Soubeyrand B, Boisnard F, Bruel M, Debois H, Delattre D, Gauthier A, Soum S, Thebault C., [Central nervous system demyelinating disease following hepatitis B vaccination with GenHevac B. Review of ten years of spontaneous notifications (1989-1998).], Presse Med 2000 Apr 15;29(14):775-80

Tornatore CS, Richert JR, "CNS demyelination associated with diploid cell rabies vaccine." Lancet 1990 Jun 2;335(8701):1346-1347.

Tourbah A, Gout O, Liblau R, Lyon-Caen O, Bougniot C, Iba-Zizen MT, Cabanis EA.,”Encephalitis after hepatitis B vaccination: recurrent disseminated encephalitis or MS?”, Neurology 1999 Jul 22;53(2):396-401

Touze E, Gout O, Verdier-Taillefer MH, Lyon-Caen O, Alperovitch A., [The first episode of central nervous system demyelinization and hepatitis B virus vaccination], Rev Neurol (Paris) 2000 Mar;156(3):242-6

Trevisani F, Gattinara GC, Caraceni P, Bernardi M, Albertoni F, D'Alessandro R, Elia L, Gasbarrini G., “Transverse myelitis following hepatitis B vaccination”, J Hepatol. 1993 Sep;19(2):317-8

Tritschler JL, Delouvrier JJ, Khoury M, Dehen H, Masson M.,  [Multiple sclerosis manifested by paralysis of the great hypoglossal nerve], Nouv Presse Med. 1979 Sep 10;8(34):2756Poważne uszkodzenia neurologiczne po szczepieniach

Allerdist, H, "Neurological Complications Following Measles Virus Vaccination. Evaluation of the Cases seen Between 1971-1977", Monatsschr Kinderheilkd, Jan 1979, 127(1): 23-28.

Alves RS, Barbosa ER, Scaff M., “Postvaccinal parkinsonism”, Mov Disord 1992;7(2):178-80  Comment in: Mov Disord. 1993 Apr;8(2):253

Annamalai A, Shreekumar S, Manoharan V., “Neurological complications following antirabies vaccination”, Trans R Soc Trop Med Hyg. 1967;61(6):839-41

Badalian LO, Krupina TN, Kalinina LV, Sandukovskaia SI., [Vaccinal lesions of the nervous system in children], Vopr Okhr Materin Det. 1968 Dec;13(12):54-9.

Bahri F, Letaief A, Ernez M, Elouni J, Chekir T, Ben Ammou S, Jemni L., [Neurological complications in adults following rabies vaccine prepared from animal brains.], Presse Med 1996 Mar 23;25(10):491-3

Barnard BJ, Geyer HJ, De Koker WC., “Neurological symptoms in a cat following vaccination with high egg passage Flury rabies vaccine of chicken embryo origin”, Onderstepoort J Vet Res 1977 Sep;44(3):195-6

Bensasson M, Lanoe R, Assan R.,  [A case of algodystrophic syndrome of the upper limb following tetanus vaccination], Sem Hop. 1977 Oct 23;53(36):1965-6.

Berg, J M, "Neurological Complications of Pertussis Immunization," Brit Med Jour, July 5,1958; p 24.

Blumberg DA, "Gravi reazioni associate al vaccino difteria.- tetano- pertosse: dettagliato studio di bambini con epilessia, episodi ipotonici iporesponsivi , elevati febbri e pianto continuo", Pediatrics, giugno 1993; 91(6): 1158-1165

Bondarev VN, Dadiomova MA., [The changes of the nervous system in children after vaccination], Pediatriia. 1969 Jun;48(6):20-4.

Braginskaia VP, Gurvich EB, Dzagurov SG, Ozeretskovskii NA., [Neurological complications after immunization of children against smallpox], Pediatriia. 1974 Jan;(1):39.

Connor IM.. “Neurological reactions to pertussis vaccination”, Arch Dis Child. 1982 Mar;57(3):241

Courrier A, Stenbach G, Simonnet P, Rumilly P, Lopez D, Coquillat G, Scherer C, Chopin J., “Peripheral neuropathy following fetal bovine cell rabies vaccine”, Lancet. 1986 May 31;1(8492):1273.

Deisenhammer F, Pohl P, Bosch S, Schmidauer C., “Acute cerebellar ataxia after immunisation with recombinant hepatitis B vaccine”, Acta Neurol Scand 1994 Jun;89(6):462-3

Deliyannakis E., “Peripheral nerve and root disturbances following active immunization against smallpox and tetanus”, Mil Med. 1971 May;136(5):458-62.

Dietzsch HJ, Kiehl W., [Central nervous complications following measles vaccination], Dtsch Gesundheitsw. 1976 Dec 4;31(52):2489-91.

Doutlik S, Vacek Z, Havrankova D., [Evaluation of side-effects of Hempt's vaccine using electroencephalography], Cas Lek Cesk. 1971 Jan;110(3):59-61.

Ducloux M, Robin Y, Chaffaut A., [A further case of neuropathy following rabies vaccination], Bull Soc Med Afr Noire Lang Fr. 1974;19(3):247-50.

Dyro FM., “Vaccination mononeuropathy”, Ann Neurol. 1978 May;3(5):468

Ehrengut W, "Bias in evaluating CNS complications following pertussis immunization." Acta Paediatr Jpn, 1991 Aug; 33(4):421-427.

Ehrengut W, Allerdist H., [Neurological complications after influenza vaccination], MMW Munch Med Wochenschr 1977 May 20;119(20):705-10

Ehrengut W.,  [Neurological complications following whooping-cough vaccination], Monatsschr Kinderheilkd 1977 Nov;125(11):908-11

Ehrengut W., “Central nervous sequelae of vaccinations”, Lancet. 1986 May 31;1(8492):1275-6.

Ehrengut, W et al, "On Convulsive Reactions Following Oral vaccination Against Polio", Klin Paediatr, May 1979, 191(3):261-270.

Fabiani F, Cioffi P.,  [On some neurologic complications during vaccination with the Sabin vaccine], Riv Neurobiol. 1967 Jan-Mar;13(1):127-30.

Fenichel GM., “Neurological complications of immunization”, Ann Neurol 1982 Aug;12(2):119-28

Finley, K H, "Pathogenesis of Encephalitis Occurring With Vaccination, Variola and Measles, Arch Neur and Psychologist, 1938; 39:1047-1054.

Friedland ML, Wittels EG., “An unusual neurologic reaction following polyvalent pneumococcal vaccine in a patient with hairy cell leukemia”, Am J Hematol. 1983 Apr;14(2):189-91

Friedrich F., “Neurologic complications associated with oral poliovirus vaccine and genomic variability of the vaccine strains after multiplication in humans”, Acta Virol 1998 Jun;42(3):187-94

Froissart, M et al, "Acute Meningoencephalitis Immediately after an Influenza Vaccination", Lille Med, Oct 1978, 23(8):548-551.

Furlow TW Jr., “Neuropathy after influenza vaccination”, Lancet. 1977 Jan 29;1(8005):253-4

Galili S., “A mild form of Stevens-Johnson syndrome following measles vaccination”, Isr J Med Sci. 1967 Nov-Dec;3(6):903-5.

Gathier JC, Bruyn GW., “Peripheral neuropathies following the administration of heterologous immune sera. A critical evaluation”, Psychiatr Neurol Neurochir. 1968 Jul-Aug;71(4):351-71

Germano G, Borselli L.,  [On possible minor neurologic complications of smallpox vaccination], Riv Clin Pediatr. 1965 Jan-Jun;75(1):59-68.

Goswamy BM., “Neurological complication after smallpox vaccination”, J Assoc Physicians India. 1969 Jan;17(1):41-3.

Greco D, et al, "Case-control study on encephalopathy associated with diphtheria-tetanus immunization in Campania, Italy," Bull World Health Organ 1985;63(5):919-925.

Gurvich EB, Lakotkina EA, Kossova ET, Stepanenkova LP, Pozdnyakova IS, Ozeretskovskij NA., “Lack of correlation between complications after smallpox vaccination and the ABO blood-group system”,  J Hyg Epidemiol Microbiol Immunol 1980;24(2):200-5

Hazir T, Saleem M, Abbas KA., “Stevens-Johnson syndrome following measles vaccination”, J Pak Med Assoc. 1997 Oct;47(10):264-5.

Heidel G, Demmler M.,  [Neurologic syndromes as atypical courses of vaccination following preventive influenza A vaccination], Z Gesamte Hyg. 1985 Apr; 31(4):218-20.

Held JR, Adaros HL., “Neurological disease in man following administration of suckling mouse brain antirabies vaccine”, Bull World Health Organ. 1972;46(3):321-7.

Hennessen W, Jacob H, Quast U., [Neurologic affections after influenza inoculation (author's transl)], Nervenarzt. 1978 Feb;49(2):90-6.

Holmgren B, Lindblom U., “Neurological complications after smallpox vaccination”, Acta Med Scand Suppl. 1966;464:105-12.

Hood DA, Edwards IR., “Meningococcal vaccine--do some children experience side effects?”, N Z Med J 1989 Feb 22;102(862):65-7

Iakunin IA, Iampol'skaia EI, Sysoeva IM, Kipis SL., [Nervous system complications in children after preventive vaccinations], Pediatriia. 1968 Nov;47(11):19-26.

Iizuka H, Amano N, Izeki E, Sakai M, Harada K., “A case of antirabies inoculation encephalitis with a long clinical course”, Jpn J Psychiatry Neurol 1993 Sep;47(3):603-8

Ishizaki A, Noda Y., [Neurological complications of immunization], No To Hattatsu. 1986 Mar;18(2):105-13.

Ivanus IA., [On disorders of the nervous system after vaccination], Voen Med Zh. 1968 Mar;3:67-8.

Katz SL., “The effect of live attenuated measles-virus vaccine on the central nervous System”, Int Arch Allergy Appl Immunol. 1969;36:Suppl:125-33.

Khliabich GN, Sumarokov AA, Shkol'nik RI, Karinskaia GA., [Relationship between the incidence of neurologic

Kimura M, Kuno-Sakai H., “Reports on cases of neurological illnesses occurring after administration of acellular pertussis vaccines in Japan”, Tokai J Exp Clin Med. 1988;13 Suppl:165-70.

Kollmannsberger A., [Neurological complications following rabies vaccination], Munch Med Wochenschr. 1966 Feb 4;108(5):259-62.

Kowal P., [Neurological complications after vaccination against rabies as exemplified by 4 cases from Poznan province.], Neurol Neurochir Pol 1986 Mar-Apr;20(2):132-6

Krupina TN., [The clinical picture of postvaccinal affections of the nervous system in children], Vopr Okhr Materin Det. 1965 Sep;10(9):23-7.

Kulenkampff M, Schwartzman JS, Wilson J., “Neurological complications of pertussis inoculation”, Arch Dis Child. 1974 Jan;49(1):46-9

Kurokawa T, Mizuno Y, Tomita S, Ueda K, Mitsudome A, Yokota K, Hanai T, Narasaki O.,  [Neurological complications related to immunization], No To Hattatsu. 1986 Mar;18(2):98-104.

Kuwert E, Klosterkotter W, Linzenmeier G.,  [Neurological complications following rabies vaccination], Med Klin. 1968 Aug 23;63(34):1326-8

Landrigan PJ, Witte JJ., “Neurologic disorders following live measles-virus vaccination”, JAMA. 1973 Mar 26;223(13):1459-62.

Lery L, Gaillard L, Delphin D., [Benign neurologic accident following anti-rabies vaccination. Unforeseen clinical and biological aspects.], Arch Fr Pediatr 1975 Jun-Jul;32(6):563-7

Leviton A., “Neurologic sequelae of pertussis immunization—1989”, J Child Neurol. 1989 Oct;4(4):311-4.

Lorentz IT, McLeod JG., Post-vaccinial sensory polyneuropathy with myoclonus, Proc Aust Assoc Neurol. 1969;6:81-6. No abstract available, PMID: 4310657 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Marennikova SS, Matsevich GR.,  [Neurological complications following smallpox vaccination], Zh Mikrobiol Epidemiol Immunobiol. 1971 Sep;48:3-7.

Masson P, Rigot A, Cecile W., [Brachial plexus neuropathy following pyogenic cervical adenophlegmon.], Arch Pediatr 1994 Aug;1(8):735-7

Maszkiewicz W, Penar S.,  [Neurological complications in children of the Wroclaw district following smallpox vaccination during the 1963 epidemic], Przegl Lek. 1968 May 31;24(5):476-8.

Migdalska-Kassurowa B, Obodowska-Zysk W., [Neurological disorders and peripheral blood picture in complications of smallpox vaccination. (Preliminary report)], Przegl Epidemiol. 1965;19(2):167-8.

Miller D, Madge N, Diamond J, Wadsworth J, Ross E., “Pertussis immunisation and serious acute neurological illnesses in children”, BMJ 1993 Nov 6;307(6913):1171-6 & Comment in: BMJ. 1994 Jan 29;308(6924):343

Miller D, Wadsworth J, Ross E., “Severe neurological illness: further analyses of the British National Childhood Encephalopathy Study”, Tokai J Exp Clin Med. 1988;13 Suppl:145-55.

Mortiere MD, Falcone AL., “An acute neurologic syndrome temporally associated with postexposure treatment of rabies”, Pediatrics 1997 Oct;100(4):720-1

Nader PR, Warren RJ., “Reported neurologic disorders following live measles vaccine”, Pediatrics. 1968 May;41(5):997-1001.

Naumova, R P, et al, "Encephalitis Developing After Vaccination without a Local Skin Reaction", Vrach Delo, Jul 1979, (7):114-115.

Nedar P R, and Warren, R J, "Reported Neurological Disorders Following Live Measles Vaccine", 1968, Ped, 41:997-1001.

Okinaka S, Toyokura Y, Tsukagoshi H, Kuriowa Y, Araki S.,  [Physical reactions following vaccination against Japanese B encephalitis--with special reference to neurological complications], Shinkei Kenkyu No Shimpo. 1967 Aug;11(2):410-24

Omokoku B, Castells S., “Post-DPT inoculation cervical lymphadenitis in children”, N Y State J Med. 1981 Oct; 81(11):1667-8

Palao Sanchez A, Leiva-Santana C, Munoz-Ruiz C, Sanchez-Paya J., [Neurological involvement following triple virus vaccine.], Rev Neurol 1997 Jan;25(137):75-7

Paradiso, G et al, "Multifocal Demyelinating Neuropathy after Tetanus Vaccine", Medicina (B Aires), 1990, 50(1):52-54.

Pathak R, Khare KC., Disseminated sclerosis syndrome following antirabic vaccination, J. Indian Med Assoc. 1967 Nov 16;49(10):484-5.

Pokrovskaia NI, Gurvich EB, Ozeretskovskii NA., [Neurological complications in children from smallpox vaccination], Pediatriia. 1978 Dec;(12):45-9.

Poser CM., “Swine influenza vaccination. Truth and consequences”, Arch Neurol. 1985 Nov;42(11):1090-2.

Poser CM., Disseminad vasculomyelinopathy. A review of the clinical and pathologic, reactions of the nervous system in hyperergic diseases., Acta Neurol Scand. 1969;:Suppl 37:3-44. Review. No abstract available, PMID: 4389678 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Rohde W.,  [Possibilities of reactions and complications from the part of CNS in vaccinations], Z Arztl Fortbild (Jena). 1974 Feb 15;68(4):202-8.

Ryzhova TP, Dadiomova MA.,  [Neurologic complications of APDT vaccination (immediate and remote outcomes)], Pediatriia. 1976 Jan;(1):64-7.

Sander D, Scholz C, Eiben P, Klingelhofer J., “Plexus neuropathy following vaccination against tick-borne encephalitis and tetanus due to a sports related altered immune state”, Neurol Res 1995 Aug;17(4):316-9

Schabet M, Wiethoelter H, Grodd W, Vallbracht A, Dichgans J, Becker W, Berg PA., “Neurological complications after simultaneous immunisation against tick-borne encephalitis and tetanus”, Lancet. 1989 Apr 29;1(8644):959-60

Schaffner W, Fleet WF, Kilroy AW, Lefkowitz LB, Herrmann KL, Thompson J, Karzon DT., “Polyneuropathy following rubella immunization. A follow-up study and review of the problem”, Am J Dis Child. 1974 May;127(5):684-8.

Schchelkunov, SN et al, "The Role of Viruses in the Induction of Allergic Encephalomyelitis," Dokl Akad Nauk SSSR, 1990,315(1):252-255. [Vaccines contain viruses, too]

Schedifka R.,  [On the disease picture of post-vaccinal brain disease following smallpox vaccination (with special regard to damage compensation regulations valid in the German Democratic Republic], Z Arztl Fortbild (Jena). 1965 Mar 1;59(5):237-42.

Schlenska GK., “Neurological complications following rabies duck embryo vaccination”, J Neurol. 1976 Nov 26;214(1):71-4.

Schmidt GW., [Tuberous sclerosis as cause of neuropathological symptoms allegedly due to smallpox vaccination], Monatsschr Kinderheilkd 1975 Sep;123(9):664-6

Scholl R, Wolf R, Dieckhofer K.,  [Neurologic disorders following influenza vaccination. A case report], Med Welt. 1978 Nov 3;29(44):1707-9.

Schumm F., [Letter: Neurologic complications following influenza vaccination?], Dtsch Med Wochenschr. 1976 Apr 30;101(18):720-1

Scolari R., [Unexpected vestibulopathy caused by a vaccine], Riv Otoneurooftalmol. 1968 Mar-Apr;43(2):213-22.

Sepkowitz S., “Pertussis immunization and neurological illness”, BMJ. 1994 Mar 5;308(6929):655.

Sepkowitz S., “Perverse reactions to pertussis vaccine by government medical agencies”, J Okla State Med Assoc. 1996 Apr;89(4):135-8.

Shields WD, et al, "Relationship of pertussis immunization to the onset of neurologic disorders: a retrospective epidemiologic study," J Pediatr 1988 Nov; 113(5):801-805.

Stewart GT, Wilson J., “Pertussis vaccine and serious acute neurological illness in children”, Br Med J (Clin Res Ed). 1981 Jun 13;282(6280):1968-9.

Stewart GT., “Vaccination against whooping-cough. Efficacy versus risks”, Lancet 1977 Jan 29;1(8005):234-7

Stohr M, Mayer K.,  [Neurologic diseases following influenza vaccination], Med Welt. 1976 May 7;27(19):912-4.

Strom J., “Further experience of reactions, especially of a cerebral nature, in conjunction with triple vaccination: a study based on vaccinations in Sweden 1959-65”, Br Med J. 1967 Nov 11;4(575):320-3.

Takahashi H, Pool V, Tsai1 TF, Chen RT., “Adverse events after Japanese encephalitis vaccination: review of post-marketing surveillance data from Japan and the United States. The VAERS Working Group”, Vaccine 2000 Jul 1;18(26):2963-9

Taraszkiewicz F, Bogus-Parafieniuk W, Oldak E, Sulik A.,  [Adverse events following immunization: AEFI in 17 children between 0 and 2 years of age.], Przegl Epidemiol 1994;48(4):505-9

Trump, R C, White, T R, "Cerebellar Ataxia Presumed Due To Live Attenuated Measles Virus Vaccine," JAMA, 1967, 199:165-166.

Turnbull, H M, "Encephalomyelitis Following Vaccination", Brit Jour Exper Path, 7:181, 1926.

Vesper J, Dietze RA.,  [Clinical and legal aspects of the prevention, recognition and assessment of neurogenic vaccination complications in childhood. 1. Clinical problems associated with the definition, recognition and prevention of vaccination complications in childhood], Psychiatr Neurol Med Psychol (Leipz). 1974 Nov;26(11):685-92.

Walker AM, Jick H, Perera DR, Knauss TA, Thompson RS., “Neurologic events following diphtheria-tetanus-pertussis immunization”, Pediatrics. 1988 Mar;81(3):345-9.

Wiersbitzky S, Schroder C, Burtzlaff C., ["Vaccination encephalopathy after measles vaccination simulating recurrent cardiovascular dysregulation?" The pediatric vaccination counseling unit], Kinderarztl Prax. 1991 Jun;59(6):187-8.

Wierzba J, Irga N, Balcerska A, Borzych D.,  [A severe adverse event after vaccine for diphtheria, tetanus, pertussis and poliomyelitis (DTP + polio) in a 4.5  month old infant.], Przegl Lek 2000;57(7-8):436-8

Wilson J., “Proceedings: Neurological complications of DPT inoculation in infancy”, Arch Dis Child. 1973 Oct;48(10):829-30


Zapalenia nerwu (neuritis) i zapalenia wielonerwowe (polineuritis)

Andersen O., “Myelitis”, Curr Opin Neurol 2000 Jun;13(3):311-6

Bohus M, Glocker FX, Jost S, Deuschl G, Lucking CH., “Myelitis after immunisation against tick-borne encephalitis”, Lancet. 1993 Jul 24;342(8865):239-40

Buchner H, Ferbert A, Hundgen R.,  [Polyneuritis cranialis? Brain stem encephalitis and myelitis following preventive influenza vaccination], Nervenarzt. 1988 Nov;59(11):679-82.

Cecille A, Schuster H, Hansmann Y, Wendling MJ, Christmann D, Gut JP., [A case report of post-rubella myelitis in an adult.], Pathol Biol (Paris) 1999 May;47(5):531-3

Eggers C.,  [Postvaccinal polyneuritis as a complication of smallpox vaccination], Monatsschr Kinderheilkd. 1974 Jul;122(7):681.

Eggers C.,  [The post-vaccinal polyneuritis as complication following smallpox-vaccination (author's transl)], Monatsschr Kinderheilkd. 1974 Apr;122(4):169-71.

Hamati-Haddad A, Fenichel GM.. “Brachial neuritis following routine childhood immunization for diphtheria, tetanus, and pertussis (DTP): report of two cases and review of the literature”, Pediatrics. 1997 Apr;99(4):602-3.

Herderschee D, Rensing JC, Ottervanger JP.,  [Myelopathy following influenza vaccination], Ned Tijdschr Geneeskd. 1995 Oct 21;139(42):2152-4. Dutch., PMID: 7477581 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Press R, Solders G.,  [A case report. A vaccine against tick-borne encephalitis caused polyneuritis], Lakartidningen. 1999 Jul 28;96(30-31):3341-2.

Scholz E, Wietholter H., [Postvaccinal neuritis following prophylactic vaccination against early-summer meningo-encephalitis.], Dtsch Med Wochenschr 1987 Apr 3;112(14):544-6

Stohr M., [Para-infectious cerebral nerve mononeuritis and mononeuritis multiplex: a selectively located type of para-infectious, postvaccination, serogenetic neuritis], Nervenarzt. 1977 Jul;48(7):359-64.

Weintraub MI, Chia DT., “Paralytic brachial neuritis after swine flu vaccination”, Arch Neurol. 1977 Aug;34(8):518.


Zapalenia nerwu (neuritis) i zapalenia wielonerwowe (polineuritis)

Boling HL., “An adult's reaction to measles vaccine”, Am J Nurs. 1980 Aug;80(8):1442-3.

Bull Soc Belge Ophtalmol 2000;(277):71-3

Burkhard C, Choi M, Wilhelm H.,  [Optic neuritis as a complication in preventive tetanus-diphtheria-poliomyelitis vaccination: a case report], Klin Monatsbl Augenheilkd 2001 Jan;218(1):51-4

Children”, Br J Ophthalmol. 1996 Dec;80(12):1110-1.

Hull TP, Bates JH., “Optic neuritis after influenza vaccination”, Am J Ophthalmol 1997 Nov;124(5):703-4

Kawasaki A, Purvin VA, Tang R., “Bilateral anterior ischemic optic neuropathy following influenza vaccination”, J Neuroophthalmol 1998 Mar;18(1):56-9

Kazarian EL, Gager WE., “Optic neuritis complicating measles, mumps, and rubella vaccination”, Am J Ophthalmol 1978 Oct;86(4):544-7

Kline LB, Margulies SL, Oh SJ., Optic neuritis and myelitis following rubella vaccination”, Arch Neurol. 1982 Jul;39(7):443-4.

Perry HD, Mallen FJ, Grodin RW, Cossari AJ., “Reversible blindness in optic neuritis associated with influenza vaccination”, Ann Ophthalmol 1979 Apr;11(4):545-50

Ray CL, Dreizin IJ., “Bilateral optic neuropathy associated with influenza vaccination”, J Neuroophthalmol 1996 Sep;16(3):182-4

Solomon A, Siganos CS, Frucht-Pery J., “Adverse ocular effects following influenza vaccination”, Eye. 1999 Jun;13 ( Pt 3a):381-2.

Stevenson VL, Acheson JF, Ball J, Plant GT., “Optic neuritis following measles/rubella vaccination in two 13-year-old

Topaloglu H, Berker M, Kansu T, Saatci U, Renda Y., “Optic neuritis and myelitis after booster tetanus toxoid vaccination”, Lancet. 1992 Jan 18;339(8786):178-9.

Vilain S, Waterschoot MP, Mavroudakis N, “Encephalomyelitis and bilateral optic perineuritis after influenza vaccination”,

Voigt U, Baum U, Behrendt W, Hegemann S, Terborg C, Strobel J.,  [Neuritis of the optic nerve after vaccinations against hepatitis A, hepatitis B and yellow fever.], Klin Monatsbl Augenheilkd 2001 Oct;218(10):688-90

Yen MY, Liu JH , “Bilateral optic neuritis following bacille Calmette-Guerin (BCG) vaccination”, J Clin Neuroophthalmol 1991 Dec;11(4):246-9. PMID: 1838542; UI: 92156290.


Badania dotyczące powikłań związanych ze szczepionką przeciw polio, szczególnie żywą doustną (OPV)

[Brak wymienionych autorów],  [Important notice concerning information on damage caused by oral polio vaccination], Offentl Gesundheitswes. 1968 Aug;30(8):291-3.

[Brak wymienionych autorów], “Neurologic complications of oral poliomyelitis vaccine”, J Pediatr. 1987 Jun;110(6):996-8.

[Brak wymienionych autorów], “Vaccine-associated poliomyelitis in Quebec”, CMAJ. 1987 Sep 1;137(5):418-9.

Albrecht RM., “Poliomyelitis from a vaccinee”, Lancet. 1968 Jun 22;1(7556):1371.

Ammundsen E.,  [Complications of polio vaccination with Sabin vaccine], Fra Sundhedsstyr. 1968 Mar 25;4(25):337-8.

Andreoni G, Curatolo D, Cervini E, Provvidenza G, Rocchi G, Velli V.,  [Isolation of poliovirus in poliomyelitic patients vaccinated with Sabin vaccine], G Mal Infett Parassit. 1966 Oct;18(10):662-3.

Arlazoroff A, Bleicher Z, Klein C, Vure E, Lahat E, Gross B, Handsher R., “Vaccine-associated contact paralytic poliomyelitis with atypical neurological presentation”, Acta Neurol Scand 1987 Sep;76(3):210-4

Bader M., Risks from polio vaccination”, JAMA. 1984 Feb 10;251(6):728-9.

Balduzzi P, Glasgow LA., “Paralytic poliomyelitis in a contact of a vaccinated child”, N Engl J Med. 1967 Apr 6;276(14):796-7.

Basillico FC, Bernat JL., “Vaccine-associated poliomyelitis in a contact”, JAMA. 1978 May 26;239(21):2275.

Basu SN., “A review of paralytic poliomyelitis cases occurring after polio vaccination”, J Indian Med Assoc. 1986 Jul;84(7):203-6.

Beausoleil JL, Nordgren RE, Modlin JF., “Vaccine-associated paralytic poliomyelitis”, J Child Neurol. 1994 Jul;9(3):334-5.

Beikin IB, Erman BA, Vlasova LV, Vaserin II, Livshits AA., [Poliovirus infection in monkeys vaccinated with live Sabin vaccine.], Zh Mikrobiol Epidemiol Immunobiol1980;(2):84-9

Bhagwat SM, Samuel MR., “Oral polio vaccine (Sabin): Vaccine-associated poliolike illnesses”, Indian J Med Sci. 1966 Dec;20(12):903-6.

Biellik RJ, Allies T, Woodfill CJ, Lobanov A., “Polio outbreaks in Namibia, 1993-1995: lessons learned”, J Infect Dis 1997 Feb;175 Suppl 1:S30-6

Bigham M, Hoefer M., “Comparing benefits and risks of immunization”, Can J Public Health 2001 May-Jun;92(3):173-7

Blain JG, Osterman JW, Baghdadllan H, Lambert L., “Paralytic polio in an adult female following OPV vaccination of her infant”, Can Commun Dis Rep. 1993 Aug 15;19(15):118-9.

Blain JG, Osterman JW, Baghdadllan H, Lambert L., “Paralytic polio in an adult female following OPV vaccination of her infant”, Can Commun Dis Rep. 1993 Aug 15;19(15):118-9.

Burgess MA, McIntyre PB., “Vaccine-associated paralytic poliomyelitis”, Commun Dis Intell. 1999 Mar 18;23(3):80-1.

Candeias JA.,  [Isolation and subtype identification of poliovirus strains following the administration of Sabin vaccine], Rev Saude Publica. 1969;3(2):183-201.

Cesario TC, Nakano JH, Caldwell GG, Youmans RA., Paralytic poliomyelitis in an unimmunized child. Apparent result of a vaccine-derived poliovirus”, Am J Dis Child. 1969 Dec;118(6):895-8.

Chang TW, Weinstein L, MacMahon HE., “Paralytic poliomyelitis in a child with hypogammaglobulinemia: probable implication of type I vaccine strain”, Pediatrics. 1966 Apr;37(4):630-6.

Chitsike I, van Furth R, “Paralytic poliomyelitis associated with live oral poliomyelitis vaccine in child with HIV infection in Zimbabwe: case report”, BMJ 1999 Mar 27;318(7187):841-3

Cruickshank JG, Orme RL, Haas L, Gill NO, Roebuck MO, Magrath DI, Chamberlain R., “Two cases of vaccine-associated paralytic poliomyelitis linked in time and place”, Lancet. 1984 Oct 6;2(8406):804-5.

Dalakas MC, Illa I, Leon-Monzon M., “Intramuscular injections and vaccine-associated poliomyelitis”, N Engl J Med. 1995 Jul 6;333(1):62;

Davis LE, Bodian D, Price D, Butler IJ, Vickers JH., “Chronic progressive poliomyelitis secondary to vaccination of an immunodeficient child”, N Engl J Med 1977 Aug 4;297(5):241-5

De la Plaza N, Isola MB., [Infrequent complication of oral anti-poliomyelitis vaccination], Prensa Med Argent. 1966 Jul 29;53(30):1680-3.

De Oliveira LH, Struchiner CJ, “Vaccine-associated paralytic poliomyelitis in Brazil, 1989-1995”, Rev Panam Salud Publica 2000 Apr;7(4):219-24

De Oliveira LH, Struchiner CJ., “Vaccine-associated paralytic poliomyelitis: a retrospective cohort study of acute flaccid paralyses in Brazil”, Int J Epidemiol 2000 Aug;29(4):757-63

Delpeyroux F, Guillot S, Szendroi A, Balanant J, Caro V, Cuervo N, Chevaliez S, Dahourou G, Crainic R., [Intense campaign for vaccination with the oral polio vaccine: what are the repercussions on the enterovirus world?], Bull Soc Pathol Exot 2000 Jul;93(3):193-7

Driesel G, Diedrich S, Kunkel U, Schreier E., “Vaccine-associated cases of poliomyelitis over a 30 year period in East Germany”, Eur J Epidemiol 1995 Dec;11(6):647-54

Drouhet V, Leventis F, Netter R, Celers J.,  [Multiplication, in the digestive tract, of 3 attenuated poliomyelitic strains (Sabin type) following oral vaccination. Its relation to the preexisting immunologic status and serologic response], Rev Fr Etud Clin Biol. 1965 Apr;10(4):381-93.

Duvina PL, Bini R., [Reactions caused by the Sabin poliovirus vaccine in infants.(Considerations on 134 cases hospitalized in 1965)], Riv Clin Pediatr. 1966 Jul;78(1):400-11.

Editorial, “Vaccine-associated poliomyelitis”, Med J Aust. 1973 Oct 27;2(17):795-6.

Edwards EA, Grant CC, Huang QS, Powell KF, Croxson MC., “A case of vaccine-associated paralytic poliomyelitis”, J Paediatr Child Health 2000 Aug;36(4):408-11

Ehrengut W., “Role of provocation poliomyelitis in vaccine-associated poliomyelitis”, Acta Paediatr Jpn 1997 Dec;39(6):658-62

Feldman RA, Kamath DK, Christopher S., “Oral poliovaccine and paralysis”, Indian Pediatr. 1968 Oct;5(10):475-8.

Fescharek R, Arras-Reiter C, Arens ER, Quast U, Maass G., [Oral vaccines against poliomyelitis and vaccination-related paralytic poliomyelitis in Germany. Do we need a new immunization strategy?], Wien Med Wochenschr 1997;147(19-20):456-61

Fescharek R, Budde RK, Arras C., “OPV vs IPV--could placental immunity reduce the number of vaccine-associated paralytic poliomyelitis?”, Vaccine. 1997 Nov;15(16):1707-8.

Fiore L, Novello F, Simeoni P, Amato C, Vellucci L, De Stefano D, Grandolfo ME, Luzzi I., “Surveillance of acute flaccid paralysis in Italy: 1996-1997. AFP Study Group. Acute flaccid paralysis”, Eur J Epidemiol 1999 Sep;15(8):757-63

Friedrich F, Da-Silva EF, Schatzmayr HG., “Type 2 poliovirus recombinants isolated from vaccine-associated cases and from healthy contacts in Brazil”, Acta Virol 1996 Feb;40(1):27-33

Friedrich F, Filippis AM, Ferreira FC, Oliveira MJ, Schatzmayr HG, Da-Silva EE., “Poliovirus type 1 isolated from a vaccine-associated case of paralytic poliomyelitis in Brazil”, Braz J Med Biol Res 1996 Jan;29(1):15-8

Friedrich F, Filippis AM, Ferreira FC, Schatzmayr HG, Da-Silva EE., “Genomic characterization of type 2 polioviruses isolated from vaccine-associated cases in Brazil”, Braz J Med Biol Res 1995 Jul;28(7):733-42

Friedrich F, Filippis AM, Ferreira FC, Schatzmayr HG, Da-Silva EE., “Genomic characterization of type 3 polioviruses isolated from vaccine-associated poliomyelitis cases in Brazil”, Braz J Med Biol Res 1995 Feb;28(2):195-200

Friedrich F., “Genomic modifications in Sabin vaccine strains isolated from vaccination-associated cases, healthy contacts and healthy vaccinees”, Acta Virol 1996 Jun;40(3):157-70

Friedrich F., “Molecular evolution of oral poliovirus vaccine strains during multiplication in humans and possible implications for global eradication of poliovirus”, Acta Virol 2000 Apr;44(2):109-17

Friedrich F., “Rare adverse events associated with oral poliovirus vaccine in Brazil”, Braz J Med Biol Res 1997 Jun;30(6):695-703

Furione M, Guillot S, Otelea D, Balanant J, Candrea A, Crainic R., “Polioviruses with natural recombinant genomes isolated from vaccine-associated paralytic poliomyelitis”, Virology 1993 Sep;196(1):199-208

Georgescu MM, Balanant J, Macadam A, Otelea D, Combiescu M, Combiescu AA, Crainic R, Delpeyroux F., “Evolution of the Sabin type 1 poliovirus in humans: characterization of strains isolated from patients with vaccine-associated paralytic poliomyelitis”, J Virol 1997 Oct;71(10):7758-68

Georgescu MM, Delpeyroux F, Tardy-Panit M, Balanant J, Combiescu M, Combiescu AA, Guillot S, Crainic R., “High diversity of poliovirus strains isolated from the central nervous system from patients with vaccine-associated paralytic poliomyelitis”, J Virol 1994 Dec;68(12):8089-101

Gonzalez E, Cordero J.,  [Poliomyelitis associated with a vaccine: 2 clinical cases], Rev Med Chil. 1988 May;116(5):461-4.

Gorshunova LP, Maksimova-Todorova VA, Vanag KA, Nabokokova AV, Sadogurskaia EM., [Persistence of attenuated poliomyelitis virus in the organs of vaccinated animals.], Vopr Virusol 1980 May-Jun;(3):338-41

Greensfelder L., “Infectious diseases. Polio outbreak raises questions about vaccine”, Science. 2000 Dec 8;290(5498):1867-9.

Groom SN, Clewley J, Litton PA, Brown DW., “Vaccine-associated poliomyelitis”, Lancet. 1994 Mar 5;343(8897):609-10.

Gross TP, Khurana RK, Higgins T, Nkowane BS, Hirsch RL., “Vaccine-associated poliomyelitis in a household contact with Netherton's syndrome receiving long-term steroid therapy”, Am J Med 1987 Oct;83(4):797-800

Guillot S, Caro V, Cuervo N, Korotkova E, Combiescu M, Persu A, Aubert-Combiescu A, Delpeyroux F, Crainic R., “Natural genetic exchanges between vaccine and wild poliovirus strains in humans”, J Virol 2000 Sep;74(18):8434-43

Guillot S, Otelea D, Delpeyroux F, Crainic R., “Point mutations involved in the attenuation/neurovirulence alternation in type 1 and 2 oral polio vaccine strains detected by site-specific polymerase chain reaction”, Vaccine 1994 May;12(6):503-7

Haneberg B, Orstavik I., “Poliomyelitis associated with oral poliovaccine. Report on two cases”, Acta Paediatr Scand. 1972 Jan;61(1):105-8.

Henry P, Vital C, Du Pasquier P, Loiseau P, Barat M.,  [Subacute anterior poliomyelitis after oral polio vaccination. Anatomo-clinical study], Rev Neurol (Paris). 1972 Sep;127(3):364-70.

Hopkins CC, Dismukes WE, Glick TH, Warren RJ., “Surveillance of paralytic poliomyelitis in the United States. 1966 and 1967 cases, and 1965-1967 cases associated with oral poliovirus vaccine”, JAMA. 1969 Oct 27;210(4):694-700.

Hu XM.,  [Recent advance in research on the incidence of paralysis following immunization with live oral polio vaccine], Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi. 1985 Apr;6(2):125-7.

Ion-Nedelcu N, Dobrescu A, Strebel PM, Sutter RW., “Vaccine-associated paralytic poliomyelitis and HIV infection”, Lancet. 1994 Jan 1;343(8888):51-2.

Joce R, Wood D, Brown D, Begg N., “Paralytic poliomyelitis in England and Wales, 1985-91”, BMJ 1992 Jul 11;305(6845):79-82

Kew OM, Nottay BK, Hatch MH, Nakano JH, Obijeski JF., “Multiple genetic changes can occur in the oral poliovaccines upon replication in humans”, J Gen Virol 1981 Oct;56(Pt 2):337-47

Khalfan SA, Chomel JJ, Mallet L, Fernandes E, Lahlou AI, Lina B, Aymard M., “Paralytic poliomyelitis associated with the Sabin 3 revertant strain of poliovirus in Bahrain”, Ann Trop Paediatr 2001 Sep;21(3):223-9

Kitamura I, Hirai S, Kurashige T., “Poliomyelitis from a vaccine”, Lancet. 1969 Mar 1;1(7592):465

Kruppenbacher JP, Mertens T, Adrian M, Smolenski S, Leidel J, Eggers HJ.,  [Vaccine poliomyelitis as a complication of oral vaccination], Offentl Gesundheitswes. 1983 Oct;45(10):528-31.

Kucharska Z, Sramova H, Zdrazilek J., “Excretion of attenuated polioviruses in children vaccinated with live oral poliovirus vaccine”, J Hyg Epidemiol Microbiol Immunol 1982;26(1):74-82

Kuwert E, Thraenhart O, Hoher PG, Dorndorf W, Voit D, Blumenthal W.,  [Spinal poliomyelitis due to contact with polio vaccine virus], Dtsch Med Wochenschr. 1971 Oct;96(40):1562-8.

Li J, Zhang LB, Yoneyama T, Yoshida H, Shimizu H, Yoshii K, Hara M, Nomura T, Yoshikura H, Miyamura T, Hagiwara A., “Genetic basis of the neurovirulence of type 1 polioviruses isolated from vaccine-associated paralytic patients”, Arch Virol 1996;141(6):1047-54

Lipskaya GY, Muzychenko AR, Kutitova OK, Maslova SV, Equestre M, Drozdov SG, Bercoff RP, Agol VI., “Frequent isolation of intertypic poliovirus recombinants with serotype 2 specificity from vaccine-associated polio cases”, J Med Virol 1991 Dec;35(4):290-6

Loffel M, Meienberg O, Diem P, Mombelli G., [Vaccine poliomyelitis in an adult undergoing chemotherapy for non-Hodgkin lymphoma.], Schweiz Med Wochenschr 1982 Mar 20;112(12):419-21

Mashikian MV, Stollerman GH., “Vaccine-associated polio: a case and its lessons”, Hosp Pract (Off Ed). 1994 Sep 15;29(9):69-73, 76-7.

Mermel L, Sanchez de Mora D, Sutter RW, Pallansch MA., “Vaccine-associated paralytic poliomyelitis”, N Engl J Med. 1993 Sep 9;329(11):810-1.

Mertens T, Schurmann W, Kruppenbacher J, Rheingans K, Kellermann K, Maass G, Eggers HJ.

Mertens T, Schurmann W, Kruppenbacher JP, Eggers HJ, Rheingans K, Kellermann K, Leidel J., “Two cases of vaccine-induced poliomyelitis”, Acta Paediatr Scand. 1984 Jan;73(1):133-4.

Minor PD, “Comparative biochemical studies of type 3 poliovirus”, J Virol 1980 Apr;34(1):73-84

Mirkovic RR, Lamberts DW, Dolen J., “Recovery of vaccinal poliovirus type 1 from conjunctiva of an infant with transient, unilateral conjunctivitis”, Eur J Pediatr. 1985 Jul;144(2):210-1.

Mirkovic RR, Lamberts DW, Dolen J., “Recovery of vaccinal poliovirus type 1 from conjunctiva of an infant with transient, unilateral conjunctivitis”, Eur J Pediatr. 1985 Jul;144(2):210-1.

MMWR, “Acute flaccid paralysis associated with circulating vaccine-derived poliovirus--Philippines, 2001., MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2001 Oct 12;50(40):874-5. PMID: 11666115 [PubMed - indexed for MEDLINE]

MMWR, “Prolonged poliovirus excretion in an immunodeficient person with vaccine-associated paralytic poliomyelitis”, MMWR Morb Mortal Wkly Rep 1997 Jul 18;46(28):641-3

Morse LJ., “Poliomyelitis from a vaccine”, Lancet. 1968 Jun 15;1(7555):1312-3.

Nkowane BM, Wassilak SG, Orenstein WA, Bart KJ, Schonberger LB, Hinman AR, Kew OM., “Vaccine-associated paralytic poliomyelitis. United States: 1973 through 1984”, JAMA 1987 Mar 13;257(10):1335-40

Novello F, Lombardi F, Amato C, Santoro R, Fiore L, Grandolfo ME, Pasquini P., Paralytic poliomyelitis in Italy (1981-85)”, Eur J Epidemiol 1987 Mar;3(1):54-60

Obodowska-Zysk W., [Reaction after vaccination against poliomyelitis and discussion of 3 cases], Przegl Epidemiol. 1970;24(2):249-54.

Openshaw H, Lieberman JS., “Vaccine-related poliomyelitis: serum IgM and cerebrospinal fluid antibodies”, West J Med. 1983 Mar;138(3):420-2.

Orstavik I, Flugsrud LB, Lahelle O., “Paralytic poliomyelitis in Norway since the introduction of trivalent oral vaccine: an epidemiological and virological study”, Bull World Health Organ. 1971;45(6):733-9.

Patti AM, Santi AL, Fiore L, Vellucci L, De Stefano D, Bellelli E, Barbuti S, Fara GM; The Study Group, “ Enterovirus surveillance of Italian healthy children”, Eur J Epidemiol 2000;16(11):1035-8

Paz JA, Vallada MG, Marques SN, Casella EB, Marques HH, Marques-Dias MJ., “Vaccine-associated paralytic poliomyelitis: a case report of domiciliary transmission”, Rev Hosp Clin Fac Med Sao Paulo 2000 May-Jun;55(3):101-4

Petrilli FL, Crovari P.,  [On the possible consequences of the diffusion of the virus after poliomyelitis vaccination with attenuated poliovirus vaccine], G Ig Med Prev. 1967 May-Jun;8(3):313-23.

Pitzurra M, Iorio A., [Etiological studies in cases of anterior acute poliomyelitis (AAP) verified in Umbria and in the Marche since the year 1964], Ann Sclavo. 1971 May-Jun;13(3):299-304.

Ponnuraj EM, John TJ, Levin MJ, Simoes EA., “Sabin attenuated LSc/2ab strain of poliovirus spreads to the spinal cord from a peripheral nerve in bonnet monkeys (Macaca radiata)”, J Gen Virol 2001 Jun;82(Pt 6):1329-38

Prevots DR, Ciofi degli Atti ML, Sallabanda A, Diamante E, Aylward RB, Kakariqqi E, Fiore L, Ylli A, van der Avoort H, Sutter RW, Tozzi AE, Panei P, Schinaia N, Genovese D, Oblapenko G, Greco D, Wassilak SG., “Outbreak of paralytic poliomyelitis in Albania, 1996: high attack rate among adults and apparent interruption of transmission following nationwide mass vaccination”, Clin Infect Dis 1998 Feb;26(2):419-25

Problems of live virus vaccine-associated poliomyelitis a paralytic case with isolation of all three poliovirus types”, Med Microbiol Immunol (Berl) 1983;172(1):13-21

Querfurth H, Swanson PD., “Vaccine-associated paralytic poliomyelitis. Regional case series and review”, Arch Neurol 1990 May;47(5):541-4

Rocchi G, Giannini V, Provvidenza G, Andreoni G., [Poliomyelitis due to poliovirus 3, with fatal outcome in an infant

Rosenthal T, Michaeli D., [Vaccine-associated poliomyelitis], Harefuah. 1976 Jan 1;90(1):25-6.

Ross RT., “Intramuscular injections and vaccine-associated poliomyelitis”, N Engl J Med. 1995 Jul 6;333(1):63;

Santoshkumar A., “Transmission of live vaccine viruses from vaccinated persons to others”, Indian Pediatr. 2000 Jul;37(7):794-5.

Schonberger LB, McGowan JE Jr, Gregg MB., “Vaccine-associated poliomyelitis in the United States, 1961-1972”, Am J Epidemiol 1976 Aug;104(2):202-11

Sepkowitz S., “Intramuscular injections and vaccine-associated poliomyelitis”, N Engl J Med. 1995 Jul 6;333(1):64.

Shaw EB, Cesario TC., “Vaccine-derived poliomyelitis”, Am J Dis Child. 1970 Jun;119(6):546

Shi OS.,  [Observations on immune persistence after vaccination with attenuated polio vaccine], Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi. 1981 May;15(3):148-50.

Slater PE., “Role of EIPV in 1988 Israel polio outbreak”, Vaccine. 1993 Sep;11(12):1269.

Smith JW, Wherry PJ., “Poliomyelitis surveillance in England and Wales, 1969-1975”, J Hyg (Lond) 1978 Feb;80(1):155-67

Stambos V, Brussen KA, Turnbull A, Thorley B, Kennett M., “Report of the Australian National Polio Reference Laboratory, 1 July to 31 December 2000”, Commun Dis Intell 2001 Apr;25(2):54-8

Strebel PM, Aubert-Combiescu A, Ion-Nedelcu N, Biberi-Moroeanu S, Combiescu M, Sutter RW, Kew OM, Pallansch MA, Patriarca PA, Cochi SL., “Paralytic poliomyelitis in Romania, 1984-1992. Evidence for a high risk of vaccine-associated disease and reintroduction of wild-virus infection”, Am J Epidemiol 1994 Dec 15;140(12):1111-24

Strebel PM, Ion-Nedelcu N, Baughman AL, Sutter RW, Cochi SL., “Intramuscular injections within 30 days of immunization with oral poliovirus vaccine--a risk factor for vaccine-associated paralytic poliomyelitis”, N Engl J Med 1995 Feb  23;332(8):500-6

Strebel PM, Sutter RW, Cochi SL, Biellik RJ, Brink EW, Kew OM, Pallansch MA, Orenstein WA, Hinman AR., “Epidemiology of poliomyelitis in the United States one decade after the last reported case of indigenous wild virus-associated disease”, Clin Infect Dis 1992 Feb;14(2):568-79

Sullivan AA, Boyle RS, Whitby RM., “Vaccine-associated paralytic poliomyelitis”, Med J Aust. 1995 Oct 16;163(8):423-4.

Sutter RW, Brink EW, Cochi SL, Kew OM, Orenstein WA, Biellik RJ, Hinman AR., “A new epidemiologic and laboratory classification system for paralytic poliomyelitis cases”, Am J Public Health 1989 Apr;79(4):495-8

Sutter RW, Patriarca PA, Suleiman AJ, Brogan S, Malankar PG, Cochi SL, Al-Ghassani AA, el-Bualy MS., “Attributable risk of DTP (diphtheria and tetanus toxoids and pertussis vaccine) injection in provoking paralytic poliomyelitis during a large outbreak in Oman”, J Infect Dis 1992 Mar;165(3):444-9

Swanson PD, McAlister R, Peterson DR., “Poliomyelitis associated with type 2 virus. Paralytic disease in the father of a recently immunized child”, JAMA. 1967 Sep 4;201(10):771-3.

Tate CA, Johnson GD., “Case report: acute vaccine-associated paralytic poliomyelitis”,  Muscle Nerve. 1997 Feb;20(2):253-4.

Tsilimigras CW, Schoub BD., “Characterisation of two different types of poliovirus isolated from a patient”, J Infect 1988 Sep;17(2):159-61

Tulchinsky TH, Birkhead G., “More on vaccine-associated paralytic poliomyelitis”, N Engl J Med. 1993 Dec 23;329(26):1968-9.

vaccinated with Sabin vaccine], G Mal Infett Parassit. 1967 Jul;19(7):463-5

Walter Z, Walter T.,  [6 cases of poliomyelitis associated with oral immunization], Wiad Lek. 1973 May 15;26(10):901-5.

Weibel RE, Benor DE., “Reporting vaccine-associated paralytic poliomyelitis: concordance between the CDC and the National Vaccine Injury Compensation Program”, Am J Public Health 1996 May;86(5):734-7

Wiechers D., “Electrophysiology of acute polio revisited. Utilizing newer EMG techniques in vaccine-associated disease”, Ann N Y Acad Sci. 1995 May 25;753:111-9.]

Wilson J, Robinson R., “Letter: Poliomyelitis after contact with recently vaccinated infant”, Br Med J. 1974 Apr 6;2(909):53.

Wright PF, Hatch MH, Kasselberg AG, Lowry SP, Wadlington WB, Karzon DT., “Vaccine-associated poliomyelitis in a child with sex-linked agammaglobulinemia”, J Pediatr 1977 Sep;91(3):408-12

Wutzler P, Sprossig M, Schneider J, Ullrich K, Bothig B., [Complications following preventive oral poliomyelitis vaccination], Padiatr Grenzgeb. 1984;23(5):289-97.

Wyatt HV., “Vaccine-associated poliomyelitis”, Lancet. 1994 Mar 5;343(8897):610.

Yoneyama T, Hagiwara A, Hara M, Shimojo H., “Alteration in oligonucleotide fingerprint patterns of the viral genome in poliovirus type 2 isolated from paralytic patients”, Infect Immun 1982 Jul;37(1):46-53

Yoshida H, Horie H, Matsuura K, Miyamura T., “Characterisation of vaccine-derived polioviruses isolated from sewage and river water in Japan”, Lancet 2000 Oct 28;356(9240):1461-3


Immunosupresja po szczepionce przeciw polio

Buimovici-Klein E, Cooper LZ., “Immunosuppression and isolation of rubella virus from human lymphocytes after vaccination with two rubella vaccines”, Infect Immun 1979 Jul;25(1):352-6

Hussey GD, Goddard EA, Hughes J, Ryon JJ, Kerran M, Carelse E, Strebel PM, Markowitz LE, Moodie J, Barron P, Latief Z, Sayed R, Beatty D, Griffin DE., “The effect of Edmonston-Zagreb and Schwarz measles vaccines on immune response in infants”,  J Infect Dis 1996 Jun;173(6):1320-6

Khalfan S, Aymard M, Lina B, Thouvenot D, Schuffenecker I, Foray S, Fernandes E, Baig B., “Epidemics of aseptic meningitis due to enteroviruses following national immunization days in Bahrain”, Ann Trop Paediatr 1998 Jun;18(2):101-9

Rajagopalan P, Kumar R, Malaviya AN, “A study of humoral and cell-mediated immune response following typhoid vaccination in human volunteers”, Clin Exp Immunol 1982 Feb;47(2):275-82

Stickl H, Helming M., [Purulent meningitides following smallpox vaccination. On the problem of post-vaccinal decrease of resistance]., Dtsch Med Wochenschr. 1966 Jul 22;91(29):1307-10.

Stratton KR, Howe CJ, Johnston RB Jr., “Adverse events associated with childhood vaccines other than pertussis and rubella. Summary of a report from the Institute of Medicine”, JAMA 1994 May 25;271(20):1602-5

Walter R, Hartmann K, Pool V, Gargiullo P, Kuhn M., [Reactivation of herpes virus infections by vaccination: evidence or coincidence?], Schweiz Med Wochenschr 2000 Nov 4;130(44):1685-8

Walter R, Hartmann K, Pool V, Gargiullo P, Kuhn M., [Reactivation of herpes virus infections by vaccination: evidence or coincidence]?, Schweiz Med Wochenschr. 2000 Nov 4;130(44):1685-8. German. - PMID: 11103441

Wiersbitzky S, Bruns R, Mentel R., [Increased risk of invasive bacterial infections after preventive mumps-measles-rubella vaccination]?, Kinderarztl Prax. 1993 Jun;61(4-5):170-1. German. No abstract available. - PMID: 8361148


Przypadki ciężkich uogólnionych reakcji poszczepiennych

Orenstein WA., DTP vaccine litigation, 1988., Am J Dis Child. 1990 May;144(5):517.

Sankale M, Bourgeade A, Wade F, Beye B., [Contribution to the study of vaccinal reactions observed outside Dakar], Bull Soc Med Afr Noire Lang Fr. 1966;11(3):617-23.

Sepkowitz S., Adverse reactions of medical organizations to DTP vaccine: the vaccine-related compensation bill., J Okla State Med Assoc. 1989 Jan;82(1):21-4. No abstract available., PMID: 2926532 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Berger K, Ehrengut W., [Vaccination lesions and vaccinia-strains]., Dtsch Med Wochenschr. 1971 Sep 17;96(38):1511.

Greshilo MS, Gorchitsa LV., [Postvaccinal complications in children inoculated against smallpox]., Pediatr Akus Ginekol. 1974 Sep-Oct;(5):14-5. Ukrainian. No abstract available., PMID: 4459797 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Larsen AA., A severe complication of smallpox vaccination., Can Med Assoc J. 1966 Jun 18;94(25):1316-7. 80:

Braginskaia VP, Sokolova AF., [Postinoculation complications in smallpox vaccination of children]., Sov Med. 1971 Jun;34(6):121-5. Russian. No abstract available., PMID: 4398905 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Ressler P.,  [Evaluation of cerebral function disturbances following smallpox vaccination], Z Arztl Fortbild (Jena). 1977 Mar 15;71(6):289-93.

Giovannucci M., [Convulsive syndrome following anti-poliomyelitis vaccination (Salk)]., Riv Sper Freniatr Med Leg Alien Ment. 1967 Oct 31;91(5):1185-94.

Del Campo A., Physiological changes of the vaccinated organism: a basis for the interpretation of the clinical complications due to prophylactic vaccines., Prog Immunobiol Stand. 1969;3:280-4.

Mandal GS, Mukhopadhyay M, Bhattacharya AR., “Adverse reactions following tetanus toxoid injection”,  J Indian Med Assoc. 1980 Jan 16;74(2):35-7

McEwen J., “Early-onset reaction after measles vaccination. Further Australian reports”, Med J Aust 1983 Nov 12;2(10):503-5

[Study of reactions to the Di-Te-A1 vaccine for adults]., Srp Arh Celok Lek. 1970 Apr;98(4):569-76.

Lachgar T, Soupison T, Roche-Sicot J.,  [Immuno-allergic meningeal reaction following anti-flavivirus vaccination]., Presse Med. 1994 Oct 22;23(32):1493

Barkin RM, Jabhour JT., “Reactions to pertussis immunization”, J Pediatr. 1986 Jun;108(6):1041-3.

Benjamin CM, Silman AJ., Adverse reactions and mumps, measles and rubella vaccine., J Public Health Med. 1991 Feb;13(1):32-4.

Boling HL., An adult's reaction to measles vaccine., Am J Nurs. 1980 Aug;80(8):1442-3.

Braginskaia VP, Sokolova AF, Livanova LV., [Complications following immunization of children with several vaccines]., Vopr Okhr Materin Det. 1971 Aug;16(8):18-24.

Briantseva VV., [On vaccine reactions in children], Vopr Okhr Materin Det. 1968 Sep;13(9):87.

Burkholder JN., “Severe vaccine reaction”, Can Med Assoc J. 1978 May 6;118(9):1027.

Burianova B, Hegerova H, Hybaskova J, Malicky J, Pruchova J, Puzanova L, Vlcek J., [Reactions after immunization with the triple vaccine against diphtheria, tetanus, and pertussis], Cesk Pediatr. 1981 Nov;36(11):646-7.

Calomiirescu A, Lucian M, Mihal I., [Postvaccinal reaction in children vaccinated with DPT trivaccine], Microbiol Parazitol Epidemiol (Bucur). 1966 Mar-Apr;11(2):163-72

Carmeli Y, De-Medina T., “Serious hepatitis B vaccine adverse reactions, are they immune-mediated?”, Vaccine. 1993 Oct;11(13):1358-9

Chandra RK., “Reactions following measles vaccination”, Indian J Pediatr. 1967 Nov;34(238):423-4.

Cooverji ND, D'Sa JA., Reactions to adsorbed triple vaccine., Indian Pediatr. 1975 Sep;12(9):875-7.

Dittman S.,  [Atypical reactions after vaccination]., Beitr Hyg Epidemiol. 1981;25:1-274.

Duclos P., “Adverse events after hepatitis B vaccination”, CMAJ. 1992 Oct 1;147(7):1023-6.                

Egorova NB., [Anaphylactic reaction and antitoxin titer following aerosol and subcutaneous immunization against tetanus]., Zh Mikrobiol Epidemiol Immunobiol. 1968 Apr;45(4):63-8.

Fedotova AM., [The pathogenesis of manifestations of nonspecific allergy during vaccinations], Pediatriia. 1967 Jan;46(1):56-60.

Geraghty KC., A call for clinical prudence in use of DTP and other vaccines., Pediatrics. 1984 Nov;74(5):902-3.

Giampietro PG, Bruno G, Grandolfo M, Businco L., Adverse reaction to measles immunization., Eur J Pediatr. 1993 Jan;152(1):80.

Goodwin CS., “Smallpox vaccination: risks are involved”, Med J Aust. 1981 Feb 7;1(3):139.

Guillevin L, Levy Y., [Hypersensitivity reaction following vaccination against influenza]., Presse Med. 1983 Jun 18;12(26):1668-9.

Graham DR., Reactions to tetanus toxoid., JAMA. 1983 Sep 9;250(10):1273-4.

Grasser R., [Reactions to diphtheria-tetanus-pertussis vaccines and their causes]., Arch Exp Veterinarmed. 1965 Apr;19(1):311-5.

Hennessen W, Quast U., [Side effects of whooping cough inoculation], Fortschr Med 1979 Oct 25;97(40):1772-4

Johnstone T, Arcand TA., Adverse reactions associated with DTP immunizations., Pediatrics. 1982 Nov;70(5):829.

Koval'skaia SI., [Anaphylactogenic properties of ADT-, PDT- and APDT vaccines under experimental conditions], Zh Mikrobiol Epidemiol Immunobiol. 1969 Jan;46(1):65-71

Leonida D., Complications of Rubella vaccine inoculation among 8,051 school children., Wis Med J. 1971 Oct;70(10):217-8.

Leung AK., Anaphylaxis to DPT vaccine., J R Soc Med. 1985 Feb;78(2):175

Melchior JC., “Infantile spasms and immunisation in the first year of life”, Neuropadiatrie. 1971 Jul;3(1):3-10.

Miller E., “Collapse reactions after whole cell pertussis vaccination”, BMJ. 1998 Mar 21;316(7135):876

Muller I, Haupt M.,  [Vaccination complications following triple vaccination]., Kinderarztl Prax. 1979 May;47(5):269-75.

[No authors listed], Pertussis vaccine and infantile spasms., Lancet. 1983 Jul 30;2(8344):278-9. No abstract available., PMID: 6135098 [PubMed - indexed for MEDLINE]

[No authors listed], Reactions to DTP and DT vaccines., Med J Aust. 1983 Apr 30;1(9):405-6.

Olsen OF.,  [Complications of MMR vaccinations], Ugeskr Laeger. 1993 Jul 26;155(30):2359-60.

Pazdyga R, Szestakowska-Pazdyga K., [General severe postvaccination reactions in pregnant women vaccinated against typhoid fever], Wiad Lek. 1967 Apr 1;20(7):655-7.

Petrovic R.,  [Study of reactions to the Di-Te-A1 vaccine for adults], Srp Arh Celok Lek. 1970 Apr;98(4):569-76.

Pollock TM, Miller E, Mortimer JY, Smith G., “Post-vaccination symptoms following DTP and DT vaccination”, Dev Biol Stand 1985;61:407-10,

Reinert P, Lemerle S, Kohout G, Bernaudin F., [Complications of measles and antimeasles vaccination]., Ann Pediatr (Paris). 1984 Jun;31(6):477-80.

Robinson IG., “Unusual reaction to tetanus toxoid”, N Z Med J. 1981 Nov 11;94(695):359.

Serban O, Toacsen E., [Treatment failures and accidents following rabies vaccination. Postvaccinal reactivity. Reconsiderations and updating], Rev Ig Bacteriol Virusol Parazitol Epidemiol Pneumoftiziol Bacteriol Virusol Para29. 1984 Jan-Mar;29(1):27-40.

Siddiqui MA, Lin FY, Trostel B, Israel E, Dwyer DM., “Adverse events following DTP immunization in Maryland, 1987”, Md Med J 1989 Jul;38(7):556-9

Tilz GP, Heschl R.,  [Anaphylactic reactions following vaccinations], Dtsch Med Wochenschr. 1973 May 18;98(20):1047.

Vlasimska H, Smejkalova H., [Reactions after vaccination against tick-borne encephalitis.], Epidemiol Mikrobiol Imunol 1995 Mar;44(1):26-8

Yeolekar ME., “Rabies vaccine and its complications”, J Assoc Physicians India. 1991 Sep;39(9):663-4

Zakharova MS, Vares AM, Vorob'eva AI, Ustinova VG.,  [Reactions to adsorbed pertussis-diphtheria-tetanus vaccine], Pediatriia. 1971 Jan;50(1):65-8

Gross TP, Milstien JB, Kuritsky JN., Bulging fontanelle after immunization with diphtheria-tetanus-pertussis vaccine and diphtheria-tetanus vaccine., J Pediatr. 1989 Mar;114(3):423-5.

Mathur R, Kumari S., Bulging fontanel following triple vaccine., Indian Pediatr. 1981 Jun;18(6):417-8.Choroby skóry po szczepieniach

Ajithkumar K, Anand U, Pulimood S, Chandi SM, George S, Jacob CK, Thomas PP., “Vaccine-induced necrobiotic granuloma”, Clin Exp Dermatol. 1998 Sep;23(5):222-4.

Albert JM, Ott HJ., “Calcifying dermatomyositis following antitetanus vaccination”, Arch Intern Med 1983 Jul;143(7):1457-8

Bardazzi F, Landi C, Orlandi C, Neri I, Varotti C., “Graham Little-Piccardi-Lasseur syndrome following HBV vaccination”, Acta Derm Venereol. 1999 Jan;79(1):93.

Bierschenk H, Knabe J., [Psoriasis vulgaris in expert testimony on vaccination damage], Z Gesamte Hyg. 1968 Oct;14(10):768-70.

Briukhanova LK, Privalova GK.,  [Lyell's syndrome following vaccination with diphtheria-pertussis-tetanus

Cherry JD, Jahn CL., “Concomitant enterovirus infecton, smallpox vaccination, and exanthem”, J Pediatr. 1965 Oct;67(4):679-81.

Confino I, Passwell JH, Padeh S., “Erythromelalgia following influenza vaccine in a child”, Clin Exp Rheumatol 1997 Jan-Feb;15(1):111-3

Copeman, P W, "Skin Complications of Smallpox Vaccination", Practitioner, 197:793-800, Dec 1966.

Daoud MS, Dicken CH., “Anetoderma after hepatitis B immunization in two siblings”, J Am Acad Dermatol. 1997 May;36(5 Pt 1):779-80.

De Silva L, Rogers M., “Hepatitis B vaccine: urticarial reaction”, Med J Aust. 1985 Sep 30;143(7):323-4.

Denning, DW, et al, "Skin Rashes After Triple Vaccine," Arch Disorder Child, May 1987, 62(5): 510-511.

Di Giusto CA, Bernhard JD., “Erythema nodosum provoked by hepatitis B vaccine”, Lancet. 1986 Nov 1;2(8514):1042.

Drago F, Rampini P, Lugani C, Rebora A., “Generalized morphoea after antitetanus vaccination”, Clin Exp Dermatol. 1998 May;23(3):142.

Ehrengut W., “Dermatomyositis and vaccination”, Lancet. 1978 May 13;1(8072):1040-1.

Farkas E, Nyerges G, Kiss S.,  [Late dermal complication of smallpox vaccination], Orv Hetil. 1969 Jul 20;110(29):1690-2.

Fernandez-Funez A, Polo Romero FJ., [Juvenile dermatomyositis concomitant with hepatitis B vaccination], Med Clin (Barc). 1998 Nov 21;111(17):675.

Goolsby PL., “Erythema nodosum after Recombivax HB hepatitis B vaccine”, N Engl J Med. 1989 Oct 26;321(17):1198-9.

Illingsworth R., “Skin rashes after triple vaccine”, Arch Dis Child. 1987 Sep;62(9):979.

Jani FM, Gray JP, Lanham J., “Influenza vaccine and dermatomyositis”, Vaccine. 1994 Nov;12(15):1484.

Kass E, Straume S, Mellbye OJ, Munthe E, Solheim BG., “Dermatomyositis associated with BCG vaccination”, Scand J Rheumatol 1979;8(3):187-91

Kompier, A J, "Some Skin Diseases caused by Vaccinia Virus [Smallpox]," Ned Milt Geneesk T, 15:149-157, May 1962.

Krapp R, Holzmann H., [Revaccination and primary psoriatic manifestation--expert opinion]., Berufsdermatosen. 1973;21(6):254-61.

Kumbar UN, Varkey B., “Urticarial rash, periorbital edema following influenza (bivalent) vaccination”, Can Med Assoc J. 1977 Apr 9;116(7):724.

Laude TA., “Herald patch in a DPT injection site”, J Am Acad Dermatol. 1981 Oct;5(4):475-6.

Leung AK., “Erythema multiforme following DPT vaccination”, J R Soc Med. 1984 Dec;77(12):1066-7.

Loche F, Schwarze HP, Thedenat B, Carriere M, Bazex J., “Erythema multiforme associated with hepatitis B immunization”, Clin Exp Dermatol. 2000 Mar;25(2):167-8.

Lupton GP, "Discoid lupus erythematosus occurring in a smallpox vaccination scar," J Am Acad Dermatol, 1987 Oct; 17(4):688-690.

Maddox PR, Motley RJ., “Sweet's syndrome: a severe complication of pneumococcal vaccination following emergency splenectomy”, Br J Surg. 1990 Jul;77(7):809-10.

Manzano E, Grau A, Sequeira E, Valles JA.,  [Possible toxicoderma secondary to influenza vaccination], Aten Primaria. 2000 Oct 15;26(6):429.

Murphy LA, Buckley C., “Gianotti-Crosti syndrome in an infant following immunization”, Pediatr Dermatol 2000 May-Jun;17(3):225-6

Noble JP, de Gennes C, Bousquet O., [Skin diseases related to hepatitis B vaccine], Gastroenterol Clin Biol. 1997;21(1):87.

Nosov SD, Braginskaia VP., [Systematization of reactions developing after prophylactic vaccination]., Pediatriia. 1972 Feb;51(2):10-5.

Orlans D, Verbov J., “Skin reactions after triple vaccine”, Practitioner. 1982 Jul;226(1369):1295-6.

Pembroke AC, Marten RH., “Unusual cutaneous reactions following diphtheria and tetanus immunization”, Clin Exp Dermatol. 1979 Sep;4(3):345-8.

Piriatinskaia RG.,  [Vaccination eczema in a child], Vestn Dermatol Venerol. 1968 Aug;42(8):73.

Polster H.,  [Mastocytosis (Urticaria pigmentosa) and small pox vaccination], Kinderarztl Prax. 1966 Jun;34(6):241-7.

Rabaud C, Barbaud A, Trechot P., “First case of erythermalgia related to hepatitis B vaccination”, J Rheumatol. 1999 Jan;26(1):233-4.

Radeff B, Harms M., “Acute febrile neutrophilic dermatosis (Sweet's syndrome) following BCG vaccination”, Acta Derm Venereol 1986;66(4):357-8

Resik Aguirre S, Sariol Curbelo CA, Alvarez Vega M, Marrero Suarez M., [Anomalous response of antibodies in rash-causing viral infections.], Rev Cubana Med Trop 1996;48(1):56-8

Rogerson SJ, Nye FJ., “Hepatitis B vaccine associated with erythema nodosum and polyarthritis”, BMJ. 1990 Aug 11;301(6747):345.

Sakaguchi M, Nakayama T, Inouye S, “Cases of systemic immediate-type urticaria associated with acellular diphtheria-tetanus-pertussis vaccination”, Vaccine 1998 Jul;16(11-12):1138-40

Sawada Y, Ogawa S., [Case of skin ulcer due to influenza HA vaccination], Nippon Hifuka Gakkai Zasshi. 1983 Nov;93(12):1297-301.

Schmutz JL, Posth M, Granel F, Trechot P, Barbaud A., [Localized scleroderma after hepatitis B vaccination], Presse Med. 2000 May 27-Jun 3;29(19):1046

Shirasawa K, Akai K, Kawaguchi Y, Maeda S, Nagahara S, Toyoda H, Kurata T., “Widespread eczema vaccinatum acquired by contacts. A report of an autopsy case”, Acta Pathol Jpn 1979 May;29(3):435-55

Skowron F, Grezard P, Berard F, Balme B, Perrot H., “Persistent nodules at sites of hepatitis B vaccination due to aluminium Sensitization”!, Contact Dermatitis. 1998 Sep;39(3):135-6

Swaak AJ.,  [Local reactions following booster injections with DWTP-vaccine (diphtheria-whooping cough-tetanus-poliovirus vaccine) in children born in 1960 and 1961], Ned Tijdschr Geneeskd. 1966 Feb 12;110(7):332-4.

Tidstrom B.,  [Eczema vaccinatum], Ugeskr Laeger. 1966 Jan 6;128(1):18-20.

vaccine in a 9-month-old child], Pediatriia. 1979 Feb;(2):60-1.

Weber, G et al, "Skin Lesions Following Vaccinations," Deutsch Med Wschr, 88:1878-1886, S7 Sept 1963.

Wiersbitzky S, Bruns R, Schmidt U.,  [Extremely marked local reaction (erythema, swelling, pain) after the 1st and 2nd DPT vaccination?], Kinderarztl Prax. 1993 Aug;61(6):235-6.

Wiersbitzky S, Bruns R.,  [Febrile exanthema following measles vaccination--risk of recurrence in the 2d measles vaccination?], Kinderarztl Prax. 1991 Dec;59(12):384-5.

Wolf F, Grezard P, Berard F, Clavel G, Perrot H,.“Generalized granuloma annulare and hepatitis B vaccination”, Eur J Dermatol 1998 Sep;8(6):435-6

Zabel J, Karas Z.,  [Malherbe's calcifying epithelioma of the skin of the arm at the site of Di-Per-Te vaccination], Przegl Dermatol. 1984 May-Jun;71(3):269-72.


Przypadki nowotworów i białaczek poszczepiennych

Allerberger, F, "An Outbreak of Suppurative Lymphadenitis Connected with BCG Vaccination in Austria- 1990/1991," Am Rev Respir Disorder, Aug 1991, 144(2) 469.

Babinkov VI, Shapiro AM.,  [The effect of chronic hyperimmunization with APDT vaccine on the

Bazex A, Dupre A, Christol B.,  [Cancer on a smallpox vaccination scar], Bull Soc Fr Dermatol Syphiligr. 1968;75(6):743-6.

Bichel, "Post-vaccinial Lymphadenitis Developing into Hodgkin’s Disease", Acta Med Scand, 1976, Vol 199, p523-525.

Bolognesi, DP, "Potential Leukemia Virus Subunit Vaccines: Discussion", Can Research, Feb 1976, 36(2 pt 2):655-656.

Brearley MJ., "Vaccine-associated feline sarcomas", Vet Rec. 2001 May 5;148(18):580.

Breton J, Caroff J, Hadengue A, Derobert L.,  [Malignant postvaccinal syndrome: 2 cases], Med Leg Dommage Corpor. 1968 Apr;1(2):172-6.

Castrow FF, Williams TE., "Basal-cell epithelioma occurring in a smallpox vaccination scar", J Dermatol Surg. 1976 May;2(2):151-2.

Colon, VF, et al, "Vaccinia Necrosum as a Clue to Lymphatic Lymphoma", Geriatrics, Dec 1968, 23:81-82.

development of leukemia in mouse lines AKR and CC56BR], Biull Eksp Biol Med. 1972 Feb;13(2):89-92.

Escudero Nafs FJ, Guarch Troyas R, Perez Montejano-Sierra M, Colas San Juan C., "Basal cell carcinoma in a vaccination scar", Plast Reconstr Surg. 1995 Jan;95(1):199-200.

Friedman MM, Miller-Cranko JA., "Malignancy in a smallpox vaccination scar. Report on another case", Cent Afr J Med. 1972 Jul;18(7):142.

Geiser JD., [Malignant tumors--complications of scars caused by smallpox vaccinations], Schweiz Rundsch Med Prax. 1970 Aug 11;59(32):1158-61.

Glathe, H et al, "Evidence of Tumorigenic Activity of Candidate Cell Substrate in Vaccine Production by the Use of Anti-Lymphocyte Serum", Development Biol Std, 1977, 34:145-148.

Goncalves JC., "Malignant change in smallpox vaccination scars", Arch Dermatol. 1966 Feb;93(2):229-30.

Hartstock, , ""Post-vaccinial Lymphadenitis: Hyperplasia of Lymphoid Tissue That Simulates Malignant Lymphomas", Apr 1968, Cancer, 21(4):632-649.

Hazelrigg DE., "Basal cell epithelioma in a vaccination scar", Int J Dermatol. 1978 Nov;17(9):723-5.

Hugoson, G et al, "The Occurrence of Bovine Leukosis Following the Introduction of Babesiosis Vaccination", Bibl Haemat, 1968, 30:157-161.

Kulwin MH., "Basal cell epithelioma in smallpox vaccination scar-fifty years later", IMJ Ill Med J. 1975 Dec;148(6):612-3.

Larsen AA., "A severe complication of smallpox vaccination", Can Med Assoc J. 1966 Jun 18;94(25):1316-7.

Marmelzat WL., "Malignant tumors in smallpox vaccination scars: a report of 24 cases", Arch Dermatol. 1968 Apr;97(4):400-6.

Neumann G.,  [Relation of vaccination to childhood malignancy], Med Klin. 1980 Jan 18;75(2):72-5. German.

Omokoku B, Castells S, "Post-DPT inoculation cervical lymphadenitis in children." N Y State J Med 1981 Oct;81(11):1667-1668.

Panizzon R., "Basal cell epithelioma in a BCG vaccination scar", Arch Dermatol. 1980 Apr;116(4):381.

Park-Dincsoy, H et al, "Lymphoid Depletion in a case of Vaccinia Gangrenosa", Laval Med, Jan 1968, 39:24-26.

Porter D, Earle J., "Jadassohn tumour arising at smallpox vaccination site", Br J Dermatol. 1972 Feb;86(2):177-9.

Reed WB, Wilson-Jones E., "Malignant tumors as a late complication of vaccination", Arch Dermatol. 1968 Aug; 98(2):132-5.

Rich JD, Shesol BF, Horne DW 3rd., "Basal cell carcinoma arising in a smallpox vaccination site", J Clin Pathol. 1980 Feb;33(2):134-5.

Riley KA., "Basal cell epithelioma in smallpox vaccination scar. Report of a case", Arch Dermatol. 1970 Apr;101(4):416-7.

Stewart, AM, et al, "Aetiology of Childhood Leukaemia", Lancet, 16 Oct, 1965, 2:789-790. [Listed under Vaccine Adverse Reactions.]

Watkins SM, Williams JR, Turnbull AL., "Latent period of 9 years in the presentation of a myeloproliferative disorder", Scand J Haematol 1983 Sep;31(3):280-2

Zayid I, Farraj S., "Granuloma pyogenicum--a hitherto unrecognized complication of smallpox vaccination", Br J Dermatol. 1974 Mar;90(3):293-9.

Zelickson AS., "Basal cell epithelioma at site and following smallpox and vaccination", Arch Dermatol. 1968 Jul;98(1):35-6.Zapalenie naczyniówki oka


Esmaeli-Gutstein B, Winkelman JZ. “Uveitis associated with varicella virus vaccine”, Am J Ophthalmol 1999 Jun;127(6):733-4

Granel B, Berbis P, Serratrice J, Pelletier J, Disdier P, Weiller PJ., [An unusual cause of long-term fever: Behcet disease.], Presse Med 1999 Dec 18-25;28(40):2221-2

Knopf HL., Recurrent uveitis after influenza vaccination., Ann Ophthalmol. 1991 Jun;23(6):213-4., PMID: 1746814 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Islam SM, El-Sheikh HF, Tabbara KF., “Anterior uveitis following combined vaccination for measles, mumps and rubella (MMR): a report of two cases”, Acta Ophthalmol Scand 2000 Oct;78(5):590-2

Iwase K, Fujii Y, Nakashima I, Kato N, Fujino Y, Kawashima H, Mochizuki M., “A new method for induction of experimental autoimmune uveoretinitis (EAU) in mice”, Curr Eye Res 1990 Mar;9(3):207-16

Ramanathan S, de Kozak Y, Saoudi A, Goureau O, Van der Meide PH, Druet P, Bellon B., ”Recombinant IL-4 aggravates experimental autoimmune uveoretinitis in rats”, J Immunol 1996 Sep 1;157(5):2209-15

Willbanks GA, Rootman DS, Jay V, Wiggert B, Chamberlain J, Inman RD, “Experimental autoimmune uveitis in HLA-B27 transgenic mice”, Hum Immunol 1997 Apr 1;53(2):188-94

Uveoretinitis in rabbits following immunization with interphotoreceptor retinoid-binding protein”, Exp Eye Res 1987 Mar;44(3):425-38

Hempel E, Tilgner S, Meyer W, Schroder KD., Experimental chorioretinitis in rabbits following injection of autologous retina in Freund's complete adjuvant., Exp Eye Res. 1976 Oct;23(4):399-401.

De Kozak Y, FRE, Usui M, Faure JP., Experimental autoimmune uveoretinitis. Ultrastructure of chorioretinal lesions induced in guinea pigs by immunization against the outer rods of the bovine retina, Arch Ophtalmol (Paris). 1976 Mar;36(3):231-48., PMID: 137707

Tilgner S, Meyer W, Hempel E, Schroder KD., Experimental allergic chorioretinitis in rabbits following immunization to homologous retina., Exp Eye Res. 1973 Jan 1;15(1):71-3. No abstract available., PMID: 4683842Przypadki nieustalonych infekcji poszczepiennych

Whittle HC, Aaby P, Samb B, Jensen H, Bennett J, Simondon F., “Effect of subclinical infection on maintaining immunity against measles in vaccinated children in West Africa”, Lancet 1999 Jan 9;353(9147):98-102

Wu T, Wang SL, Xiang YZ., [Study on the subclinical infection of the recipients of measles vaccine], Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi 1996 Apr;17(2):70-2


Schorzenia grasicy a szczepionki

Antmann K, Anderlik P, Ohar A, Szeri I, Banos Z., [Interaction between Bordetella pertussis vaccine and chlorpromazine in mice.], Acta Pharm Hung 1995 Sep;65(5):163-6


Thimerosal a szczepionki
 

Blaskett AC, Walden NB, Kleinbergs IO, Rasmussen HC., Thiomersal preservative, pertussis vaccine and intussusceptions of the bowel in mice.

J Biol Stand. 1978 Oct;6(4):267-70., Lindemayr H, Drobil M, Ebner H., [Reactions to vaccinations against tetanus and tick-borne encephalitis caused by merthiolate (thiomersal).], Hautarzt 1984 Apr;35(4):192-6


Zapalenie tarczycy

Toft J, Larsen S, Toft H., “Subacute thyroiditis after hepatitis B vaccination”, Endocr J. 1998 Feb;45(1):135.


Zapalenie błony naczyniowej (uveitis)

Esmaeli-Gutstein B, Winkelman JZ. “Uveitis associated with varicella virus vaccine”, Am J Ophthalmol 1999 Jun;127(6):733-4

Granel B, Berbis P, Serratrice J, Pelletier J, Disdier P, Weiller PJ., [An unusual cause of long-term fever: Behcet disease.], Presse Med 1999 Dec 18-25;28(40):2221-2

Knopf HL., Recurrent uveitis after influenza vaccination., Ann Ophthalmol. 1991 Jun;23(6):213-4., PMID: 1746814

Islam SM, El-Sheikh HF, Tabbara KF., “Anterior uveitis following combined vaccination for measles, mumps and rubella (MMR): a report of two cases”, Acta Ophthalmol Scand 2000 Oct;78(5):590-2

Iwase K, Fujii Y, Nakashima I, Kato N, Fujino Y, Kawashima H, Mochizuki M., “A new method for induction of experimental autoimmune uveoretinitis (EAU) in mice”, Curr Eye Res 1990 Mar;9(3):207-16

Ramanathan S, de Kozak Y, Saoudi A, Goureau O, Van der Meide PH, Druet P, Bellon B., ”Recombinant IL-4 aggravates experimental autoimmune uveoretinitis in rats”, J Immunol 1996 Sep 1;157(5):2209-15

Willbanks GA, Rootman DS, Jay V, Wiggert B, Chamberlain J, Inman RD, “Experimental autoimmune uveitis in HLA-B27 transgenic mice”, Hum Immunol 1997 Apr 1;53(2):188-94

Uveoretinitis in rabbits following immunization with interphotoreceptor retinoid-binding protein”, Exp Eye Res 1987 Mar;44(3):425-38

Hempel E, Tilgner S, Meyer W, Schroder KD., Experimental chorioretinitis in rabbits following injection of autologous retina in Freund's complete adjuvant., Exp Eye Res. 1976 Oct;23(4):399-401.

De Kozak Y, FRE, Usui M, Faure JP., Experimental autoimmune uveoretinitis. Ultrastructure of chorioretinal lesions induced in guinea pigs by immunization against the outer rods of the bovine retina, Arch Ophtalmol (Paris). 1976 Mar;36(3):231-48., PMID: 137707

Tilgner S, Meyer W, Hempel E, Schroder KD., Experimental allergic chorioretinitis in rabbits following immunization to homologous retina., Exp Eye Res. 1973 Jan 1;15(1):71-3. No abstract available., PMID: 4683842Układowe zapalenia naczyń (vasculitis)

Toussirot E, Lohse A, Wendling D, Mougin C., “Sjogren's syndrome occurring after hepatitis B vaccination”, Arthritis Rheum. 2000 Sep;43(9):2139-40

Ehrengut W., [BCG-induced inflammation during childhood and in pregnancy. Additionally a contribution to BCG-induced necrotising cerebral arteritis]., Klin Padiatr. 1990 Sep-Oct;202(5):303-7. German., PMID: 2214588 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Castresana-Isla CJ, Herrera-Martinez G, Vega-Molina J., Erythema nodosum and Takayasu's arteritis after immunization with plasma derived hepatitis B vaccine., J Rheumatol. 1993 Aug;20(8):1417-8., PMID: 7901414 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Finsterer J, Artner C, Kladosek A, Kalchmayr R, Redtenbacher S., “Cavernous sinus syndrome due to vaccination-induced giant cell arteritis”, Arch Intern Med. 2001 Apr 9;161(7):1008-9.

Genereau T, Koeger AC, Chaibi P, Bourgeois P., “Polymyalgia rheumatica with temporal arteritis following intravesical Calmette-Guerin bacillus immunotherapy (antitubercolar vaccine) for bladder cancer”, Clin Exp Rheumatol. 1996 Jan-Feb;14(1):110.

Kothari SS., “Aetiopathogenesis of Takayasu's arteritis and BCG vaccination: the missing link?”, Med Hypotheses 1995 Sep;45(3):227-30

Le Goff P, Fauquert P, Youinou P, Hoang S., [Periarteritis nodosa following vaccination against hepatitis B], Presse Med. 1988 Oct 8;17(34):1763.

Mazurenko GI, Deliagina EM.,  [Periarteritis nodosa, developing after vaccination], Vrach Delo. 1973 Oct;10:128-9.

Perez C, Loza E, Tinture T., “Giant cell arteritis after influenza vaccination”, Arch Intern Med. 2000 Sep 25;160(17):2677.

Wharton CF, Pietroni R., “Letter: Polyarteritis after influenza vaccination”, Br Med J. 1974 May 11;2(914):331-2.

Allen MB, Cockwell P, Page RL., “Pulmonary and cutaneous vasculitis following hepatitis B vaccination”, Thorax. 1993 May;48(5):580-1.

Bani-Sadr F, Gueit I, Humbert G., “Vasculitis related to hepatitis A vaccination”, Clin Infect Dis. 1996 Mar;22(3):596.

Bui-Quang D, Thomas E, Riols M, Levillain P, Picaud D, Sechet A, Baron M, Verove C., [Cutaneous vasculitis after hepatitis B vaccination with recombinant vaccine in a renal transplant patient]., Presse Med. 1998 Sep 12;27(26):1321-3. French., PMID: 9779046 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Cannata J, Cuesta V, Peral V, Maisueche I, Herrera J., “Reactivation of vasculitis after influenza vaccination”, Br Med J (Clin Res Ed). 1981 Aug 22;283(6290):526.

Chevalet P, Foulc P, De Faucal P, Pottier P, Cassagnau E, Pistorius MA, Hamidou M, Planchon B., [Disclosure of Behcet disease by concomitant dental infection.], Presse Med 1999 Oct 9;28(30):1635-7

De Keyser F, Naeyaert JM, Hindryckx P, Elewaut D, Verplancke P, Peene I, Praet M, Veys E., “Immune-mediated pathology following hepatitis B vaccination. Two cases of polyarteritis nodosa and one case of pityriasis rosea-like drug eruption”, Clin Exp Rheumatol 2000 Jan-Feb;18(1):81-5

Gavaghan T, Webber CK., Severe systemic vasculitic syndrome post influenza vaccination”, Aust N Z J Med. 1993 Apr;23(2):220.

Houston TP., “Small-vessel vasculitis following simultaneous influenza and pneumococcal vaccination”, N Y State J Med. 1983 Oct-Nov;83(11-12):1182-3.

Kan VK.,  [Systemic vasculitis as a complication of hepatitis B], Sov Med. 1990;(12):114.

Kerleau JM, Levesque H, Lair G, Lecomte F, Carrara O, Courtois H., [Is hepatitis B vaccination a new cause of necrotizing vasculitis?], Rev Med Interne. 1997;18(6):491-2.

Kelsall JT, Chalmers A, Sherlock CH, Tron VA, Kelsall AC., “Microscopic polyangiitis after influenza vaccination”, J Rheumatol 1997 Jun;24(6):1198-202

Kothari SS., “Aetiopathogenesis of Takayasu's arteritis and BCG vaccination: the missing link?”,

Med Hypotheses 1995 Sep;45(3):227-30

Krause I, Blank M, Shoenfeld Y., “The induction of experimental vascular diseases by immunization with pathogenic autoantibodies”, Clin Exp Rheumatol. 2000 Mar-Apr;18(2):257-61.

Le Hello C, Cohen P, Bousser MG, Letellier P, Guillevin L., “Suspected hepatitis B vaccination related vasculitis”,

J Rheumatol 1999 Jan;26(1):191-4

Mader R, Narendran A, Lewtas J, Bykerk V, Goodman RC, Dickson JR, Keystone EC., “Systemic vasculitis following influenza vaccination--report of 3 cases and literature review”, J Rheumatol. 1993 Aug;20(8):1429-31.

Masse I, Descoffres MC., [Hypersensitivity vasculitis after hepatitis B vaccination], Presse Med. 1998 Jun 6;27(20):965-6.

Molina M, Ortega G, Galvez J, Munoz L.,  [Leukocytoclastic vasculitis secondary to flu vaccination], Med Clin (Barc). 1990 Jun 9;95(2):78.

Saadoun D, Cacoub P, Mahoux D, Sbai A, Piette JC,  [Postvaccine vasculitis: a report of three cases], Rev Med Interne 2001 Feb;22(2):172-6

Somer T, Finegold SM., “Vasculitides associated with infections, immunization, and antimicrobial drugs”, Clin Infect Dis 1995 Apr;20(4):1010-36

Riikonen RS., “Retinal vasculitis caused by rubella”, Neuropediatrics 1995 Jun;26(3):174-6

Stachowski J, Runowski D, Kramer J, Madalinski K, Maciejewski J, Baldamus CA., [Reactivity to hepatitis B vaccination (HBV) in patients with uremia: association with defined HLA antigen configuration and complement protein allotypes C4A, C4B and B factor (Bf).], Przegl Lek 1995;52(9):445-54

Vanoli M, Gambini D, Scorza R., “A case of Churg-Strauss vasculitis after hepatitis B vaccination”, Ann Rheum Dis. 1998 Apr;57(4):256-7.

Wolf F, Grezard P, Berard F, Clavel G, Perrot H,.“Generalized granuloma annulare and hepatitis B vaccination”, Eur J Dermatol 1998 Sep;8(6):435-6

Zaas A, Scheel P, Venbrux A, Hellmann DB., ”Large artery vasculitis following recombinant hepatitis B vaccination: 2 cases”, J Rheumatol 2001 May;28(5):1116-20

Vial T, Laine V, Delcombel M, Goubier C, Galland MC, Mallaret M, Descotes J., [Vasculitis after anti-influenza vaccination. Report of 5 cases], Therapie 1990 Nov-Dec;45(6):509-12


Powikłania różnego typu po szczepionce BCG (przeciw gruźlicy)

Agzamov RA, et al. [See Related Articles] [Complications of BCG vaccination in young children]. Probl Tuberk. 1983 Mar;(3):14-6. Russian. No abstract available.PMID: 6856599; UI: 83221466.

Baloira Villar A, Aguero Balbin R, Bustamante Ruiz A, Jimenez Gomez A.   [Miliary tuberculosis secondary to intravesical instillation of Calmette-Guerin bacilli] Med Clin (Barc). 1992 Jun 20;99(4):158. Spanish. No abstract available. PMID: 1635417 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Blancher G, et al. [See Related Articles] [Cervical adenitis due to BCG. Problem of vaccination by oral route]. Bull Mem Soc Med Hop Paris. 1968;119(13):1003-8. French. No abstract available.PMID: 5729342; UI: 69207644.

Chevrel G, Zech C, Miossec P. Severe uveitis followed by reactive arthritis after bacillus Calmette-Guerin therapy. J Rheumatol. 1999 Apr;26(4):1011. No abstract available. PMID: 10229442 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Dangoisse C, et al. [See Related Articles] [Management of cutaneous complications of BCG vaccine]. Ann Dermatol Venereol. 1990;117(1):45-51. French. No abstract available.PMID: 2321900; UI: 90210480.

Ehrengut W.[BCG-induced inflammation during childhood and in pregnancy. Additionally a contribution to BCG-induced necrotising cerebral arteritis]Klin Padiatr. 1990 Sep-Oct;202(5):303-7. German.PMID: 2214588 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Freundlich E, et al. [See Related Articles] Tuberculoid granulomata in the liver after BCG vaccination. Isr J Med Sci. 1969 Jan-Feb;5(1):108-13. No abstract available.PMID: 5796274; UI: 69240421.

Foliguet JM. [See Related Articles] [Adverse effects and complications of BCG vaccination in young adults]. Rev Corps Sante Armees Terre Mer Air. 1966 Feb;7(1):103-9. French. No abstract available.PMID: 4222336; UI: 66109151.

Foster DR.  Miliary tuberculosis following intravesical BCG treatment. Br J Radiol. 1997 Apr;70(832):429. No abstract available. PMID: 9166085 [PubMed - indexed for MEDLINE]
Foster DR.  Miliary tuberculosis: a complication of intravesical BCG treatment. Australas Radiol. 1998 May;42(2):167-8. No abstract available. PMID: 9599839 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Gilhar A, et al. [Skin reaction to BCG vaccination]. Harefuah. 1984 Nov 1;107(9):230-1. Hebrew. No abstract available.PMID: 6526347; UI: 85128691.[See Related Articles]

Galliova J, et al.
[Adverse effects of BCG vaccination]. Cesk Pediatr. 1981 Mar;36(3):155-6. Czech. No abstract available.PMID: 7226271; UI: 81186395.     

Helwig H.     [Adverse effects from BCG vaccinations]. Dtsch Med Wochenschr. 1977 May 20;102(20):774. German. No abstract available.PMID: 862528; UI: 77184669   

Hennessen W; J Biol Stand, 1977.  Observations on a BCG vaccine causing adverse reactions in newborns.

Izumi AK, et al. BCG vaccine-induced lupus vulgaris. Arch Dermatol. 1982 Mar;118(3):171-2. PMID: 7065666; UI: 82159034.[See Related Articles]
 
Katznelson D, et al. Polyneuritis following BCG re-vaccination. Postgrad Med J. 1982 Aug;58(682):496-7. No abstract available.PMID: 7134089; UI: 83039131.          

Kozlova AV.
[See Related Articles] [Risk factors in the development of complications after BCG vaccination]. Probl Tuberk. 1984 Aug;(8):15-9. Russian. No abstract available.PMID: 6494116; UI: 85038467.

Kanwar AJ, et al.
Lupus vulgaris following BCG vaccination. Int J Dermatol. 1988 Sep;27(7):525-6. No abstract available.PMID: 3220640; UI: 89122403 [See Related Articles]
 
Lotte A, et al. [See Related Articles] [Complications induced by BCG vaccination: retrospective study]. Bull Int Union Tuberc. 1980 Mar-Jun;55(1-2):58-67. French. No abstract available.PMID: 7214061; UI: 81161648.

Lorette G, et al.
[See Related Articles] [Papular tuberculid in an infant following BCG vaccination]. Ann Dermatol Venereol. 1984;111(5):493-6. French. No abstract available.PMID: 6476730; UI: 84305600.

Lassale C, et al.
[Facial lupus vulgaris caused by BCG]. Arch Fr Pediatr. 1983 Oct;40(8):643-4. French. PMID: 6651453; UI: 84078851.[See Related Articles]


Matyszak MK, Perry VH, "Demyelination in the central nervous system following a delayed-type hypersensitivity response to bacillus Calmette-Guerin." Neuroscience 1995 Feb;64(4):967-977.

Marrak H, et al.[A case of tuberculous lupus complicating BCG vaccination]. Tunis Med. 1991 Nov;69(11):651-4. French. No abstract available.PMID: 1808776; UI: 92230052.

Mitinskaia LA, et al. [See Related Articles] [Postvaccinal regional lymphadenitis in children vaccinated in the neonatal period by the BCG intradermal method]. Vopr Okhr Materin Det. 1974 Sep;19(9):50-3. Russian. No abstract available.PMID: 4471591; UI: 75034532.


Mitinskaia LA, et al.
[See Related Articles] [Postvaccinal regional lymphadenitis in children vaccinated in the neonatal period by the BCG intradermal method]. Vopr Okhr Materin Det. 1974 Sep;19(9):50-3. Russian. No abstract available.PMID: 4471591; UI: 75034532.

Muller RW.  [On tuberculoses caused by BCG] Prax Pneumol. 1968 Jun;22(6):379-84. German. No abstract available.PMID: 5697911 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Missioux D, Hermabessiere J, Sauvezie B.
  Arthritis and iritis after bacillus Calmette-Guerin therapy. J Rheumatol. 1995 Oct;22(10):2010. No abstract available. PMID: 8992017 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Nitsch K. [See Related Articles] [BCG granulomatosis]. Monatsschr Kinderheilkd. 1972 Jul;120(7):283-6. German. No abstract available.PMID: 5069826; UI: 73002587

Rao MN, et al.
An unusual complication following BCG vaccination. Indian Pediatr. 1981 Feb;18(2):140-1. No abstract available.PMID: 7263010; UI: 81262939.[See Related Articles]

Raj B, et al.
[See Related Articles] BCG lupus. Indian J Chest Dis Allied Sci. 1986 Apr-Jun;28(2):84-7. No abstract available.PMID: 3596660; UI: 87248909.

Ramirez O, et al.
[Lupoid syndrome in "BCG-itis." Report of a case]. Med Cutan Ibero Lat Am. 1986;14(2):87-9. Spanish. PMID: 3528713; UI: 86309722.[See Related Articles]

Rodrigues A, et al.
[Lupus vulgaris after BCG vaccination. A clinical case]. Med Cutan Ibero Lat Am. 1990;18(4):224-6. Portugese. PMID: 2077307; UI: 91171665.[See Related Articles]

Szczuka I.
[See Related Articles] [Adverse event after BCG vaccination in Poland in the years 1994-1997]. Pneumonol Alergol Pol. 1999;67(5-6):208-16. Polish. PMID: 10570642; UI: 20037220.

Sinios A, et al.
[See Related Articles] [Osteomyelitis as a sequel to BCG vaccination]. Monatsschr Kinderheilkd. 1965 Oct;113(10):605-9. German. No abstract available.PMID: 5881765; UI: 66128918.

Selimoglu MA, et al.
Lupus vulgaris secondary to single BCG vaccination. A case report. Turk J Pediatr. 1998 Jul-Sep;40(3):467-71. PMID: 9763915; UI: 98436406.

Stewart EJ, et al.
Lupus vulgaris-like reaction following BCG vaccination. Clin Exp Dermatol. 1996 May;21(3):232-4. No abstract available.PMID: 8914370; UI: 97071445

Urusov VA, et al.
[See Related Articles] [Surgical treatment of the complications from a BCG vaccination]. Khirurgiia (Mosk). 1973 Jun;49(6):129-31. Russian. No abstract available.PMID: 4763693; UI: 74056148.

Vittori F, et al.
[Tuberculosis lupus after BCG vaccination. A rare complication of the vaccination]. Arch Pediatr. 1996 May;3(5):457-9. French. PMID: 8763716; UI: 96297887.

Verbov J.
Local skin complications of BCG vaccination. Practitioner. 1984 Nov;228(1397):1069-71. No abstract available.PMID: 6504810; UI: 85063414.[See Related Articles]

Vilaseca J, Guardia J, Cuxart A, Clotet B, Martinez-Vazquez JM, Bernardo L, Masana L, Garcia-Vanrell G, Bacardi R.
  [Granulomatous hepatitis. Etiologic study of 107 cases (author's transl)]Med Clin (Barc). 1979 Apr 10;72(7):272-5. Spanish.PMID: 459594 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Vollset P.
[See Related Articles] [A case of anaphylactic shock following BCG vaccination]. Tidsskr Nor Laegeforen. 1965 May 15;85(10):850. Norwegian. No abstract available.PMID: 5863977; UI: 66099722.

Watkins SM.
[See Related Articles] Unusual complication of B.C.G. vaccination. Br Med J. 1971 Feb 20;1(746):442. No abstract available.PMID: 5101348; UI: 71113261.

Wangoo A, et al.
[See Related Articles] Bacille Calmette-Guerin (BCG)-associated inflammation and fibrosis: modulation by recombinant BCG expressing interferon-gamma (IFN-gamma). Clin Exp Immunol. 2000 Jan;119(1):92-98. [Record as supplied by publisher]PMID: 10606969.

Yen MY, et al.
[See Related Articles] Bilateral optic neuritis following bacille Calmette-Guerin (BCG) vaccination. J Clin Neuroophthalmol. 1991 Dec;11(4):246-9. PMID: 1838542; UI: 92156290.

Acute sensory neuropathy in an adolescent girl following BCG vaccination. Europ J Paediatr Neurol. 1999;3(6):277-9. PMID: 10595673; UI: 20061122.

Zapasnik-Kobierska MH, et al.
[See Related Articles] [Observations on lupus vulgaris after BCG vaccination]. Gruzlica. 1969 Mar;37(3):255-60. Polish. No abstract available.PMID: 5785330; UI: 69207086.


Choroby autoimmunologiczne i demielinizacyjne powstałe po szczepieniach


Schonberger LB, et al. Guillain-Barre syndrome following vaccination in the National Influenza Immunization Program, United States, 1976--1977. Am J Epidemiol 1979; 110: 105-123.

Lasky T, et al. The Guillain-Barre syndrome and the 1992-1993 and 1993-1994 influenza vaccines. N Engl J Med 1998; 339: 1797-1802.

Geier MR, et al. Influenza vaccination and Guillain Barre syndrome small star, filled. Clin Immunol 2003; 107: 116-121.

Seyal M, et al. Recurrent Guillain-Barre syndrome following influenza vaccine. Neurology 1978; 28: 725-726.

Wijdicks EF, et al. Influenza vaccine and the risk of relapse of Guillain-Barre syndrome. Neurology 2000; 55: 452-453.

Pritchard J, et al. Risk of relapse of Guillain-Barre syndrome or chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy following immunisation. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2002; 73: 348-349.

Chen RT, et al. Epidemiology of autoimmune reactions induced by vaccination. J Autoimmun 2001; 16: 309-318.

Herroelen L, et al. Central-nervous-system demyelination after immunisation with recombinant hepatitis B vaccine. Lancet 1991; 338: 1174-1175.

Gout O, Lyon-Caen O. Sclerotic plaques and vaccination against hepatitis B. Rev Neurol 1998; 154: 205-207.

Ascherio A, et al. Hepatitis B vaccination and the risk of multiple sclerosis. N Engl J Med 2001; 344: 327-332.

DeStefano F, Verstraeten T, Jackson LA, Okoro CA, Benson P, Black SB, Shinefield HR, Mullooly JP, Likosky W, Chen RT; Vaccine Safety Datalink Research Group, National Immunization Program, Centers for Disease Control and Prevention. Vaccinations and risk of central nervous system demyelinating diseases in adults. Arch Neurol 2003; 60: 504-509.

Niu MT, et al. Comparative safety of two recombinant hepatitis B vaccines in children: data from the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) and Vaccine Safety Datalink (VSD). J Clin Epidemiol 1998; 51: 503-510.

Sadovnick AD, Scheifele DW. School-based hepatitis B vaccination programme and adolescent multiple sclerosis. Lancet 2000; 355: 549-550.

Touze E, et al. Hepatitis B vaccination and first central nervous system demyelinating event: a case-control study. Neuroepidemiology 2002; 21: 180-186.

Zipp F, et al. No increase in demyelinating diseases after hepatitis B vaccination. Nat Med 1999; 5: 964-965.

DeStefano F, et al. Hepatitis B vaccine and risk of multiple sclerosis. Expert Rev Vaccines 2002; 1: 461-466.

Levy-Bruhl D, et al. Central demyelinating disorders and hepatitis B vaccination: a risk-benefit approach for pre-adolescent vaccination in France. Vaccine 2002; 20: 2065-2071.

Hernan MA, et al. Recombinant hepatitis B vaccine and the risk of multiple sclerosis. Pharmacoepidemiology Drug Saf 2003; 12 (suppl. 1): 59-60.

Hiltunen M, et al. Immunisation and type 1 diabetes mellitus: is there a link? Drug Saf 1999; 20: 207-212.

Singh B. Stimulation of the developing immune system can prevent autoimmunity. J Autoimmun 2000; 14: 15-22.

Classen DC, Classen JB. The timing of pediatric immunization and the risk of insulin-dependent diabetes mellitus. Infect Dis Clin Pract 1997; 6: 449-454.

Classen JB. The timing of immunization affects the development of diabetes in rodents. Autoimmunity. 1996; 24: 137-145.

Ravel G, et al. Effects of two pediatric vaccines on autoimmune diabetes in NOD female mice. Toxicol Lett. 2003; 146: 93-100.

Heijbel H, et al. Cumulative incidence of childhood-onset IDDM is unaffected by pertussis immunization. Diabetes Care 1997; 20: 173-175.

Dahlquist G, Gothefors L. The cumulative incidence of childhood diabetes mellitus in Sweden unaffected by BCG-vaccination. Diabetologia 1995; 38: 873-874.

Parent ME, et al. Bacille Calmette-Guerin vaccination and incidence of IDDM in Montreal, Canada. Diabetes Care 1997; 20: 767-772.

Blom L, et al. The Swedish childhood diabetes study. Vaccinations and infections as risk determinants for diabetes in childhood. Diabetologia 1991; 34: 176-181.

DeStefano F, et al. Childhood vaccinations, vaccination timing, and risk of type 1 diabetes mellitus. Pediatrics 2001; 108: E112.

Graves PM, Lack of association between early childhood immunizations and beta-cell autoimmunity. Diabetes Care 1999; 22: 1694-1697.

Karvonen M, et al. Association between type 1 diabetes and Haemophilus influenzae type b vaccination: birth cohort study. BMJ 1999; 318: 1169-1172

Classen JB, Classen DC. Clustering of cases of insulin dependent diabetes (IDDM) occurring three years after hemophilus influenza B (HiB) immunization support causal relationship between immunization and IDDM. Autoimmunity 2002; 35: 247-253.

Black SB, et al. Lack of association between receipt of conjugate haemophilus influenzae type B vaccine (HbOC) in infancy and risk of type 1 (juvenile onset) diabetes: long term follow-up of the HbOC efficacy trial cohort. Pediatr Infect Dis J 2002; 21: 568-569.

Wahlberg J, et al. Vaccinations may induce diabetes-related autoantibodies in one-year-old children. Ann N Y Acad Sci 2003; 1005: 404-408.

Aron-Maor A, Shoenfeld Y. Vaccination and systemic lupus erythematosus: the bidirectional dilemmas. Lupus 2001; 10: 237-240.

Pope JE, et al. The development of rheumatoid arthritis after recombinant hepatitis B vaccination. J Rheumatol 1998; 25: 1687-1693.

Older SA, et al. Can immunization precipitate connective tissue disease? Report of five cases of systemic lupus erythematosus and review of the literature. Semin Arthritis Rheum 1999; 2: 131-139.

Sturkenbbom MC, et al. Vaccinations against hepatitis B and lupus erythematosus. Pharmacoepidemiology Drug Saf 2000; 9 (suppl. 1): S71.

Sturkenbbom MC, et al. Vaccinations against hepatitis B and rheumatoid arthritis. Pharmacoepidemiology Drug Saf 2000; 9 (suppl. 1): S71.

Miller AE, et al. A multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled trial of influenza immunization in multiple sclerosis. Neurology 1997; 48: 312-314.

Confavreux C, et al. Vaccinations and the risk of relapse in multiple sclerosis. Vaccines in Multiple Sclerosis Study Group. N Engl J Med 2001; 344: 319-326.

Chalmers A, et al. Immunization of patients with rheumatoid arthritis against influenza: a study of vaccine safety and immunogenicity. J Rheumatol 1994; 21: 1203-1206.

Abu-Shakra M, et al. Influenza virus vaccination of patients with systemic lupus erythematosus: effects on disease activity. J Rheumatol 2000; 27: 1681-1685.

Battafarano DF, et al. Antigen-specific antibody responses in lupus patients following immunization. Arthritis Rheum 1998; 41: 1828-1834.

Elkayam O, et al. Safety and efficacy of vaccination against hepatitis B in patients with rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 2002; 61: 623-625.

Wraith DC, et al. Vaccination and autoimmune disease: what is the evidence? Lancet 2003; 362: 1659-1666.

Książki o szczepieniach

Zobacz również

Polecamy

Wszystkie prawa zastrzeżone. Teksty z serwisu mogą być linkowane i kopiowane, ale pod warunkiem powoływania się na źródło.